Търсене:
 
      Начало 14 07 2020      
 
Оценка: / 4
СлабОтличен 

Общественият възпитател– емоционална подкрепа на деца в конфликт със Закона

Каква е дейността на обществения възпитател, в какво се изразява, какви отговорности и задължения има и др.? На тези и други въпроси, настоящата статия цели да даде отговор и да маркира накратко статута на обществения възпитател.

Обществените възпитатели са орган на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН). Те се определят с решение на комисията въз основа чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40 до 46 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Общественият възпитател осъществява индивидуално-корекционна и възпитателната работа с малолетни и непълнолетни правонарушители, извършили престъпления и освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК. Обществените възпитатели не се назначават, а се определят от местната комисия. Терминът „назначават” е приложим при заемане на щатна длъжност и възникване на служебни или трудови правоотношения. Между обществения възпитател и общината не възникват нито трудово-правни нито служебни правоотношения. Общественият възпитател се определя по конкретен случай за извършване на корекционно-възпитателна работа с конкретно дете.

Съгласно чл. 43 от ЗБППМН общественият възпитател има следните задължения по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:
• да оказва на родителите или на лицата, които ги заместват, помощ във възпитанието на малолетните и непълнолетните;
• да съдейства за правилното организиране на обучението, труда и почивката на малолетните и непълнолетните;
• да следи за поведението на малолетните и непълнолетните и да полага грижи за правилното им насочване;
• да сигнализира компетентните органи, когато съществува опасност за физическото или психическото развитие на малолетния и непълнолетния;
• да поставя за решаване социалните проблеми на малолетния или непълнолетния пред съответната дирекция “Социално подпомагане”;
• да представя информация на съответната дирекция “Социално подпомагане” за решаване на социалните проблеми на малолетния или непълнолетния.
Съгласно чл. 44 от ЗБППМН общественият възпитател има следните права по отношение на малолетните и непълнолетните, поставени под негов надзор:
• да посещава малолетния или непълнолетния в неговото жилище, в училището или на местоработата му;
• да обръща внимание на родителите или на лицата, които ги заместват, за неизпълнение на задълженията им;
• да изисква необходимите сведения, свързани с възпитанието на малолетния или непълнолетния от родителите или лицата, които ги заместват и от учебните заведения;
• да поставя пред местната комисия въпроса за поведението на малолетните или непълнолетните, на родителите им или на лицата, които ги заместват, за прилагане на съответните мерки.

Дейността на обществения възпитател е системна, целенасочена и динамична. Свързана е с голяма отговорност и високи социални очаквания. Това поставя много изисквания към неговата личност. За пълноценното изпълнение на професионалните му задължения е необходимо той да притежава определени качества и система от знания, умения и навици, които умело да прилага в работата си. Качествата, които трябва да притежава общественият възпитател са - човечност, отговорност, честност, искреност, добронамереност, принципност, толерантност, справедливост и др. От значение е с какво име се ползва в обществото, което означава, че трябва да притежават висок морал, да е авторитет, който се приема с уважение и респект. При взаимодействието си с детето е нужно да проявява обич, разбиране, търпение, уравновесеност, да бъде състрадателен и емпатиен към чувствата на другите. Ценни са и качества като коректност, точност , компетентност, взискателност, позитивен начин на мислене.

Добрата квалифицирана подготовка свързана с познаването на необходимите нормативни документи на деца с асоциално поведение, педагого-психологическите характеристики на децата от определена възраст, позитивното отношение към потребностите и дефицитите на деца, уязвими към външни влияния и др.биха помогнали на обществения възпитател да постига високи резултати в работата му с деца в конфликт със Закона. Индивидуалната работа изисква да се познават основните личностни характеристики на детето. Съобразяването с тези особености улеснява работата с него. Изследвания доказват, че оказването на помощ и позитивна подкрепа намаляват тревожността, засилват чувството на значимост и заздравяват връзките между хората, укрепват вярата в собствените сили и възможности и др. Разговорите с деца, които могат да бъдат както извършители на противообществени прояви така и жертви, засилват изграждането на доверителни връзки, провокират към интерпретиране на различни теми и проблеми. За детето е важно да получава внимание, уважение, разбиране, обич, топлина. Присъствието на подкрепящ възрастен, към когото детето има доверие, особено в период, в който се чувства емоционално неустойчиво и уязвимо, способства за преодоляване на стреса и помага за преодоляване на неприемливо поведение и др.

Професионално предизвикателство за обществения възпитател е работата с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, с проблеми и смущения в развитието и възпитанието, с децата в криминогенен риск, които имат нужда от защита, подкрепа, помощ и др. С една дума общественият възпитател е ключов значим възрастен в живота на деца, които са в конфликт със Закона. Неговото присъствие в живота на подрастващите, означава подкрепа, помощ, сигурност, закрила.

Превенцията на агресивните прояви на подрастващите може да се осъществява–резултатно, ако се познават добре обуславящите ги причини и условия, ако съществува добро взаимодействие между държавните и обществени органи за превенция, ако има добро взаимодействие между училището и семейството и най-вече, когато в превантивната дейност участват висококвалифицирани специалисти с подходяща образователна, педагогическа, правна и психологическа подготовка. Добрата практика и политика на съвременното училище и детска градина е добра и тогава, когато в нея е залегнала ранната превенция, чийто обект са подрастващите, уязвими към различни външни влияния и въздействия.

Пътят към детето, независимо на каква възраст е ежедневна стъпка към неговия вътрешен свят и потребности. Общуването с детето е начало на съвместно опознаване и изграждане на доверие. Емоционалната, педагогическа, психологическа, социална помощ и подкрепа е професионална ангажираност. Обичта и усмивките на децата мотив и вдъхновение. Ангажирането и привличането им в позитивни начинания успех, който означава много и за двете страни.

Използвани източници:
ЗКБППМН (Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните).

Н.Карагьозова- секретар на МКБППМН- КубратКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете