Търсене:
 
      Начало 20 06 2024      
 
Оценка: / 0
СлабОтличен 
Генетична консултация

Д-р Валерия Евтимова

Натрупаните през последните години познания от изследванията в областта на молекулярната биология и медицинската генетика доведоха до бързо увеличение на диагностичните, терапевтичните и профилактични възможности при генетичните заболявания и малформации (скрининг, обхващане на хетерозиготите, пренатална диагностика, генно картиране, ДНК анализ на мутации т.н.).Въпреки че честотата на наследствените заболявания и малформациите, които се установяват още при раждането в абсолютни стойности, не се е повишила и остава 3%, относителният дял на засегнатите пациенти от детския кон тингент се е увеличил от 6% преди 50 години на 30%. Този процент при смъртните случаи в детската възраст е дори 40%. Основната причина е паралелното намаляване на броя на пациентите е екзогенно обусловени нарушения, и то предимно в неонаталния период.
Към тези многобройни промени се прибавят и качествени аспекти, преди всичко по-голяма продължителност на живота и подобрено качество на живота при пациенти с хередопатия или малформации, кото се обуславя от развитието на модерни, отчасти още пренатално използвани методи за лечение (вродени обменни нарушения, хемофилия, хирургическа корекция на аномалиите и т.н.).
Класификация: Въз основа на етиологията се разграничават 4 групи наследствени нарушения:
1. Моногенни болести: известни са над 3300 различни мутации, които се разпределят в зависимост от класически тип на унаследяване в автозомно-доминантни (1800), автозомно-рецисивни (1300) и Х-хромозомни (240);
2. Полигенни нарушения: дължат се на съвместно действие, от една страна, на многобройни, недоказуеми по отделно гени и, от друга страна, на обикновено също непознати фактори от околната среда (мултифакторна етиология с прагов ефект);
3. Хромозомни аномалии: отнася се за промени в нормалния брой на хромозомите (анеуплодия) или в тяхната структура;
4. Тератогенни аномалии: възникват следствие действието на екзогенни или ендогенни нокси по време на ембриогенезата.
Генетични анализи: Анализът на генетичните дефекти може да бъде извършен в 5 етапа:
  • Клиничен фенотип: отнася се за дефиниция на определена малформация, заболяване или синдром, без типът на унаследяване да може точно да се определи. Тук на практика спадат всички полигенни аномалии.
  • Доказване на типа на унаследяване: моногенни аномалии с неизвестна патогенеза, например невромускулни заболявания, офталмологични хередопатии и т.н.
  • Патогенетична характиристика: моногенни аномалии с неизвестен първичен дефект, но (отчасти) позната патогенеза, например ренален инсипиден диабет, витамин-D резистентен рахит, цистиноза и др.
  • Известен първичен дефект: например ензинопатии, хемоглобинопатии и т.н.
  • Молекулярногенетичен анализ: разшифроване на последователността на базите и ДНК при мутация, например сърповидоклетъчна анемия.
При повечето генетични нарушения анализът се провежда на 1-ия и 2-ия етап, но частта на аномалиите, при които анализът се провежда на следващите етапи, бързо се увеличава.
Хетерогенност: Постоянно подобряваните възможности за анализ доказаха при почти всяко наследствено заболяване, приемано първоначално за единно, наличие на повече подформи. В зависимост от нивото на достигнати етап при нализа говорим за клиничногенетична хетерогенност (например различно унаследявани мускулни дистрофии, варианти на остеогенезис имперфекта и т.н), за биохимична хетерогенност (например различни типове гликогенози) или за молекулярна хетерогенност, т.е. за различни дефекти в един и същ генен продукт (например ензимни полиморфизми - Г6ФД, галактозо-1-фосфатилуридилтрансфераза и т.н). При последния вид хетерогенност различните мутации са обикновено в същия генен локус (алели) с възможност за двойна или compound хетерозиготност.

Характеристика на моногенния и на полигенния тип унаследяване
Моногенен тип на унаследяване - признаците на трите класически типа са следните:
1.Автозомно-доминантен тип на унаследяване (АД):
- унаследява се от единия болен родител при 50% от децата;
- В двата пола еднакво често;
- В повечето случаи променлива изразеност.
2.Автозомно-рецивно(АР):
- Пренася се от двама здрави хетерозиготни родители върху 25% от децата;
- В двата пола еднакво често;
- Често кръвно родство.
3.Рецесивно, свързано с Х-хромозомата:
- Заболяват само индивиди от мъжки пол;
- Потомци на пациентите. Всички синове са здрави; всички дъщери са здрави хетерозиготни носителки
- Потомци на носителките; 50% от синовете са болни, 50% от дъщерите са носителки.
Полигенно унаследяване - в основата на голям брой заболявания и малформации явно е допълнителното съвместно действие на няколко гена. Както и на наследствените фактори (мултифакторна етиология). Свързаните с това рискове за унаследяване при роднините на пациента се различават основно от моногенните заболяванияр тъй като зависят от следните фактори:
- честота на аномалията сред населението;
- степента на изразеност на нарушението при индекс-пациента (лицето, което се изследва);
- пола на рисковото лице и лицето, което се изследва;
- Броя на вече установените в семейството случаи;

Пренатална диагностика
Пренаталната диагностика спада към превантативните мероприятия на перинаталната медицина. При това се охващат вродени аномалии в ранна бременност и ранното разпознаване и предодвратяване на заболявания на детето в късната бременост.
Пренатална диагностика на вродени аномалии
Изследване с утразвук - при изследването фетусът може да се види още в ранната бременност като ехографски образ без опасност от странични усложнения. Така може да се направи оценка по отношение на диагностиката по отношение на анатомията, растежа, движението и количеството на околоплодната течност. Определени малформации в областта на главата, гърба и вътрешните органи, например в областта на бъбреците, могат да бъдат разпознати или да се подозират при абнормно количество околоплодна течност. Олигохидрамнион се причинява често от малформации на феталните бъбреци и в отводящите пикочни пътища. Полихидрамнион се получава при дефекти на невралната тръба или при малформации в хранопровода и в стомашно-чревния тракт.
Изследване на околоплодната течност през ранната бременност
Нарушения в обмяната на аминокисилините

Болест на кленовия сироп (левциноза)
хомоцистинурия цистиноза
Аргининсукцинацидурия хиперлизинемия хиперамониемия II
Цитрулинемия хипервалинемия
метилмалонова
ацидурия
Хистидинемия цистатионурия
проприонацидемия

Нарушения във въглехидратната обмяна

Фрукозидоза
гликогеноза II
(болест на Pompe)
манозидоза
Галактоземия
гликогеноза III
(болест на Con)
пируват
Недостиг на Г-6-ФД
хипервалинемия
(бол. на Anderson)
дехидрогеназен
недостиг

Липтози

ГМ1-ганглиозидоза
болест на Fabry
метахроматична
левкодистрофия
ГМ2-ганглиозидоза
болест на Gaucher
муколипидоза II
(I-cell disease)
Тип 1: болест на Tay-Sachs болест на Krabbe болест на Retsum
Тип 2: болест на Sandhalf
болест на
Niemann-Pick
болест на Wolman

Мукополизахаридози

Болест на Hurler ( I-V )
болест на Morquio
( IV )
недостиг на
глюкуронидаза ( VII )
Болест на Hurler ( II )
болест на Schele
( V/I )
недостиг на
глюкуронидаза ( VII )
Болест на Sanifilippo( III A, B) болест на Maroteaux-Lamy(VI)
недостиг на
глюкуронидаза ( VII )

Други обменни дефекти

Синдром на Lesch-Nuhan
порфирия
Синдром на Menkes
(kinky-hair)
адреногенитален
синдром


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете