Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Речево и езиково развитие 21 06 2024      
 
Оценка: / 3
СлабОтличен 

Речево и езиково развитие

Онтогенеза на речевото и езиковото развитие

0 месец:
Плаче интензивно при неприятни усещания.
В края на 1 месец:
Гласни звукове А, И, съгласен Х, по-рядко К.
В края на 2 месец:
Гърлени звукове КГХ, в комбинация с гласна Е.
В края на 3 месец:
"Гукане", първи вериги от срички, гласна У, отваря уста и я движи, когато човек говори срещу него - т.нар. "първично подражание".
В края на 4 месец:
Отделя слюнка "като балончета" върху устните, радостно "пищи", съгласни звукове МБВ.
В края на 5 месец:
Ритмични вериги от еднакви срички, гласна О, вокализира в отговор на човешка реч, опитва се да "бръмчи".
В края на 6 месец:
Своеобразно "дърдорене" - навързва различни ясни срички, с различна интонация.
В края на 7 месец:
Гласна Ъ, тананика си като се приспива само.
В края на 8 месец:
Шепти, като си говори само (този период може да се появи и по-късно 10, 12 месец, като това не се смята за отклонение), може да "бръмчи", подражава на различни шумове, казва двойни срички без значение, търси майка си или баща си след запитване.
В края на 9 месец:
Ясно сричково удвояване на еднакви срички, повтрящи се 2, 3 и повече пъти, част от тях със значение, реагира по различен начин на похвала или забрана.
В края на 10 месец:
Фонетично правилно подражание на познати срички, имитира интoнация, търси познат човек или предмет при назоваване от възрастния, като обръща глава, разбира "ела", "дай".
В края на 11 месец:
Първи бебешки думи, казва най-малко две бебешки смислени думи, които обозначават хора или предмети, реагира на забрана, чрез кратковременно прекъсване на дейността, казва целенасочено мама и тати, търси след запитване предмет, с който е играло преди малко.
В края на 12 месец:
Еднодумни изречения с интонация, изпълнява прости поръчки от едно действие, казва най-малко три бебешки смислени думи, които обозначават хора или предмети, търси след запитване неговата храна или чаша.
В края на 13 месец:
Тананика си,като модулира силата и височината на гласа си, познава най-малко една телесна част, разбира командата "отвори".
В края на 14 месец:
Казва най-малко две двусрични думи, в които има различни гласни и съгласни, посочва най-малко две картинни изображение след команда "Къде е ..?'
В края на 15 месец:
Назовава предмет, след запитване "Какво е това?", показва къде му е корема, разбира и изпълнява двойни инструкции.
В края на 16 месец:
Използва целенасочено "дай" и "ам", иска"още"
В края на 17 месец:
Повтаря спонтанно последната чута дума от изречението, посочва най-малко четири картинни изображение след команда "Къде е ..?'
В края на 18 месец:
Използва целенасочено "не" и "няма", звук Ц, познава най-малко три телесни части.
В края на 19 месец:
Използва прости изречения от две думи, посочва най-малко осем картинни изображения след команда "Къде е ..?'
В края на 20 месец:
Назовава най-малко 8 предмета на картинно изображение, имитира животните, разбира "топло" и "студено".
В края на 21 месец:
Назовава най-малко 2 действия, изобразени на картина, разбира "голямо" и "малко".
В края на 22 месец:
Използва собственото си име, когато говори за себе си, показва ръката си, като я поглежда.
В края на 23 месец:
Образува изречения на детски език от 3 думи, разбира "тежко" и "леко", назовава елемантарни храни - вода, бисквита...
В края на 24 месец:
Назовава най-малко 12 предмета на картинно изображение. Звукове СЗ, посочва най-малко две форми на движение, изобразени на картина, отговаря с "да" и "не", звук Л.
В края на 25 месец:
Използва 'Аз", разбира най-малко два предлога.
В края на 26 месец:
Образува изречения на детски език от 4 думи, отговаря на въпроса "Какво правиш с...?" най-малко за две неща.
В края на 27 месец:
Различава малко и много, казва две, за неща, които са повече от едно.
В края на 28 месец:
Използва форми за притежание "на мене", "на тебе", вместо мой, твой; разбира значението на двойни въпроси.
В края на 29 месец:
Използва множествено число, но неправилно като граматична форма.
В края на 30 месец:
Образува изречения на детски език от 5 думи, звукове ЧШ, съчетава съществително и прилагателно име, използва сегашно време.
В края на 31 месец:
Задава въпрос "защо?".
В края на 32 месец:
Повтаря правилно поне едно изречение от 5 думи, знае дали е момче или момиче
В края на 34 месец:
Използва изречени от 6 думи, различава най-малко две дължини.
В края на 36 месец:
Назовава свойства и качества на предмети, опитва се да използва правилно минало време, пита "Какво е това?", контролира силата на гласа си, опитва се да съгласува думите по род и число, използва "ще" и "мога", познава "ляво" и "дясно".
В края на 48 месец:
Формулира правилно въпрос, внимава минимум 5 минути, когато му се разказва или чете нищо, изпълнява две несвързани команди, казва цялото си име, отговаря на въпроса "Как", разказва собствени преживявания, измисля си приказки, изразява намерение за бъдещо действие, , използва правилно единствено и множествено число, разказва последователно два епизода от една случка, звук Р.
В края на 60 месец:
Изпълнява серия от три заповеди, използва сложни изречения и разпознава части от обект, познава връх и основа на предмет, разпознава липсващи части и нелепости на изображение, изключва един от четири предмета по даден признак, повтаря правилно прости ритми.
В края на 72 месец:
Назовава адрес и телефон, може да обясни къде живее, разказва смешки, определя местоположение и посока, отговаря на въпроса "защо", разказва 3 до 5 епизода от една случка, определя начало и край на разказ, може да обясни значението на дума, може да назове "обратното на..", може да обясни "Какво ще стане ако....?", използва правилно "вчера", "днес" и "утре", пита за значението на непознати думи.


Как протича нормалното езиково развитие при децата?

Всяко дете има индивидуален темп на развитие в различните сфери на израстването (физически, интелектуално и т.н.). Специалистите, на база проведени множество изследвания с деца, определят средна норма на усвояване на езика. Тази условна периодизация ни позволява да знаем етапа, на който се намира детето и какво му предстои в овладяването на езика.
0 - 1 м.
-реагира на звуци и шумове
-притихва при повишаване на глас
2 - 3 м.
-гука
-изговаря някои гласни
-реагира на говор
4 - 6 м.
-гука с поредица от срички (лепет)
-експериментира с височината и силата на гласа си
7 - 9 м.
-разбира някои думи и прости инструкции, като се опира в по-голяма -степен на ситуацията и интонацията на възрастния
-увеличава речевите звукове
-изговаря "мама" или "тата"
10 - 12 м.
-разбира думите, независимо от интонацията и ситуацията
-разбира забраната "Не!"
-реагира на собственото си име
-изговаря една или повече думи
-имитира с вярна интонация говора на възрастните и по-сложни думи
-усвоени са говорните звукове [ А ], [ Ъ ], [ О ], [У], [ Е ], [ И ], [ П ], [ Б ],[ М]
13 - 15 м.
-изговаря между 5 и 10 думи, предимно съществителни имена
-започва да развива ситуационна реч (една и съща дума може да има различен смисъл в зависимост от ситуацията и интонацията)
16 - 18 м.
-изпълнява прости инструкции
-изговаря 20 и повече думи
-свързва 2 думи в изречение
19 - 22 м.
-изговаря 50 думи
-употребява местоименията "аз и "мой"
2 - 2 1/2 г.
-отговаря с "Да" или "Не" на някои въпроси
-назовава предмети от ежедневието
-изговаря фрази и непълни изречения
-употребява предлози, множествено число, сегашно време на глаголите
отрицава с "Не" или "Няма"
-използва местоимението "Аз"
3 - 3 1/2г.
-усвоени са говорните звукове [ Т ], [ Д ], [ Н ], [ К ], [ Г ], [ Х ], [ Ь ], [ Ф ],
[ В ]
-използва изречения от 3 - 4 думи;
-употребява притежателни местоимения, различни форми на въпроси, отрицание;
разбира въпросите "Защо?", "Чий?", "Колко?";
-обогатява активния си речник (предлози, съюзи, наречия, местоимения и т.н.);
-разбира и използва понятия за обобщение на класове от думи (плод, играчка, цвят, животно и т.н.);
-прави кратък разказ и описва любима играчка или важно за него събитие;
-правилно разпознава цветовете, формите и повечето опозиции (голямо малко, горе - долу, бързо - бавно, близко - далече и т.н.);
-все по-често успешно съгласува съществителни и прилагателни по род;
-използва рими;
-забелязва неправилния говор на други деца
3 1/2 - 4 г.
-назовава частите на предметите
-употребява умалителни и ласкави форми на думите
-забелязва, когато говори неправилно
-използва гласа си, за да пресъздаде различни типажи
4 - 6 г.
-усвояват се говорните звукове [ С ], [ З ], [ Ц ], [ Ш ], [ Ж ], [ Ч ], а в края на периода и звуковете [Р], [ Л ]
-усвоява различните глаголни времена, членуване и други граматични категории
-използва граматично завършени изречения
-разпознава хората по техните професии
-измисля свои думи
-отделя думи, различаващи се по 1 звук (бос - кос)
-определя звуковете в думата
-намира мястото на звука в думата по три позиции - начало, среда и край
-съставя разказ по картина или серия картини
-начало на вътрешната реч (планирано изказване)


Въпроси и отговори, свързани с развитието на говора при децата

Какво представлява езика?

- Езикът е код, който използваме, за да предаваме идеи или да изразяваме чувства, мисли, желания. Четенето, писането, речта - всички те са форми на употреба на езика.

Какво представлява речта?
- Речта е говоримата форма на езика.

Как децата научават правилата на речта?
- Децата научават езика и говора като слушат речта около тях и упражняват това, което чуват. Това, разбира се, не се научава изведнъж, а постепенно, през всички фази на развитие.

Как могат родителите да помогнат на децата си да се научат да говорят?
- Говорете на детето си. Четете му. Окуражавайте го да говори, но без да изисквате от него това. Направете говоренето забавно за детето.

Как да разбера дали говорното развитие на детето е нормалното за съответната възраст?
- Съществува т.нар. “очаквано говорно поведение” за всяка възраст. Така например на 1 годинка детето трябва да използва 1 или 2 думи, да следва прости инструкции (“Ела тук”) и да разбира елементарни въпроси (“Къде са ти обувките?”). На 2-3 години детето следва да е в състояние да съставя кратки изречения – от две-три думи и да може да изпълнява последователни инстукции (”Вземи топката и я постави върху масата”). Родителите също трябва да се научат да разбират детската реч през повечето време.
Всяко дете има собствена индивидуалност и се развива с различни темпове от очакваното. По-важното е, че детето показва непрекъснато говорното си израстване.

Кога е нужно да търсим помощ от професионалист?
- Не отлагайте! Никога не е рано да се помогне на детето, колкото и малко да е то. Ако има някакъв проблем, ранното диагностициране е от особено значение. Ако не съществува проблем – поне ще се освободите от безпокойството.

Влияят ли проблемите със слуха на говорното и езиково развитие?
-Да. Първите години от живота са особено важни за научаването на речта и езика. Дори слабата загуба на слуха може да окаже влияние на формирането на речта и да доведе до сериозни задръжки в развитието. Родителите трябва да са сигурни и да могат да получат, при необходимост, надеждно изследване, направено от специалист-аудиолог, особено ако има данни за инфекции на ухото, респираторни инфекции, алергии и др.

Има ли други физиологични причини за нарушението на говора?
- Има, но в голяма част от случаите говорното нарушение съществува без да е известна за това физиологична причина.

