Търсене:
 
      Начало 07 12 2023      
 
Оценка: / 3
СлабОтличен 

Димитър Кюланов: Ефективната превенция трябва да кореспондира с необходимата обществена нагласа!


Д-р Димитър Кюланов е дългогодишен експерт в Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЦКБППМН) към Министерския съвет. От 1юли 2018г. е пенсионер, но все така се вълнува и споделя ценен опит с колегите от системата на секретарите. Консултира и подпомага редица проекти през годините свързани с детската престъпност.

Визитка: Завършва профил социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски” към Факултета по философия. След спечелен конкурс, започва работа като научен сътрудник в Научно-изследователския институт по образованието, а от 1983г.е научен сътрудник в Националния институт за изследвания на младежта, в който участва в създаването и ръководи първата Научноизследователска лаборатория (по-късно секция) „Социализация на децата”. През март 1989г. защитава докторската си дисертация пред Специализирания научен съвет по социология на ВАК на тема „Взаимодействие между социално-педагогическите фактори при социализацията на децата”. От март 1993г. постъпва като главен експерт в Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН) към Главна прокуратура, която от 1997г. преминава към Министерския съвет. Член на Управителния съвет на Българската асоциация по криминология.

Господин Кюланов, дълги години сте свързан с една нелека област- ресоциализацията на деца с асоциално поведение. Как станахте част от тази система?

- С тази система бях предопределен да се свържа. Майка ми беше районен прокурор в районния ми град Самоков и често разглеждаше дела, свързани с непълнолетни, а баща ми – дългогодишен педагог-литератор. Интересувах се от работата на родителите ми, а и дружах с някои деца с девиантно поведение. Още в университета се интересувах от проблемите, свързани с отклоненията в поведението на децата. Поради това се насочих към научното изследване на социализацията и ресоциализацията на децата, на което посветих и кариерата си. А това означава, както десетки научни изследвания и проекти по проблемите на децата, така и пряка работа с тях, а в ЦКБППМН– и методическо ръководство и подпомагане на социално-превантивната система. А и след пенсионирането си продължавам да се занимавам с тези проблеми като поддържам специална Bейсбук страница. Продължих да работя по проекти към Сдружение „Пренебрегнати деца”- българска секция на ЕКПАТ- Интернационал, световна организация за противодействие на трафика на деца и експлоатацията им за сексуални цели, както и в Българската асоциация по криминология, на която съм член на Управителния съвет.

Как ще коментирате силните и слаби места на системата, базирани на опита и наблюденията натрупани през годините?

- През годините системата е реформирана многократно и е доказала своята хуманност и ефективност. Най-силните й страни са богатата превантивна дейност с децата, корекционно-възпитателната работа с децата, извършващи противообществени прояви и престъпления, работата за подпомагане на ресоциализационния процес с тези деца, подпомагане на родители и техните семейства. И всичко това чрез професионализма и активността на секретарите на МКБППМН (от които 223 щатни, главно педагози, социални педагози, психолози, юристи) и на другите членове на комисиите; изградена мрежа от интердисциплинарни центрове и кабинети за превенция; активна дейност на над 2000 обществени възпитатели към МКБППМН; стотиците програми и проекти, които се реализират в страната от комисиите, съвместно с други органи и НПО. Друга силна страна на системата е отклоняването на непълнолетните от наказателно производство (по чл. 61 от НК) и разглеждането на възпитателни дела и налагането на богат набор от възпитателни мерки, като най-тежките от тях (настаняване в корекционно-възпитателни заведения- СПИ и ВУИ, свързани с откъсване от семейството и средата) се прилагат към много малък брой деца (от 0.5% да 1,5% годишно от всички възпитателни дела) и то само в краен случай, когато възможностите на другите мерки са изчерпани и това настаняване е в интерес на детето. При възпитателните дела са напълно защитени правата и интересите на детето от доверен представител (най-често от отделите „Закрила на детето” към ДСП) или адвокат. Съществува възможност за двуинстанционно обжалване на мерките и т.н. Самият Закон за БППМН е променян многократно, като последната му радикална и съществена промяна беше според изискванията за хармонизирането на българското законодателство със законодателството на ЕС, във връзка с присъединяването ни.

