Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Какво е нужно, ако искате да си осиновите дете 14 06 2024      
 
Оценка: / 18
СлабОтличен 

Какво е нужно, ако искате да си осиновите дете


І. Документи:
І.1. Подава се заявление.
Лице, което желае да осинови дете при условията на пълно осиновяване, подава писмено заявление (по образец) за получаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване до Дирекция "Социално подпомагане" по постоянния си адрес.
- Ако кандидат-осиновителят живее в чужбина:
Когато осиновяващият български гражданин живее постоянно в чужбина, Дирекция "Социално подпомагане" изготвя доклада за годността му да осинови дете въз основа на представен доклад от съответния компетентен орган в държавата по постоянно местопребиваване и допълнителни проучвания относно лицето.
-Чужди граждани, живеещи у нас:
Дирекция "Социално подпомагане" проучва и чужди граждани, които са с постоянно местопребиваване в страната, и които желаят да осиновят дете.
Какво трябва да съдържа заявлението?
Заявлението задължително трябва да съдържа следните неща:
1.Лични данни за кандидат- осиновителя - имена, ЕГН, дата и място на раждане и др.;
2.Кратка история на семейството на осиновяващия;
3.Информация за икономическото и социалното положение на осиновяващия;
4.Изброяване на регионалните дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри лицето желае да бъде вписано;
5.Какви са мотивите за осиновяването;
6.Други обстоятелства от значение за осиновяването, 7.и естествено - подпис на заявителя.
Какво да се приложи към заявлението?
Към това заявление се прилагат определени документи.
Те са:
1. Удостоверение, че лицето не е лишавано от родителски права. Издава се от службата ГРАО по постоянен адрес на лицето, след проверка в другите общини, в които той е имал постоянен адрес.
2. Медицинско свидетелство за физическо и психическо здраве от психодиспансер.
3. Медицинско удостоверение за липса на тежки хронични, заразни венерически болести, СПИН, туберкулоза и др., застрашаващи живота на осиновяващия, в което са посочени резултатите от проведените изследвания - последното от личен лекар.
Забележка: В медицинското свидетелство на кандидат-осиновителя, след прегледи на психиатър, дерматолог и интернист трябва да е описано, че общото му здравословно състояние е добро и няма психически, умствени заболявания и физически дефекти, които да пречат на пълноценното изпълнение на задълженията му като осиновител.
Необходимо е да има преглед в туберкулозния диспансер с изследване на манту за изключване на туберкулозно заболяване.
Необходимо е направените лабораторни изследвания за венерически болести - сифилис и СПИН и за хепатит Б да са с отрицателни резултати.
На чуждестранните кандидат- осиновители се изследва урината за злоупотреба с упойващи вещества и резултатите от изследването трябва да са отрицателни.
4. Копия от медицински документи за стерилитет и стари епикризи, ако такива има налице.
5. Свидетелство за съдимост - издава се от съда.
6. Документ от прокуратурата, който да удостоверява, че срещу лицето не е образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
7. Документи за доходи и имотно състояние, доказващи материалния статус на семейството за последните 6 месеца (справка за трудов доход, банкови извлечения, нотариален акт, удостоверение от Данъчна служба за декларирани данни и др.)
8. Два броя препоръки за лицето, което желае да осинови, както и за лицата, които живеят с него. Те трябва да са в писмена форма. Може да бъдат представени от роднини, приятели и съседи.
9. Препоръка от местоработата на двамата съпрузи.
10. Удостоверение за сключен граждански брак (когато кандидатите за осиновяване са съпрузи).
11. Писмена декларация по чл.54, ал.6 от Семейния кодекс с нотариално заверен подпис, че даваното съгласие за осиновяване не е свързано с материална облага.
-Към заявлението съпрузите подават за всеки един от тях горепосочените документи.
В случай на пропуски и несъответствия в документацията, приложена към заявлението, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" определя срок и дава указания за отстраняването им.
І.2. Други документи:
Заедно с документите, изброени по-горе, лицата, които желаят да осиновят дете, подават в Дирекция "Социално подпомагане" и декларация за готовност за сътрудничество с дирекцията при наблюдението на отглеждането на детето и спазването на неговите права и законни интереси, включително и да предоставя информация за развитието на детето на всеки шест месеца през първите две години от осиновяването. Декларацията е по образец.
Подгответе си и копия на горепосочените документи, които се прилагат към заявлението! Добре е да остане един комплект документи за вас. За всеки случай!
Заявлението и декларацията за сътрудничество се предоставят на лицата за попълване напълно безплатно от Дирекция "Социално подпомагане".
След подаване на комплекта с документи в Дирекцията, ще получите входящ номер, който трябва да пазите!
ІІ.След подаване на документите за осиновяване, социалните работници започват процедура по разглеждането им, която включва:
ІІ.1. Проучване годността за осиновяване на дете:
От момента на подаване на заявлението започва да тече тримесечен срок за проучване на лицето, относно годността му да осинови дете.
Социалното проучване се извършва от социален работник, като при необходимост се включват и други специалисти от Дирекция "Социално подпомагане".
Етапи на проучването:
1.Правят се най-малко три срещи с лицето или с лицата, които са изразили желанието си за пълно осиновяване на дете, подавайки съответното заявление в дирекция "Социално подпомагане";
2.Социалният работник извършва най-малко едно посещение в дома на лицето, или на лицата, желаещи да осиновят дете;
3.Задължително се прави най-малко една среща с членовете на семейството на лицето, което желае да осинови, както и с лицата, живеещи с него;
4.Социалният работник извършва и най-малко една среща с лицата, които са дали препоръки за желаещия или за желаещите да осиновят дете.
ІІ.2. Изготвяне на доклад за годността за осиновяване на дете:
За резултатите от проучването, социалният работник изготвя доклад относно годността на лицето да осинови дете при условията на пълно осиновяване.
В доклада, социалният работник, извършил проучването, дава заключение относно годността на кандидата да осинови дете и прави мотивирано предложение до директора на Дирекция "Социално подпомагане" за издаване или отказ за издаване на разрешение за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване.
ІІ.3. Разрешение или мотивиран отказ за осиновяване на дете:
В седемдневен срок от представянето на доклада, директорът на Дирекция "Социално подпомагане" издава разрешение или мотивиран отказ за вписване в регистъра на осиновяващи за пълно осиновяване. В разрешението задължително се посочват и другите регионални дирекции за социално подпомагане, в чиито регистри ще бъде вписано лицето (те са посочени предварително от лицето в заявлението).
Отказът подлежи на обжалване при условията и реда на Закона за административното производство (ЗАП).
ІІ.4. Промяна в обстоятелствата:
При промяна на обстоятелствата от значение за издаване на разрешението, осиновяващият е длъжен да информира Дирекция "Социално подпомагане".
Когато промяната е от съществено значение, директорът на "Социално подпомагане" разпорежда да се извърши ново социално проучване.
Какво трябва да е написано в препоръката за кандидат- осиновителите?
В заглавната част на препоръката се пише от кого е написана и за кого, с посочване на трите имена, ЕГН, местоживеене, месторабота и телефон.
Започва се с естеството на познанството - приятел, съсед, колега, семеен лекар и т.н., отбелязва се от колко години е познанството и каква е честотата на контактите - ежедневно или седмично.
Изразява се мнение относно личностните и родителските качества на кандидат- осиновителя с коментар относно това доколко е подходящ за осиновител.
Споделя се наблюдението относно взаимоотношенията на кандидатите един с друг като съпрузи и как общуват с деца.
Прави се преценка дали осиновеното дете ще бъде равнопоставено с другите осиновени биологични деца, ако има такива в семейството.
Ако се познават родителите на кандидат- осиновителя, добре е да се посочи и тяхното отношение към осиновяването.
В заключителната част след изразяване на допълнителни наблюдения и коментари, ако има такива се заявява положителната препоръка и след отбелязване на датата, поръчителят се подписва собственоръчно.

Източник: http://osinoviavane.com
НФ "Осиновяване"


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Как да говорим с децата за секса
Как да говорим с децата за секса Родителите са първите и най-важните учители на ...
Още  ]
Лошите приятели на вашите деца
Лошите приятели на вашите деца Кога да се намесите и кога да отстъпите. Да решите какво д...
Още  ]
Кръвно налягане при децата
Кръвно налягане при децата Нарушеното кръвно налягане по принцип се отнася към списъка със...
Още  ]
Периоди на юношеството
Периоди на юношеството Тъй като понятието юношество е твърде общо, коректно е да се извърш...
Още  ]
Пазете бъбреците си, докато сте млади
Пазете бъбреците си, докато сте млади Бъбреците са органи без късмет и това не е шега...
Още  ]
  Моето Дете