Какво може да бъде направено, за да се преодолее говорното нарушение?
- Говорният терапевт може да оцени степента на говорно развитие на детето, да определи и организира план за говорна терапия и да следва този план в индивидуални сесии или работа в малки групи. Можете да се обръщате за помощ към професионалисти, които имат магистърска или докторска степен по говорна терапия (логопедия).

Кога да потърсите логопедична помощ?
-Ако до тригодишна възраст :
* детето Ви не говори
-Ако в предучилищна възраст детето Ви :
* има проблем с овладяването на цветовете
* не се ориентира в посоките ляво-дясно, горе-долу
* е несръчно и се затруднява да се облича само, да закопчава копчета, да връзва връзки
* не артикулира /произнася/ правилно, пропуска или заменя някои звукове - с, з, ц, ш, ж, ч, щ, р, л, к, г, т, д, в, ф
* се затруднява да изговаря многосрични думи - размества, пропуска или разменя сричките в думата
* не подрежда правилно думите в изречението
* се затруднява да разказва, спазвайки последователност
* говори с дрезгав, прекалено тих или писклив глас
* заеква
-Ако в начална училищна възраст детето Ви :
* не се справя с овладяването на писането, четенето или смятането, въпреки че е достатъчно умно, понякога с прояви на хиперактивност с или без дефицит във вниманието


Възможни причини детето още да не е проговорило

Забавеното развитие на говора е проблем, засягащ 3-10% от децата, който се среща 3-4 пъти по-често при момчета, отколкото при момичета.
По- късното проговаряне може да се дължи на множество причини: нарушение в слуха; изоставане в психическото развитие; елективен мутизъм / когато детето отказва да говори при определени обстоятелства/; нарушения в артикулацията; аутизъм; недостатъчни говорни или емоционални стимули; научаване на 2 езика едновременно, когато родителите са разноезични и др, а може също така и да е вариант на нормалното развитие.

Развитието на говора започва от първите месеци. През 2-3 месец значително се повишава възприемчивостта на детето към говора на другите. Появяват се по-ясни гласни и гърлени звуци. Детето започва да гука. В периода 3-6 месеца то вече гука продължително, започва да комбинира различни звуци, появяват се първите срички. Езиковата диференциация се проявява още в този период- звуците и сричките на европейските бебета се разлиачват от тези на китайските. Към 8 месечна възраст много от децата заповат да подражават на определени звукосъчетания. В периода 9-12 месеца децата започват да разбират говора на другите и към края на първата година често се появява първата осмислена дума. Във възрастта 1 ½ - 2 години повечето деца свързват 2 думи в изречение, а след 2 годишна възраст вече съставят фрази с повече думи.

Тъй като нормалните граници за развитието на говора са широки, сравняването с други деца на същата възраст може да причини ненужни притеснения. При всички случаи е необходимо те да се споделят с лекуващия лекар. Консултация със специалист се налага, ако детето не произнася срички в края на първата година, ако не разбира прости команди на 18 месечна възраст, ако не е започнало да казва думички до 2 годишна възраст или да оформя прости изречения до 3 годинки, а също така и ако на 4-5 годишна възраст не успява да разкаже проста случка или история. Повод за тревога са и случаите, когато след 3 годишна възраст говорът на детето е все още неразбираем.

Първоначалната оценка включва задължително определяне на цялостното психомоторно развитие на детето, както и изследване на слуха. По-нататъшните консултации и изследвания се прецизират при всеки индивидуален случай.

Из специализирания печатКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
На път с деца
На път с деца Прилошаване при пътуване Превърнете мъчението в удоволствие. Няма дете, ко...
Още  ]
Една почти невероятна, съвсем правдива и...
Една почти невероятна, съвсем правдива и много възмутителна история Един приятел вчера...
Още  ]
Международна конференция „Нови медии, но...
Международна конференция „Нови медии, нови наркотици, нови зависимости” по проек...
Още  ]
Ваксините
Ваксините Информация за ваксините, правата ви и всякакви въпроси, които ви вълнуват. Голям...
Още  ]
Адаптация на детето към училищно обучени...
Адаптация на детето към училищно обучение Периодът между шестата и седмата година поставя ...
Още  ]
  Моето Дете