Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Детският труд – възпитание или експлоатация? 20 07 2024      
 
Оценка: / 2
СлабОтличен 
Детският труд – възпитание или експлоатация?

Наталия Кирова – главен инспектор в дирекция “Правна” на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”

- От малки ни внушават, че трудът възпитава. Но всеки труд ли възпитава? И къде е границата между възпитателния труд и експлоатацията на деца?
- Да, наистина от малки сме възприели, че трудът възпитава, без значение какъв е той. Важното е, че детето се труди. Обаче в 90 на сто от случаите не осъзнаваме, включително и аз много по-късно го осъзнах, че не всеки труд има възпитателно въздействие. Ще дам един абсолютно личен пример – моят свекър, раждан 1937 година, лека му пръст, е започнал трудовата си кариера на 13 години по строежите. Не знам каква е била тогава нормативната уредба на детския труд – много неща са се изменили. Свекърът ми е започнал по строежите като едновременно е работил и учил вечерно. Вдигането на тежести от него в тази възраст, даде отражение по-късно – той почина на 60 години, като на 47 години вече беше с увредени стави на краката. И една от причините, които са посочили лекарите за това заболяване е била, че във възрастта, когато е израствал организма му - на 13 години, свекърът ми е вдигал прекомерни тежести и е работил с гуменки, които са неергонимична обувка и стъпалата са се натоварвали прекомерно. Това е абсолютно личен пример, който съм осъзнала в работата си в ИА „Главна инспекция по труда”. Като ученици и студенти до 1989 г. всички сме ходили по бригади – никой от нас не го избегнал. Някак между другото се знаеше, че той трудът винаги възпитава. Не току - така всички ние обичаме песента „Когато бях овчарче” – една много идилична песен, обаче ако се замислим на какви рискове е подложено овчарчето, ще се окаже, че не е точно възпитателен трудът на детето като пастир, а е поставящ в опасност. Обикновено, когато говорим за детски труд ние разбираме просто работа, извършвана от деца без значение дали тя уврежда детето или го подпомага и възпитава. Ние не влагаме някакъв особен смисъл в понятието – детски труд за нас означава просто труд на дете. Експлоатацията на детският труд е един от първите проблеми, поставен от работническите движения. Една от първите конвенции на МОТ е Конвенцията за минималната възраст за наемане на работа, приета още 1919 година по времето на съществуване на Организацията на народите, с последвали многобройни ратификации. От 1992 година Международната организация по труда изпълнява една дългосрочна и широкомащабна програма за изкореняване на детския труд в света. В тази връзка за дете МОТ приема човек, който не е навършил 18 години. Съответно, под детски труд се има пред вид труд, положен от човек, който не е навършил 18 години. Когато МОТ говори за пълно изкореняване на детския труд, то се има предвид детския труд в отрицателен смисъл. Това значи такъв вид икономическа експлоатация на дете (без значение на нейната форма), която го поставя в опасност, уврежда здравето му, намалява шансовете му за достойно развитие и съществуване, за достоен бъдещ живот, която намалява възможностите му за получаване на адекватно образование или го поставя в каквато и да е зависимост. Когато МОТ говори за детски труд, организацията включва много форми, които ние обикновено не възприемаме като труд. За нас трудът е да работиш при някой работодател. Само че труд по принцип – това е просто създаване на някакъв икономически продукт, който ще влезе в стокооборота на една икономика, без значение дали е формална или неформална или ще задоволи нечии политически или икономически интереси. Вид продукт е и извличането на печалба от незаконни дейности. МОТ говори за детски труд в случаите на въвличане на деца във война, който беше много силно изразен при конфликтите в Судан, в Южна Африка и съвсем близо до нас – в Косово и в Херцеговина. Там имаше въвлечени деца на 15-16 години като войници. Детския труд в отрицателен смисъл обхваща също използването на деца в нерегламентирани и престъпни дейности – производство и трафик и разпространение на наркотици, порнография, сексуална експлоатация на деца, включително трафик на деца с цел икономическа експлоатация, използване на деца за просия, въвличане на деца в извършване на престъпления. Всичко това за МОТ си е детски труд, защото някой се възползва от детето, извлича печалба от неговата дейност, без значение, дали дейността е законна или не е.
- Много деца днес отказват да мият чинии например, защото било “експлоатация на детски труд”. Или искат за тази услуга пари от родителите си. МОТ включва ли домашния труд като вид експлоатация?
- Включва се т.нар. домашен труд, когато този труд, полаган от детето в семейството, ограничава достъпа му до образование. Едно обикновено участие в семейната дейност – например измиването на чиниите, е възпитателен труд. Аз също имам деца и не им се разминава миенето на чинии и почистването на стаята им, но това не се заплаща по какъвто и да е начин. Връзките в семейството са на друга основа, те не са чак толкова пазарни, все пак ние като родители и имаме задължение да възпитаваме. А едно от задълженията в семейството е уважение и взаимопомощ. Това не е детски труд в смисъла, влаган в понятието от МОТ. Но има случаи когато момичета ходят една – две години на училище, след това ги натоварват с отглеждането на по-малките деца в семейството и образованието им се прекъсва. По този начин интензивното участие на такива момичета в домашната работа се превръща във форма на детски труд в отрицателен смисъл. Такъв вид труд е разпространен в Азия, Близкия Изток, в Южна Америка, в Африка. Този вид домашен труд в рамките на семейството също се приема от МОТ за експлоатация на детето.
Форма на детски труд в отрицателен смисъл е и работата при опасни или вредни условия на труд в сферата на формалната икономика. И така, когато говорим за детския труд, трябва ясно да разграничаваме нещата. Форма на детски труд или експлоатация на детски труд ще имаме тогава, когато личността и здравето на детето са поставени в опасност, когато работата уврежда неговото физическо, умствено и нравствено развитие или трудът е пречка за редовно посещение на училище и за участие в програми за професионално ориентиране.
- В кои случаи на детски труд се намесва ИА “Главна инспекция по труда”?
- Правомощията на Инспекцията по труда са точно определени в Кодекса на труда. На ИА “ГИТ” е възложен контролът по спазване на трудовото законодателство. В тази връзка Инспекцията по труда контролира законосъобразното полагане на труд от лица до 18 г. по трудово правоотношение. Тук трябва да се посочи, че българското трудово законодателство е напълно хармонизирано с международните нормативни актове в областта трудовото право, включително, и по отношение наемане на лица до 18 г. по трудово правоотношение. Съгласно българското законодателство право на труд имат лицата, които са навършили 16 години. С тази разпоредба се гарантира правото на образование на децата. У нас задължителното основно образование се завършва на тази възраст и съответно, разпоредбата на Кодекса на труда е съобразена с това. С оглед на обстоятелството, че на 16 годишна възраст физическото и психическото развитите на младия човек все още не е завършило и факта, че все още на тази възраст младия човек няма натрупан житейски опит, за упражняването на правото на труд от лицата, ненавършили 18 години, законът е поставил още едно условие. За да може да работи по трудово правоотношение лице до 18 г. трябва да бъде дадено разрешение за наемането му от Инспекцията по труда.
- Има ли изключения от това правило?
- Има три изключения по отношение на установената в Кодекса на труда минимална възраст за наемане на работа по трудово правоотношение, но и в тези случаи е необходимо получаване на разрешение от Инспекцията по труда. Първото изключение засяга деца е между 15 и 16 години. По изключение за леки работи може да се наемат по трудово правоотношение деца на възраст между 15 и 16 години, ако това не пречи на образованието им. Второто изключение е предвидено за наемане на момичета, навършили 14 години и момчета, навършили 13 години на ученически длъжности във цирковете. Ученическата длъжност е нещо особено – детето хем работи, хем се обучава. Самото обучение е част от процеса на работа. Между ученическата длъжност в цирка и развиването на спортна дейност има съществена разлика. Едно е детето да тренира акробатика към някое спортно дружество или клуб (това означава, че то да развива някаква спортна дейност), а друго е все ден в определен период от време да отива на работа и там да се обучава в рамките на това време. За уреждане на такава работа съществува една определена форма, предвидена в Кодекса на труда – договора за ученичество по член 230. С този договор работодателя се задължава да обучи ученика в процеса на работа по определена професия или специалност, а ученикът – да я усвои. Тук се съчетават двата елемента – обучение с работа и това си е трудов договор, който съществува сравнително продължително време. Процеса на обучение може да продължи няколко месеца или години. Третото изключение се отнася за наемане на деца за участие във филмови постановки, театрални представления и т.н. Тук трябва да имаме предвид, че трудовото правоотношение се отличава с една сравнителна продължителност във времето, то не се включва за ден - два. Когато човек се наема на работа, обикновено се предполага, че ще работи на това работно място по продължително време – месец - два. В сферата на изкуствата обаче има случаи, когато децата участват само в едно представление – за един или няколко часа. В този случай сме в една гранична област между трудово право и гражданското право. За да се изясни дали е на лице трудово правоотношение или отношения, възникнали въз основа на друг вид договори по гражданското законодателство, трябва да се установи във всеки конкретен случай дали се изисква краен трудов резултат или се изисква просто предоставяне на работна сила без значение на крайния резултат от труда. Точно това онази линия, която дели договор за изработка по Закона за задълженията и договорите от трудовия договор. Обикновено, при договора за изработка възложителя не го интересува как и по какъв начин ще бъде изработен продуктът, например рекламен плакат, за който сте сключили договор. Той просто иска този продукт –да му бъде предоставен във вид и в момент според уговореното между вас. При гражданския договор никой не те пита как ще го изработиш – можеш да решиш да направиш рекламния плакат на компютър, може и на лист хартия. При трудовия договор работникът е задължен да отиде на работа на място, определено от работодателя, да седи определено работно време не един ден, да предоставя точно определени свои функции и това да го прави в точно определено последователност, която изисква работодателя, със средства и инструменти на работодателя, на компютъра на работодателя, с консумативи от работодателя и дължи подчинение на неговите законосъобразни разпореждания във връзка с изпълнението на работата. Обаче, когато говорим за участие във филми, театрални или други постановки трябва да се има пред вид, те се извършат на определено място. Едно представление обикновено се играе да е в театъра, на сцената. Снимките за един сериал, в които участва дете може да продължат един ден, но може и една година. Има случаи когато се наема не само едното дете, а целият състав, например – хор „Бодра смяна” и се плаща на хора, не на детето. Децата може да са поканени само за да представят своя талант и изобщо да липсва елемента възмездност. Значителна част от изявите на децата в различни представления са такива. Тогава вече трябва да се изследва на лице ли са елементите на трудово правоотношение. Първо изследваме формата. Трудовият договор е винаги формален, той трябва да е писмен. Гражданското правоотношение е неформално – ние можем устно да се разберем аз да изпея една песен в един концерт и това ще е напълно достатъчно за да съм задължена да я изпея.
- В последно време нашумя случаят с филмова продукция на “Ню Имидж – България” От Инициативния комитет за защита правата на децата и изпълнителите в кино и телевизионната индустрия обвиниха ИА “Главна инспекция по труда”, че не изпълнява задълженията си за контрол и санкциониране на нарушителите. Наистина ли ИА “Главна инспекция по труда” е отказала да изпълни задълженията си”?
- Това твърдение не отговаря на истината. В случая с „Ню Имидж” Областната инспекцията по труда е сезирана, че на 8 и 9 юни в новостроящия се терминал на летище София ще бъдат проведени снимки, в които ще участват деца. Колегите са извършили незабавна проверка по подадения сигнал съвместно с представители на отделите за закрила на детето към Агенцията за социално подпомагане и Служба “Полиция”. При проверката на място не е заварено нито едно дете на площадката на новия терминал. Независимо от това, инспекторите по труда са извършили проверка на документите в офиса на “Ню имидж”. При проверката са представени писмени договори за изработка за еднократно участие в снимки на кинофилми. Имало ли е други устни уговорки между страните по тези договори и какви били те, никой не може да каже, защото договорът има силата на закон за страните по него и за всички останали, докато не бъде тълкуван по съдебен ред. В тази връзка трябва да посоча, че децата, ненавършили 14 години съгласно Закона за лицата и семействата могат да бъдат представлявани от родителите си при сключване на сделки и чрез това представителство от родителите си могат да участват в обществените дейности. По Семейния кодекс родителят има задължение за полагане на грижа за непълнолетното си дете, а грижа означава осигуряване на неговото нормално физическо и нравствено развитие. По Закона за закрила на детето родителят също е задължен да пази здравето, живота и да осигури грижи и нормални условия за развитието на детето. Също така като негов представител по закон при участието на детето в обществения живот, с полагането на подписа си под един договор –какъв то и да е той, родителят като всеки упълномощик е длъжен да пази интереса на този, когото представлява.
- Какви са резултатите от направени в последно време проверки от експерти на ИА “Главна инспекция по труда”?
- Трябва да се отбележи, че тийнейджърите ни са вече доста икономически активни. Особеност в България е, че детския труд у нас има силно изразен сезонен характер. Децата, навършили 16 години, се хващат на работа най-вече по време на дългите летни ваканции. В това няма нищо лошо при условие, че се пази тяхното здраве и живот и те не са изложени в опасност. За това през ваканциите винаги засилваме контрола по наемането на работа на лица до 18 години, особено, когато започне туристическият сезон по Черноморието. В тази връзка през месеците юли и август миналата година Главна инспекция по труда беше проведе национална кампания именно по спазване на нормите, закрилящи труда на децата.
- Кои са най-често срещаните нарушения? Бихте ли си припомнили най-драстичния случай от вашата практика?
- Най-тежкото нарушение на нормите, закрилящи труда на лицата до 18 г., е наемането на работа на такива лица без получено предварително разрешение от Инспекцията по труда. Това представлява и престъпление по смисъла на чл.192а от Наказателния кодекс. В рамките на проведената през 2006 г. кампания са установени 168 такива случая. За всеки един от тях са уведомени съответните органи на прокуратурата. Трябва да посоча, че с активното съдействие на Върховна административна прокуратура повече от 140 от тези случаи вече са намерили своето решение. Сред най-често срещаните нарушения на нормите,закрилащи труда на лицата до 18 години, е работата при повече от допустимото по Кодекса на труда работно време и полагане на нощен труд, който е забранен за лицата до 18 г. По време на кампанията са установени общо 122 такива нарушения. Съгласно кодекса работния ден за непълнолетните е 7 часа, а за нощен за децата до 18 г. с счита трудът, положен между 20 до 6 часа. Тези изисквания е въведени защото децата дори и 17 годишните, според медицински изследвания се нуждаят от минимум 9 и половина часа сън и поне 17 часа почивка в денонощие, за да са пълноценни, да не се ослаби имунната система, да възприемат добре и мозъкът им да почине. Ние си знаем като аксиома, че децата трябва да си лягат рано. Но поради каква причина, го научих наскоро. Дъщеря ми, която е в ІІІ клас, го научи малко по-рано, защото в училището й се изучава като специален предмет здравно образование. Специално обясниха, защото децата трябва да си лягат рано. Има ефект.
- Как точно се прави оценката на професионалния риск на работното място?
- Много е важно да бъде извършена оценка на риска на работните места. Например, ако не е направена оценка на професионалния риск на работните места, включително и на това, което на работи лице до 18 години, не може да се определи има или няма рискове за здравето и живота на работника. Извършването на оценка на риска е задължение на работодателя съвместно със службата по трудова медицина, с която той трябва да има сключен договор за обслужване на работниците и служителите си. След приемане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд всеки работодател е длъжен да направи оценка на риска на работните места.
- Как се получава разрешение за работа за дете?
- От ноември 2006 г е в сила нова Наредба за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (изд. ДВ, бр.64/2006 г.). С тази наредба се създават нови задължения за работодателите, свързани с осигуряване здравословни и безопасни условия на труд при полагане на труд от лица, ненавършили 18 години. Както вече казах, лице до 18 г. може да бъде наето законосъобразно на работа по трудов договор само след дадено разрешение от Инспекцията по труда. Искането за даване на разрешение за наемане на работа на непълнолетно лице се прави от работодателя пред съответната Областна инспекция по труда. Искането трябва да съдържа наименованието и данни за работодателя, трите имена на лицето, което ще бъде назначено на работа, ЕГН, точната длъжност, на която лицето ще бъде назначено, точното работно място, цех, обект. Към искането трябва да се приложат ред документи. С новата Наредба №6/24.07.2006 г., която е в сила от 8 ноември 2006, тези документи са точно определени. Трябва да са приложени следните документи – точно описание на вида работа, която ще извършва детето, резултати от оценката на риска за мястото, на което ще бъде назначено детето или списък на идентифицираните опасности и рискове, касаещи трудовата дейност на непълнолетното лице. Също така се представя списък на осигурените мерки за защита на здравето и живота на наетите непълнолетни работници. Това е списък на утвърдените от работодателя мерки за предотвратяване, намаляване, ограничаване и контрол на риска на работното място. Ако установените при оценката на риска опасности не могат да бъдат отстранени по друг начин, освен чрез прилагане на лични предпазни средства, към искането трябва да се приложи списък на осигурените лични предпазни средства за лицето, ненавършило 18 години. Към искането се прилага карта за преминат предварителен медицински преглед със дадено заключение, че непълнолетното лице може да извършва конкретната работа. Това медицинско сега е малко по-различно. До влизане в сила на новата Наредба №6 то се издаваше от ЛКК- комисия към съответните лекарски практики с тяхно заключение за годност. Сега медицинското за непълнолетните трябва да е издадено от неговия личен лекар, като трябва да съдържа резултати от прегледи от следните специалисти - невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог. Това медицинско се представя на службата по трудова медицина и заключението дали детето е годно за конкретната работа се дава от нея. След извършване на преценка на представените документи и, при необходимост, след извършване на проверка на място за условията на труд, Областната инспекция по труда в 15-дневен срок издава или отказва даване на разрешение за постъпване на работа на непълнолетното лице. Трябва да посоча, че ако при извършена проверка след издаване на разрешението да се окаже, че условията на труд, при които работи непълнолетния работник, не отговарят на нормативните изисквания или на даденото разрешение, то може да бъде отнетода . След отнемането на разрешението трудовото правоотношение на непълнолетния не може да продължи съществува повече и наемането ще бъде незаконно. Разрешенията за наемане на работа на лица до 18 г. винаги се дават за конкретното работно място, за конкретната работна дейност, за конкретния работодател. Ако нещо се измени, разрешението не покрива изменението и следва да иска се поиска отново разрешение. Към новата наредба е приложен осъвременен неизчерпателен списък на забранените за изпълнение от непълнолетни работници дейности и работи. В списъка са включени работи с токсични вещества и препарати, с биологични агенти, тежък физически труд, работа с тежести, при шум над определени норми, вибрации над определени норми, при резки изменения на температурата и т.н.. Тези работи и дейности са над 100. Например, работа в екарисажи, с изкуствени или естествени торове е забранена, работа с опасни или отровни животни, вкл. с едър рогат добитък – също.
- Обръщате ли внимание на сигнали на будни граждани? Всеки ли може да сигнализира за нередност?
- Всеки може да сигнализира, ако се натъкне на драстичен казус на злоупотреба с детски труд. Но сигналът не трябва да е анонимен. Всеки един сигнал, ако не е анонимен, ще бъде законен повод за извършване на проверката. Ние имаме задължение да пазим в тайна източника на сигнала. При подаден сигнал за нарушения ние никога не казваме откъде сме получили този сигнал. Винаги, когато сигналите не са анонимни, им се обръща внимание. Законът ни задължава с оглед на запазване на правата и интересите на лицата, засегнати от нашите действия, да не разгласяваме поверителни сведения, търговски тайни и личните данни на лицата. Сигнали се приемат във всяка Областна инспекция по труда, както и в централната администрация на ИА “ГИТ”. Адресите на дирекциите на ИА „Главна инспекция по труда” са посочени в електронната ни страница.

Интервюто на Екатерина Костова
Автор: в-к "Аз Буки", 02.02.2007
Източник: Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" git.mlsp.government.bg


Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
В България има тежко пострадали и почина...
В България има тежко пострадали и починали от ваксина В България има документирани 15 смър...
Още  ]
Зигмунд Фройд - Психология на човека
Зигмунд Фройд - Психология на човека Наричат го „бащата на психоанализата”. Ня...
Още  ]
Внимание: Деца в дигиталното море! Как ...
Внимание: Деца в дигиталното море! Как да ги предпазим от кукичките, които дебнат? &bdq...
Още  ]
Тормозят детето ви в училище?
Тормозят детето ви в училище? Как да узнаете и какво да предприемете. Как родителите мога...
Още  ]
Топлината на майчините обятия
Топлината на майчините обятия или за ползата от прегръдката Майчината милувка Помня и...
Още  ]
  Моето Дете