Една от слабите страни на системата е недостатъчната координираност на централно и местно ниво на дейността на МКБППМН с инспекторите от детските педагогически стаи, социалните работници от отделите „Закрила на детето”, училищните психолози и педагогически съветници, неправителствените организации. Нормативна база за доброто им взаимодействие има, както има и добра практика в това отношение до 2007 г. В последните десетина години, обаче, възникнаха редица проблеми от субективно-организационен характер в ръководствата на различните подсистеми, започна деградивен натиск върху системата и взаимодействието беше нарушено. Въпреки това и до сега много от специалистите от различните органи, включени в системата, работят в добър екип и това дава много добри резултати. За съжаление обаче на централно ниво и по места в много случаи съществува неглижиране и пренебрегване на дейността на МКБППМН и работещите в тях, особено на секретарите, както недооценка на усилията и постиженията им, на инициативите и иновативните им опити. Друга слабост на системата е постоянното недофинансиране. Недостигът на финансови средства затруднява изключително превантивната работа, а обрича на мизерен живот и неефективен ресоциализационен процес децата в корекционно-възпитателните заведения. Някои членове от ЗБППМН също вече не отговарят на съвременните реалности и се нуждаят от промяна. Специфична слабост на превантивната система на училищно ниво е липсата на законова регламентация на училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците (или на подобен орган), които са важен елемент в противодействието на агресията и насилието сред децата. Като общ проблем на цялата система мога да посоча, липсата на медийно отразяване на дейността и добрите практики на комисиите за БППМН, както и на другите звена от системата, а това е от изключителна важност за създаването на необходимата обществена нагласа за ефективна превенция.

В последните години се правиха опити за ново детско правосъдие. Къде не сработиха различните екипи и предложенията не намериха консенсус?

- Провалът на тези намерения беше предопределен. Инициативата за промени в законодателството в тази област не бяха породени от обективни противоречия и проблеми на системата, а от хора, които искаха да наложат радикална промяна, без да познават системата. При формирането на екипите се получи свръхпредставителство на неправителствени организации и отделни специалисти, които не само, че не познаваха реалните особености и проблеми на системата, но се ръководеха от користни амбиции, нямащи нищо общо с идеята за усъвършенстване на детското законодателство. Не беше направена обективна оценка на системата от междуведомствен интердисциплинарен екип. В работните групи не бяха включени водещи компетентни експерти от ЦКБППМН и специалисти от практиката, както и утвърдени в тази област учени. Поведе се агресивна негативна кампания срещу системата и работещите в нея. Най-фрапиращ пример в това отношение е кампанията на Националната мрежа за децата „Не ме съди човече”, чрез която се тиражираха откровени лъжи от типа на тези, че местните комисии въдворявали в интернати хиляди деца само за това, че са откраднали един сладолед или една вафла. По този начин се процедираше и при подготовката на стратегическите документи на замислената реформа още от 2011 г., та до опитите през последните 2 години за налагането на нов закон, който да замени ЗБППМН, който проект срещна широк отпор в институциите и професионалистите поради своята несъстоятелност. С други думи инициаторите на „промяната” не само, че не потърсиха консенсус, но и се конфронтираха с всички, които имат различно мнение от тяхното.

„Поглед от кухнята“- как изглежда ръста и динамиката на противоправните деяния извършени от малолетните и непълнолетните в последните години?

- Според данните на НСИ, по индикатори на ЦКБППМН, които създадохме преди много години, както и по данните на МВР и ВКС, съществен ръст на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в страната няма. В началото и до към край на 90-те години след промените в обществото, темпът на растеж беше много висок. Но след това, благодарение на адекватните реформи и действия на системата за БППМН, социалното и икономическо стабилизиране на страната, нещата се успокоиха и от няколко години насам данните са на нивото от преди 1989 г. В повечето показатели сме по-добре от средните нива в ЕС. Сериозен обаче е проблемът с увеличаващата се агресия и насилие в училище. В това отношение не се постигат задоволителни резултати, въпреки усилията, които се полагат. Явно в това направление трябва да се предприемат сериозни реформи и действия.

Зад провала на едно дете стоят много фактори. Най-значимите според Вас?

- Естествено, че на първо място е семейството или липсата на такова. Ниският родителски капацитет, проблеми в отношенията, неглижирането на децата, примерът на родители с криминално поведение, престъпността като начин на живот и препитание сред много бедни семейства, мизерията, непосещението на училище, криминалната среда, личностни проблеми, дефицити и деформации и други.

Моите наблюдения са, че за превенцията не се говори, толкова често колкото за възпитание и образование. Превенцията се дискутира, когато отделен случай свързан с деца се коментира в медийното пространство или социалната мрежа?

- Съвсем вярно. Показателно е, че в проекта за нов закон няма и помен за превенция. Дори и понятието го няма. Това е съществен проблем в обществото ни. Необходимостта от превенция не се осъзнава както от властимащите, така и от медиите, институциите и НПО. А известно е, че средствата и усилията, отделени за превенция, многократно се възвръщат в бъдеще. Без адекватна превенция не могат да се очакват съществени резултати в ограничаването на проявите на асоциално поведение сред децата.

В системата, има много успешни секретари на местни комисии, но тяхната работа остава незабелязана. Голяма част от тях са педагози, които не са забелязват и от МОН? Защо се получава така?

-Това е тъжна констатация, неприятен факт. Наистина дейността на секретарите не се оценява адекватно на национално и местно ниво. Не се популяризират добрите им практики, активността, инициативността, новаторството. А повечето от тях са изключителни професионалисти, които работят всеотдайно с и за деца. И тук не можем да виним само МОН. Тези комисии не са в неговото полезрение, освен когато са ангажирани с кампании за обхващането на децата в училище. ЦКБППМН също няма практика за стимулиране, поощряване на добрия опит на изявените секретари. А те имат нужда от това, заслужават го, защото вършат изключително богата превантивна и ресоциализационна дейност с деца и семейства.

Какви са най-често допусканите родителски грешки при възпитанието на децата според Вас?

- Много са. На първо място – липсата на родителски възпитателен капацитет, съпроводен често с аморално или престъпно поведение на самите родители, лош пример за децата, лоши взаимоотношения в семейството, деформирани ценности. Както и двете крайности – от неглижиране на детето, до прекаленото му обгрижване и задоволяване на всякакви претенции.

Съвремието ни е свързано с много негативни тенденции, най-страшната според Вас, коя е?

- В световен план това са агресивният неолиберализъм и глаболизъм, които в интерес на евроантлантическия транснационален капитал и агресивни военно-политически блокове, се стремят да налагат по целия свят пагубни идеологии, да разрушават националните идентичности, да отхвърлят ценностните устои на досегашната цивилизация. И всичко това под маската на пропагандата за правата на човека, налагането на ЛГБТИ като модел за масово поведение с прекомерни, вкл. и неестествени, права; политиката за толериране на нелегалната имиграция, противопоставянето на Изтока и Запада, на Юга и Севера, „наказание” на различни страни и правителства, които им се противопоставят и т.н. Това са страшни негативни тенденции, които могат да породят не само регионални конфликти, но и война. За съжаление тези тенденции устойчиво проникват и у нас чрез политически и икономически натиск от вън, чрез политически сили и многобройни грантови НПО, финансирани от външни донори за осъществяване на определени политики в нашето общество.

Тук бих прибавил и още една унищожителна тенденция- бездуховността и опростачването сред много от младите хора. Често съпроводени с реална и функционална неграмотност, ниска обща култура, деформирани ценности и интереси.

На какво посветихте първите дни след пенсионирането и какви задачи си поставихте?

- Отдадох се на отдавна замислени и започнати работи, свързани с научните ми интереси. Продължих работата си по един фундаментален научен труд, по който работихме преди 30 и повече години с един близък приятел и колега, вече покойник, на тема „Саморазвитието на човека”. В същото време започнах обработката и качването на компютър на над 10000 народни пословици и поговорки, събирани от баба ми през целия й съзнателен живот. Довърших един социално-педагогически преразказ и анализ на невероятната приказка-роман „Приключенията на Пинокио”, в който се правят паралели с педагогическата и психологическа практика за работа с девиантни деца от 19 век и нашето съвремие. Него успях да публикувам в моята професионална Фейсбук страница, но имам намерение да го развия, като включа и други любими, палави детски герои.

Продължавам сътрудничеството си в три авторитетни неправителствени организации, на едната от които съм председател, а на друга- член на УС. Отделно се занимавам и с хобитата си – филателия, пощенски картички, нумизматика, колекциониране на значки, ордени, медали, а така също и подреждане и обогатяване на огромната ми колекция от захарчета, събирани у нас и в чужбина. Но една от основните ми задачи е да си почивам и отделям повече време на семейството, особено на внуците.

Към края сме на една нелека година, която ще запомним с короновирусната пандемия. Какво бихте пожелали на себе си и на всички останали?

- Бих пожелал здраве и с общи усилия да се преборим с този кошмар- пандемията, да възстановим нормалния си живот и общуване, да ценим и да се радваме на свобода в природата, но и в обществото. Да построим нов, по-добър и по-желан свят, с по-добри хора.

И накрая, Вашето послание към колегите от системата на местните комисии?

- Да не униват, да не се отчайват от недооценката на труда им, от дестабилизиращи системата злонамерени вмешателства и все така всеотдайно да отдават усилията си за децата! Има смисъл! Има защо!

ПС: Димитър Кюланов, любезно предостави част от пословиците и поговорките, които събира и селектира:

1. Авлигата е малка, но когато брани гнездото си, усойница надвива.
2. Ако на малко дете даваш всичко що иска, ще те накара да му свалиш и луната.
3. Ако се Иванчо не научи, Иван никога не може да се научи.
4. Ако родителите работят, а децата си почиват, то внуците ще бъдат просяци.
5. Бащина поука- синова сполука.
6. Брада го наболо, а още му виси сополо.
7. Брада порасла и ума изпасла.
8. Бий детето докато не е счупило стомната.
9. Бий го по краката, де не се бие по главата.
10. Бий го за иглата, да не му плачеш за главата.
11. Бащин и майчин син.
12. Бащина клетва запустява, а майчина - дом изкоренява.
13. Бащата тегли от синовете, майката – от дъщерите.
14. Без наука няма сполука.
15. Всяка лястовица своето гнездо хвали.
16. Всяко дете се ражда с късмета си.
17. Гледа го като писано яйце.
18. Гдето старо не се почита, там за добро недей пита.
19. Дървото се превива дорде (докато) е младо.

Д-р Надие Карагьозова-Нади
Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете