Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Основният мотив за извършване на престъпления от деца е желанието да притежават определени вещи! 10 08 2020      
 
Оценка: / 3
СлабОтличен 
Основният мотив за извършване на престъпления от деца е желанието да притежават определени вещи!

Мирослав Минев, дългогодишен инспектор Детска Педагогическа стая при Районно Управление „Полиция” град Кубрат. Обслужва и община Завет. Има богат опит и работа с деца, извършители на противообществени прояви.

Как изглежда картината в Община Кубрат, бележи ли ръст надолу или нагоре, достатъчни ли са възпитателните мерки, възлагани при разглеждане на възпитателно дело на провинено дете съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, има ли нов вид противообщестнени прояви- около тези въпроси се състоя нашия разговор с изключителното съдействие на г-н Стефан Христов, началник на Районно Управление „ Полиция” град Кубрат, на когото от тук изказвам огромната си благодарност към него и неговия екип за разбирането, подкрепата и съдействието при решаването на съвместни задачи, относно превенцията, чийто обект са деца.

Г-н Минев, как изглежда картината относно противообществените прояви на територията на Община Кубрат към края на годината?..Какви са тенденциите…?

М.Минев: През последните няколко години, тенденцията на детската престъпност на територията на община Кубрат е към намаляване на престъпленията и противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни лица. Това се дължи на намаляването на населението в района, продиктувано от миграцията и движението им към чужбина или към големите градове на страната, поради икономически причини. Друга основна причина е добрата превенция, която се осъществява спрямо подрастващите от МКБППМН / местните комисии за борба срещу ппротивообществените прояви на малолетни и непълнолетни/ , както и проведените разяснителни лекции в училищата за последиците от престъпленията.

Много опит, много наблюдения имате - как ще обобщите основните мотиви на малолетните и непълнолетните правонарушители?

М.Минев: Основните мотиви за извършването на престъпления и противообществени прояви от деца са: желанието да притежават определени вещи, които не са им осигурени от родителите; изява на лидерство сред приятелското обкръжение; поради социално положение и лоши битови условия на живот и поради необмислена детска проява.

Какви противообществени прояви са характерни за райони, има ли нов вид такива…

М.Минев: Най-срещаните противообществените прояви в района са свързани с битови кражби на метали и вещи от домове. Кражбите, които са в учебните заведения са предимно на пари и мобилни телефони от съученици. Има и други, но те са единични прояви.

Самата аз имам поглед върху Вашата работа и въобще върху психиката и поведението на извършителите и техните родители. Често родителите проявяват агресия ,не приемат , че точно тяхното дете може да е част от групата или да е извършило едно или друго деяние. Как постъпвате в такива случаи, какво Ви води..?

М.Минев: Психиката на всеки родител е в защита на детето му. В повечето случаи родителите разбират последни за проявите и общуването на децата им с приятели с лоша репутация или проявени по-рано. Много рядко се срещат родители, които оправдават действията и проявите на децата си с агресия на несъгласие. Най-често родителите разбират за проблема и дори подпомагат дейността на превенция спрямо децата, защото виждат необходимостта за професионална намеса с цел коригиране поведението и възпитанието, което е от полза и за тях. Родителите разбират и приемат фактите, че детето им е извършител на противоправна проява, когато има безспорните доказателства при извършването на проверката по случая от служителите на МВР. Основната ми цел е да разясня на родителите, че е необходимо да се предприемат навременни възпитателни мерки, за да не се повтарят или задълбочават допуснатите грешки и за последиците в последствие.

За мен е много важно да Ви задам този въпрос- как мислите, достатъчна ли е само възпитателната мярка налага от тричленния състав на комисиите, които образуват и разглеждат възпитателно дело относно малолетния или непълнолетния. Какво още може да се прави в тази насока..?

М.Минев: Дейността на МКБППМН е да наложи съответните възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН, като основната задача е и да обърне внимание на проявеното малолетно и непълнолетно лице, както и на родителите, че нещо се случва с детето и че трябва да се предприемат допълнителни коригиращи мерки за недопускането на нови прояви. От тук нататък процеса на възпитание продължава до постигането на необходимата цел /поправяне/. При определени случаи е необходимо с провинилите се да продължи да работи обществен възпитател, психолог, ИДПС и най вече семейството.

Има ли случай, който не забравяте, който да Ви е жегнал не само, като професионалист но и като човек, колкото и работа да изисква хладнокръвие и безпристрастност?

М. Минев:От практиката ми до момента имам много случаи, след които съм бил удовлетворен, че работя като ИДПС и че мога да бъда полезен на подрастващите, които пък са бъдещето на страна ни. Няма да забравя например един случай, когато от едно училище подадоха сигнал за ученичка от 10-ти клас. Тинейджърката е била отлична ученичка и много отговорна в училище, но приятелство с неподходящ човек и семейни проблеми я сринали психически. В училище променила поведението и успеха си, което след известен период е направило впечатление на преподавателите й. При този случай, заедно с г-жа от МКБППМН посетихме девойката в учебното заведение и там проведохме четири часов разговор с нея. В началото срещнахме отпор, впоследствие премина в мълчание и слушане на това което й говорехме. Накрая бях доволен от положеното старание и труд, защото момичето се разплака и каза следното: „Ако имаше някой, който да ми каже това по-рано, нямаше да стигна до тук”. След една седмица отново я посетихме в училището и разбрах, че резултата от работата ни е успешен. Ученичката възстанови предишното си лице. След време разбрах, че е участвала в олимпиади, на които се представила достойно. Мисля, че продължи образованието си.
Ще отбележа още един случай, когато изнесох лекция пред един клас. През цялото време децата слушаха с голям интерес и внимание, а накрая дори учителката, която присъстваше се просълзи. При такива моменти усещам ползата от работата си, която ме удовлетворява и ме кара да съм оптимист. Винаги давам примери на децата за случи от ежедневието ни. Използвам нагледно предоставяне на информацията, за да бъде по-добре възприета. Ползвам и поговорки и пословици, които се създадени и предават от народната мъдрост. Тук от голяма помощ ми е учителската практика, която имам като начален учител преди да постъпя в МВР.
Що се отнася за хладнокръвието и безпристрастността, това просто е задължително за всеки служител на МВР. Мога да дам следното сравнение, че полицаят трябва да бъде като „камерата на пътя”, която не прави разлика, не подбира нарушителя, не прави компромис, а констатира обективно. Това възпитава и кара хората да спазват правилата и законите.
От практиката ми до момента имам много случаи, след които съм бил удовлетворен, че работя като ИДПС и че мога да бъда полезен на подрастващите, които пък са бъдещето на страна ни.

По отношение на превенцията тази година, какви мероприятия имате проведени и как се приемат те от децата…?

М.Минев: През настоящата година превантивната ми дейност е насочена предимно към индивидуалните профилактични беседи с проявени малолетни и непълнолетни лица и родителите им. Освен това са изнесени лекции в училищата. Работим успешно с директора на УО „М. Горки” г-жа В Костадинова, с ръководството на ПУИ „Д-р П. Берон” в лицето на г-н М. Маринов и М. Атанасова, с директора на СОУ „Хр. Ботев” г-жа Дочева, с директора на ОУ „Хр. Смирненски” г-н Войков, с директора на ОУ „Н. Й. Вапцаров” г-н Кючуков и с др.

Много искам да попитам и за семейния фактор, който играе огромна роля при отглеждането и възпитанието на децата…Агресията ,упражняване от деца е често копиране на агресията, която те виждат в къщи…Съгласен ли сте…?

М.Минев: Този въпрос е много добър и важен. Семейството според мен е основната единица при оформянето на личността и този процес започва от първите дни след раждането и продължава много години. Това е посочено в Конституцията на Република България, в чл.47, ал. 1: „Отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата”. Има родители, които не са подготвени за тази отговорност. Лесно създават деца, но не са наясно с отговорностите след това и не успяват да се справят с възпитанието и изграждането на личности, да подготвят децата си за трудния житейски път. Често родителите предават лоши навици с личния си пример и поведение. Това се проявява още в ранната им възраст, тъй като срещаме деца да говорят нецензурни изрази и с прояви на агресия. Аз задавам въпроса: Къде се преподава това, в детските градини, в училищата, или това е усвоено в семейството? ! Естествено има родители, които се справят чудесно и те са за пример.

Не е лесно да се работи с проблемни деца, как успявате да се запазите –винаги ми изглеждате балансиран и спокоен...

М.Минев: В тази професия се изисква много търпение, внимание, упоритост и постоянство. Процесът е дългосрочен и отговорен.

И накрая на нашия разговор искам да Ви попитам- на какво Ви научиха годините, през които сте в тази не лека материя….?

М.Минев: „Проблем се решава, като застанеш срещу него, а не като го заобиколиш”. Научих се да се боря срещу проблемите в живота и винаги да гледам напред в бъдещето за нещо по-добро от миналото, а от миналото да извличам поуки.
Нека бъдем по-добри, по-съпричастни и по-отговорни, да даряваме повече любов и грижи както към своите, така и към другите деца. Дали ще го постигнем, ами да опитаме?!

Г-н Минев, благодаря Ви за този разговор. Желая Ви много лични успехи и успешна дейност по отношение на превенцията и от тук нататък.


С Миролав Минев- инспектор ДПС разговаря Надие КарагьозоваКоментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Пренатално възпитание
Пренатално възпитание Невербална комуникация по време на пренаталния процес Възпитание, кое...
Още  ]
Да укрепим имунната си ситема и да я под...
Да укрепим имунната си ситема и да я подготвим да посрещне студената и влажна зима Хрема и хомео...
Още  ]
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно ...
Забрана достъпа до сайтове с нецензурно или брутално съдържание Как да забраните и кон...
Още  ]
Енуреза при децата
Енуреза при децата (нощно напикаване) Волевият контрол на мускулите сфинктери и детрусо...
Още  ]
Най - честите заболявания в детската въз...
Най-честите заболявания в детската възраст Най - честите заболявания са заболявани...
Още  ]
  Моето Дете