Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Аутизъм 25 01 2021      
 
Оценка: / 11
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Аутизъм
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6
Страница 7
Страница 8


Начални стъпки в oбщуването при деца с аутизъм. Форми на работа.

Американското министерство на образованието определя аутизма като разтройство на развитието,което оказва съшествено влияние върху социалните взаимодействия и вербалното и невералното обшуване.
Що е аутизъм? Как да го установим?

Признаците за първи път са описани от Лео Каннер през 1943 г. .
1.Детето не гледа говорещия в очите и избягва физически контакт.
2.Не отговаря на обръщение,поздрав.
3.Има проблем с говора и често повтаря думи,казани от други.
4.Проявява склонност към стереотипни движения – клатене.
5.Не проявява интерес да участва в групова игра.
6.Смее се без видима причина.
7.Проявява склоност към своенравие.
8.Проявява необичаен интерес към определни области и теми
9.Показва талант и умения в определни области.
10.Не показва страх от реална опасност.
11.Проявява педантичност по отношение на вече заучени правила и ситуации.
12.Наличие на усещане за други хора,няма представа за потребност от други хора.
13.Изопачена способност за имитация (механически имитира поведение на други)
14.Незаинтересованост към учебна ситуация (към комуникация).

Обобщени Изводи:
•Изоставяне относно обичайния облик на комуникацията,каквито са речевото общуване,жестикулация,мимика.
•Изразена анормална,невербална комуникация,каквито са усмиряване на погледа,израз на лицето,стойка на тялото или жест,който инициира или модулира социално участие ( няма вид да участва в социалната ситуация – държание,навици
•Отсъствие на имитативна активност ( като игри на възрастни,измислени герои,животни)
•Изразена анормалност и задържане в говора ( стереотипен и повтарящ говор) Например : Механично възпроизвеждане на телевизионни реклами,употреба на заучени фрази;употреба на “ти” , вместо “аз”
•По отношение на социалната интерактивност се наблюва ,че погледа,позата и израза на лицето не са адекватни на социалната ситуация.
•Неразвито е адекватно поведение към врастниците като подражаема разбиемост на интереси,активност и емоция.
•Рядка потребност от нежност и защита от страна на възрастните,както и несъпричастие и проява на нежност към други хора,когато са в такава ситуация.
•Неспособност да се преживее радоста на другите.Отсъствиа на социо-емоционална ангажираност,неспособност да прилага поденение в социален контекст,слабо включване в социо-емоционалното и комуникативно поведение.
Характерното умствено изоставане на деца с аутизъм се отнася до значително ограничение на стоящото функциониране.Характеризира се с интелектуално функциониране значително под нормата.съществуващо едновременно със свързани ограничения в две или повече от следните области на приложими адаптивни умения : общуване,грижи за себе си,домашен живот,социални умения,използване на общноста,самонасочване,здраве и безопасност,функуционални академични способности,свободно време и работа.

Основни принципи на обучение (терапия):
“Основен фокус на поведенческата терапия е системното осигуряване на преживявания,чиято цел е да модифицират дезадаптивните поведенчески модели.Аутистите получават модели,които демонстрират – по внимателно определен начин – как да инициират социални контакти и да поддържат разговор,след което се ангажират на практика в истински разговор, за да изградят репертоар от социални умения.Задачите на поведенческия терапевт (учителя) е да оптимизира социалното,емоционалното и инструментално учене на детето в неговата естествена среда.

Поведенческата терапия представлява емпирично основан операционен подход,който впряга принципите на човешкото учене в терапевтичен съюз,за да преодолее проблемите и уврежданията свързани с психичните разстройства.В повечето случаи лечението на признаците и симптомите е индиректно,а не директно.Поставят се положителни цели,които засилват адаптивния репертоар на индивида и по този начин го предпазват от свъразаните със стреса или биологично предизвиканите симптоми.

Добър пример е поведенческата модификация,която е революционизирала грижите и лечението на умствено изостаналите и лицата с аутизъм,при което се използва образователно програмиране от силно структуриран вид,за да се обучават на грижи за себе си и комуникативни умения,които намаляват трудностите на човека,без да променят лежащата в основите патология на централната нервна система.

Някои от централните допускания на поведенческата терапия са :
1.Анормалното поведение,дори това произтичащо от биологични разтройства,може благоприятно да се повлиява чрез терапевтично структуриране на взаимодействието на пациента с неговата среда.
2.Едни и същи принципи на ученето ръководят поддържането на анормалното и нормално поведение и затова могат да се използват с терапевтична цел.Поведенческата терапия е атеоретична по отношение на произхода на анормалното поведение.То може да е или заучено или детерминирано от психо-биологичната уязвимост.Без значение каква е етимологията обаче може да се усвои ново и по адаптивно поведение,за да минимизира или елиминира дисфункцуоналното поведение
3.Конкретността е белегът на поведенческото оценяване и леченеие.Приема се,че по- полезна клинична информация се получава като научим какво правят клиентите в дадена ситуация,а не какво казват за себе си.
4.Терапевтичните стратегии се планират индивидуално,според различните потребности,ресурси и силни страни на различни клиенти
5.Инструменталното и междуличностно поведение се променя по-лесно от когнициите и ефективните преживявания.Лечението цели първо да промени отркитото поведение като очавкането е ,че това ще се последва от когнитивни и афективни промени.
6.Терапевтичните интервенции могат да доведат до непреднамерени странични ефекти.които не са задължително отрицателни и не отразяват непременно заместване на симптомите
7.Поведенческата терапия се фокусира върху широката многомодална феноменология на човешкия опит,а не просто върху откритите,наблюдаеми типове поведение.Следователно афектът,представите,когнициите и биологичните процеси също са правилни цели за интервенцията.
8.Поведенческите интервенции не целят да се създаде поведение,а да се променят типовете поведение,свъразни с адаптивното функциониране.Прозрението (инсайтът) е по-вероятно да следва поведенческата промяна,а не да я предхожда.

Образователна политика спрямо учащи със специални нужди:
Учащите със специални нужди имат право да учат в паралелки за специално обучение.Към такива те се разпределят след специално тестиране,но е възможно и вече е практика у нас тези деца да бъдат интегрирани в обшообразователна паралелка със специално структурирана програма и разработен индивидуален учебен план,който на по-късен етап може да бъде съобразен и със специфичните дарби,таланти,умения и способности на детето.

Кои са учащите със специални нужди?
Учащите със специални нужди са ученици,които имат потребност от специално обучение във връзка с обществените или училищни норми.Неспособността да се изпълняват по подходящ начин академични задачи,която по някаква причина е вътрешно присъща на учащя,го прави ученик със специални нужди.Спънката е състояние на бариера,наложена от средата или от Аза : нарушение на функуционалното ограничние,което пречи на умствените,физическите,или сетивните способности на човека. Що е специално обучение?

Специално обучение е всяка програма,осугурявана на деца с нарушение вместо или в допълнение на общотото обучение,в общообразователната паралелка.От значение за техните учители е ,че учениците със специални нужди трябва да получават най-малко ограничавашата среда ,подходяща за техните потребности.Това означава ,че учителите на общообразователни паралелки вероятно ще имат в класовете си деца със специални нужди (например затруднение в ученето,леко умстено изоставане,физически нарушение или говорни проблеми) ,които могат да напуснат класа за часовете по специално обучение.Друго важно изискване е ,че всеки ученик с някакво нарушение трябва да има програма за индивидуализирано обучение (П.И.О.) ,която ръководи получаваните от него услуги.П.И.О. описва проблемите на ученика и очертава конкретен курс на действие за справянето с тях.П.И.О. се подготвя от комисия по специалното обучение,съставен от професионалисти (логопеди,психолози,консултанти и или учители).Родителите на ученика трябва да се съгласят със П.И.О.
За ученика е избрана ресурсна програма : специално обучение от 1 до 3 часа на ден,2 пъти седмично според специфичните му възможности и сериозността на нарушението.

В минималния си вид П.И.О трябва да съдържа следната информация:
•Изявление за настоящото ниво на представяне на детето – включително описание на работата му в класната стая,мостри от работата на ученика за изясняване на силните страни и слабостите на детето
•Цели,сочещи очаквания напредък през годината
•Междинни (краткосрочни) цели на обучението
•Изявление за конкретни специални и свързани с тях образователни услиги,които ще се осигуряват както и степента,до която ученикът ще участва в общообразователните програми. Прогнозираната дата , на която ще започнат да се осигуряват специалните услиги и прогнозираната им продължителност.
•Критерии за оценка и процедури за измерване напредъка към постигането на целите поне един път годишно – П.И.О. трябва да конкретизира стратегия за конкретизиране на дефицитите на ученика ,извършвано от специалните образователни услуги.

Форми на работа-“Методика на Гринспак”-„Развитие на междуличностните отношения”.
Основава се на идеята ,че всяко поведение води след себе си някои последствия и ако на детето му харесват ,то ще повтори това поведение ,но ако не му харесва то няма да го повтори.При този подход всички сложни навици ,включително реч,творческа игра,умение да гледа в очите и други се разбиват на малки блокове – действия (behaviors) всяко действие се разучава с детето по отделно ,след това действията се съедниняват с цел, образувайки сложно действие.При разучаване на действието на детето се дава задача,ако не може да се справи само се дава жокер,а после се възнаграждават правилните отговори и се игнорират неправилните.Когато детето започне да изпълнява две такива действия в различна последователност и брой изпълнения,по ред се дава трето действие,после четвърто.Когато детето вече има в запас много усвоени дейсвтия (включително и такива полезни за ежедневния живот,например “ела тук” , “ подай предмет “ , “намери учебника “ , “ вземи молива “ ) се започва работа над обобщенията или генерализиране на навиците ( провеждат се упражнения на неочаквани места – в магазина , на улицата , в автобуса ) включително хора даващи задачите ( терапевт ,педагог ,родители ,баби,съученици)
В някой момент детето не толкова ще усвоява тези задачи,които са отработвани с него,но ще започне да разбира тези задачи без допълнителна отработка.В такъв случай програмата се счита за усвоена – детето нататък ще може да усвоява информация от окръжаващата среда ,както това правят развиващите се деца.

В други програми – вербална и невербална имитация,разбиране на езика,назоваване на предметите ,назоваване на действия,класификация на предмети (например “ Вземи картичка с куче , коте , слон , ... в едната ръка , в другата – топка , играчка ” ) ( “ Покажи как : слагаш шапка , гасиш пожар ,ловиш мишки ) ,правилна употреба на “да” и “не” ,отговор на въпроси ( Кой ? Какво ? Къде ? Кога ? Как ? ) правилна употреба на местоименията – “Аз отивам “ ; Предугади изхода на дейсвтието – “ Кажи какво ще стане ако... “ “направи като...” “ назови.. “ “ разкажи история !”
Крайната цел на АВА – да даде на детето средства да усвоява обкръжаващия свят самостоятелно.

По елементното изучаване на много десетки дейсвтия заемат много време.Счита се че АВА дава най-добър резултат ако се занимаваме с децата по тази методика 30-40 часа на седмица ( при това е проверено че при аналогично количество часове проведено при деца без обособена методика,далеч не е така резултатно/.Освен това ,в идеалния вариант, трябва да се започнат занятията по тази методика,когато детето е навършило 6 години.Тази методика е необичайно действена.Според резултатите на Ивара Ловааса,основателят на тази методика,примерно,половината от тези деца,получавайки А.В.А.,след завършването могат да се учат в нормално училище,в по-добро състояние.
“Развитие на междуличностните отношения”.

Равнище 1 : Новият.
Стадии 1: Внимание!
Упражнение 1: Моите думи са важни
Цели: Развиват внимание към разговора, учи да ценят нашите думи,да говорим,така че да ни слушат . Децата от групата на аутизма не умеят да слушат . Работата на педагога е да разбере чуто ли е казаното.В това упражнение се помага на децата да разберат ,че в процеса на комуникацията задължение има не само говорещия,а и слушащия.
В това упражнение децата се учат да използват косвени съглани,да насочат вниманието си към говорещия.Важно е да не се залъгват с подсказване ( “ Внимание “ “ Гледай ме “ “ Слушаш ли ме ? “ .) Това води до зависимост от подсказването ,когато детето чака да му се даде сигнал за слушане и тогава да обърне внимание на говорещия.Косвените сигнали ,който използваме тук ,не създават такава зависимост.Детето възприема себе си като човек ,който доброволно е решил да обърне внимание на говорещия ,а не човек когото са заставили да го направи.Това е упражнение за което не е необходимо определено време или място.Това е метод на общуване ,който трябва да се употребява до тогава докато детето не започне да обръща внимание на това което му се говори без специални сигнали.

Указания:
1.Забавена реч – бавна с паузи,с отчетлива артикулация .Така подсилваме важността на всяка дума и облекчаваме детето в процеса на усвояване на информацията.
2.Равновесие – в комуникацията. Състои се от два компонента.Първо,във всяко свое предложение учителят се старае да използва думи не повече от тези ,с които си служи детето.Използват се кратки предложения .Не започвайте друго изречение докато детето не отреагира на това което вие вече сте му казали.Не повтаряйте вече казаното и не давайте нова информация ако предидущата не е била асимилирана или не и е било обърнато внимание.С това показвате , че вашите думи имат стойност.
3.Акцентиране – Елемент на който да наблегнем в речта си..Това трябва да бъде косвено,недостатъчно силно указание за това ,че сега ще бъде казана важна информация ,която изисква внимание.Акцентуването е по-добре от използването на подсказване.Детето се досеща само как да обобщи – да използва наученото в нова ситуация и оставя у него усещането ,че той сам е решил да обърне внимание на думите на говорещия.Педагогът трябва да експериментира,за да разбере какви изменения в неговата реч ще произведат най-голям ефект и ще бъдат най-действени,за да привлекат вниманието на детето.Когато приближи критичният момент в речта,,може внезапно дълбоко да въздъхне.Внезапното заекване обикновено предизвика превключване на погледа и рязко изостряне на вниманието.
Може да се използва и кашляне или прочистване на гърлото.
Има деца, които игнорират описанието на този метод.Те обръщат толкова малко внимание на това ,че обкръжават , че не забелязват тези сигнали .На тези деца са нужни занятия по методика на директен анализ на поведението ,за да научат да реагират на преки сигнали.

Равнище1: Новият
Стадий 1 Внимание
Упражнението е предназначено за дете по-малко от 8 години.
Цели:Детето само обръща внимание на човека,като общува с него.Задържа внимание на действията и изражението на лицето на събеседника.Често инициира съвместни преживявания и емоции ,гледайки на събеседника като социален партньор,изразявая желание да продължи съвместните действия.С удоволствие участва в интересни действия започнати и контролирани от възрастния.
Начало:
Брой участници:2
Роли-дете и треньор
Реквизит:Бобови шушулки-големи,леки възглавници,които стоят на пода и се използват за седене,може да се използват диванни възглавници.
Описание:Упражнението се състои от пет отделни действия,които се изпълняват едно след друго в бърз темп.
1.Горяща шушулка-Приема се че бобовите шушулки в които седим са горящи,затова трябва често да ставаме и да се преместваме на друга шушулка.Ние пеем”Горяща шушулка.Караул!”Това служи като сигнал между треньора и детето за да се преместят бързо в друга шушулка.Ние започваме играта с две шушулки и се преместваме от една в друга.После прибавяме трета шушулка,после четвърта,до пета.Започваме да се преместваме първмо по часовниковата стрелка,а после обратно.
2.Сандвич-Това е отлично упражнение за почивка,когато и треньорът и детето са изморени от предишната игра.В края на първото действие те обикновено лежат на бобовите шушулки.След минута почивка станете и радостно му съобщете,че се готвите да направите от него сандвич.Той е колбаса ,а филийката ще бъде шушулката.Убедете се,че детето е легнало удобно върху меката възглавничка и го покрийте с голям лист цветна хартия/ в червено/,като му обясните ,че това е домат.От зелен лист хартия може да направите и парче краставичка.На горната шушулка може да намажете горчица.
После детето може да направи сандвич от вас.
3.Покритие-Когато детето лежи под шушулката,може да започнете да го затрупвате с шушулки,като пеете песента : „Къде си?Не те виждам!Къде отиде?Ти там ли си?Излез!
Докато пеете продължавайте да държите възглавници над него,но само в случай ,че детето не се страхува.Когато детето излезе изпод покритието,поздравете го с „Герой!”
След това легнете сам и нека детето струпва възглавници на вас
Бариера от шушулки-Известно време играйте на гоненка с детето,докато не го заклещите в ъгъла на стаята.Започнете да подреждате възглавници около детето.В това време се усмихвайте и пейте.”Аз строя стена.!Аз те хванах!”Старайте се да не позволите на детето да избяга от този „затвор”Позволете на детето да започне да се приближава до бариерата, докато избяга.Когато избяга го похвалете,че е толкова силен и че ви е нанесъл поражение.Ако иска може и той да построи бариера и да ви плени.Този път вие няма да можете да избягате,докато той не реши да ви освободи.
Така детето получава самочувствие в собствените си сили.
Строим гора –На този етап се прави всичко координирано.Всички шушулки са струпани в единия ъгъл на стаята. Изберете шушулка,вземете ръката на детето и я сложете от едната страна на избраната шушулка.
Вие хващате другата страна и така заедно бързо пренесете възглавницата на това място
Където ще бъде гората.В това време трябва да пеете”Ние строим гора от шушулки!”
Трябва да се постараете да предадете на детето вашето желание и усърдие от работата.Когато в ъгъла се подредят достатъчно възглавници,настъпва време,когато
Детето трябва да се качи и да стане крал на гората.Уверете се ,че детето се качва безопасно на върха,а когато се качи го оставете да се порадва,че е крал,а после му помогнете да слезе.
Наблюдавайте за превъзбуда у детето,за да намалите темпа с почивка.
Области, които се развиват с това упражнение.
Преход транзиция и адаптация.
Координиране на действията.
Невербално общуване.
Социално наблюдение и невербална информация.

Упражнение с бобови шушулки-2
Равнище1-Новият
Стадий1-Внимание
Това упражнение е предназначено за да дете по-малко от 8 години.
Цели:Детето само обръща внимание на човека,който започва да общува с него.
Задържа вниманието си на действия или изражение на лицето на събеседника.Изразява желание да продължи интересното действие.С удоволствие участва в интересни действия,започнати и контролирани от възрастен.
Начало
Число на участниците-2
Роли на участниците-дете и треньор.
Оборудване-бобови шушулки и меки топки.
Описание : От ново използваме бобови шушулки с цел да се създаде умение за бързо получаване на невербална информация и превключване на вниманието.Тук са представени 4 действия,изпълняващи се в бързо темпо.Почти на всички деца им харесва да ги повтарят отново и отново.Единственото за което трябва да се внимава е ,дали детето проявява склоност към агресия.
1.Остров от шушулки – Разположете възглавниците на нееднакво разстояние една от друга.Действието се състои в това ,преминавайки от остров на остров ,да достигнат безопасно място.Това може да вкючва качване на стол или възвишение.Направете играта по интригуваща и вълнуваща – кажете си с изплашен глас ,че във водата има акули,които ще ви изядат ,ако паднете от възглавниците.Обяснете на детето ,че акулите са невидими ,че вие имате специални очи,които ви позволяват да ги видите ,ако сега са наблизо. Започнете играта и след няколко минути внезапно изгубете гласа си.Драматично обяснете ,че не можете да говорите ,показвайки гърлото си.Сега детето може да разбере ,когато се появи акула , само ако забележи изплашеното изражение на вашето лице.Започнете играта ,като помните ,че вие и детето сте длъжни винаги да се държите заедно ,даже ако това означава през цялото време да се държите за ръка.
2.Форт от шушулки – Тази игра може да се играе по два начина.В първия вариант всеки от вас избира една възглавница ,която ще бъде като подвижен щит.Във втория вариант вие двамата строите фортове от възглавници.В подходящ момент ,започнете да се “бомбардирате” с пеки топки.Периодически поглеждайте от форта и се старайте да го приближите към детето без да говорите.Когато поглеждате от форта придавайте на лицето си особено хитро изражение,стараейки се детето да го улови. 3. Пази се от шушулките – Започнете ,подхвърляйки към детето възглавници (не забравяйте да е леко.Детето трябва да се пази ,за да не го улучат.То не може да отбива възглавниците само.В играта може да се използват достатъчно количество възглавници.Основен елемент – използват се лъжливи маневри,относно това дали ще изтървете възглавницата или ще я пратите в целта.Само лицето ви трябва да показва,готвите ли се да нападните или не.Уверете се ,че детето знае ,че трябва през цялото време да бяга и да се укрива ,ако не иска да бъде убито.
4. Падаме заедно – Трениьорът и детето стоят непосредствено пред купа от възглавници ,с лице един към друг . Ако сте по- висок от детето застанете на колене ,за да станете на еднаква височина с него.Дръжте се за ръце ,ако това не е неприятно за детето.Пребройте ходом до три и на три паднете заедно на възглавницата.Скоростта на броенето трябва да контролирате вие.Когато паднете ,полежете известно време смеейки се и в зависимост от това ,което обича детето направете го за него.
Не забравяйте ! – Това е забава ,а не съревнование.
Ако детето иска да превърне играта в съревнование ,веднага я прекратете.
Варианти – Ако детето не е превъзбудено ,можете да премахните границите и да проиграите вариант без правила ,който назававаме “война с възглавници”
Области който се развиват при изпълнение на упражнението
•Покана за съвместни действия.
•Положителна настойчивост
•Предоставяне на радостни емоции за партньора по игра
•Участие в несложни роли

Упражнения в бърз темп:
Равнище 1 : Новият
Стадий 1 : Съвместно преживяване на емоций
Това упражнение е предназначено за дете по-малко от 8 години.
Цели : Детето заглежда възрастния в лицето ,защото съвместните преживявания на емоциите усилват радостта и успокояват разтройството, освен това и заради това ,внимателно да се слуша това ,което възрастния говори.
Функция 1 А : Радостно гледа в лицето възрастния когато заедно с него прави нещо приятно.
Функция 1 Б : Сам се заглежда в лицето на възрастния,специално за това, за да види и раздели радостното изражение на лицето ,даже не по време на увлекателно занятие.
Функция 1 В : Сам се заглежда в лицето на възрастния ,за да може той да види радостното изражение на неговото лице ,по време на кратките паузи в съвместните увлекателни занятия.
Функция 1 Г : Обръща се към говорещия с цялото си тяло и обръща към него лицето си , за да покаже че очаква продължение на интересно занимание.
Функция 1 Д : Сам се заглежда в лицето на възрастния ,за да може той да види радостното изражение на неговото лице ,преди началото на съвместно упражнение ,което в миналото е било увлекателно .
Функция 1 Е : Заглежда в лицето възрастния ,за да се успкои когато е разтроен (при това не е нужен физически контакт)
Начало
Брой участници : Един или двама
Роля на участници : Едно или две деца и един треньор
Оборъдване : Не е нужно
Реквизит : За играта “Горещ картоф” , “ Хайде да разменим “ ,изберете такива предмети ,които можете да използвате и като “картофи” и за размяна.Вие може да разменяте любими предмети ако не са големи и умерено интересуват детето.В началото се старайте да не използвате предмети ,които ще отвлекат вниманието на детето.
Описание : Тези упражнения носят много радост и в същото време учат детето бързо да превключва вниманието си.Освен това дават на детето възможност да вземе по- активно участие в действието.Играта “Горещ картоф” , “ Хайде да разменим “ - първи от нашите упражнения в който са включени няколко различни елементи – бързо предаване ,размяна . Освен това играта “ Хайде да разменим “ помага да се изработи бързо пренасочване на вниманието.За това упражнение ние сме избрали комбинация от 3 действия ,но съществуват и неизброимо повече възможности.Главното в тези и подобни упражнения – те тряба да се изпълняват в бързо темпо ,трябва да не са сложни ,трябва да накарат детето бързо да премества погледа от предмета на човека ,а в тях не трябва да се използват такива предмети ,които могат да отвлекат детето от партньора по игра.

Инструкции :
1.Това действие започва с това ,че детето го обучава игра,състояща се в бързо предаване на предмета от един на друг. По-добре е да се играе с трима ,но двама участници също са достатъчно.Целта на играта “Горещ картоф” – е в това да се установи бързо темпо.Представайте си ,че предавате горещ предмет - затова предаването му трябва да става бързо.Вашата мимика трябва да изразява радостно възбуждане.С ръцете си вие трябва да показвате,че топката която подавате е действително гореща.
2.След няколко минути,когато вече сме установили бърз и весел ритъм,преминете към второто действие.Вместо това да предавате един и същ “Горещ картоф” ,то бързо вземете в ръка приготвена кутия с предмети за предаване.Вземете от нея нов предмет и започнете да го предавате като картофа.Не позволявайте на детето да връща предмета обратно.Бързо вземете втори предмет от кутията и кажете “ Хайде да разменим ! “ ако детето се поколебае ,бързо вземете предмета от ръцете му и го заменете със своя.След това увеличавайки темпото оставате своя предмет и бързо извадете трети предмет от кутията.Бързо го сменете с този,който е бил в детето.Продължете така няколко минути.
3.Преминете към играта “Претоварване”
Започнете да изваждате меките играчки от кутията и бързо да ги подавате на детето.Не му давайте време да ги разглежда или да ги връща обратно.Вместо това,продължавайте да взимате топки и меки играчки и да ги слагате на коленете на детето,смеейки се и приканвайки детето да се смее с вас.Целта е детето да не успее да фокусира вниманието си на който и да е предмет.Когато извадите всички предмети,можете заедно да ги подхвърляте във въздуха за повече забава.
Възможности Области който се развиват: Това упражнение дава възможност да се изясни ,ще помогне ли бързият темп на играта на детето да превключи вниманието си,вместо това да се застоява на отделни предмети.Поддържайте темпа на игра достатъчно бърз,така че детето да няма време да се заинтересува от всеки отделно взет предмет.
При изпълнение на това упражнение се развиват:
•Умение да се прикани към общуване
•Умение предварително да се наствойва за действието и да го показва с положението на тялото си в пространството.
•Умение да се радва
•Умение да участва в прости разделни роли.
Упражненията от Равнище 1 , Стадий 2 и Равнище 1 ,Стадии 3 са за деца в по-напреднала степен на развитие.
Използвана литература:
Лео Каннер – 1943 Признаци на Аутизма.
Брус Бонгар и Лари Билтлър – “Теории и практики в психо терапията. “
Робърт Славин – “ Педагогическа психология “
АВА “Методика Грийнспана” – Развитие на междуличностните отношения.

Мария Петкова
Тракийски университет- Ст.Загора
 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
"Прозрачни сьдби”- филм- послание кьм мл...
"Прозрачни съдби”- филм- послание към младите Приключиха снимките на най-...
Още  ]
Топлината на майчините обятия
Топлината на майчините обятия или за ползата от прегръдката Майчината милувка Помня и...
Още  ]
Нервно-психично развитие на бебето
Нервно-психично развитие на бебето Психологическа диагностика на ранното детство Детето през ...
Още  ]
Аутизъм
Аутизъм Съвети към учителите, които обучават деца с аутизъм Начални стъпки в oбщуването при деца ...
Още  ]
За зъбите и лошите навици
За зъбите и лошите навици Гризане на нокти Гризането на нокти обикновено е отражение на няк...
Още  ]
  Моето Дете