Търсене:
 
      Начало 21 06 2024      
 
Оценка: / 71
СлабОтличен 

Педагогически цели и задачи при работа с деца до 3 г.

Мариана Чомпалова- Йорданова- детски социален педагог

Мариана Чомпалова- Йорданова е завършила ПУ "П. Хилендарски"- гр. Пловдив, специалности- предучилищна и социална педагогика. Преминала специализация по социална педагогика и допълнителни обучения в областта на педагогиката и детската психология. Работила е, като педагог в ОУ, ДГ, ДДЛРГ и ДМСГД.

Независимо дали детето ви посещава детски ясли или не, то трябва постепенно да придобива определени знания, навици и умения, съобразно възрастта си. Какво включват заниманията в ранна детска възраст? Един популярен примерен вариант:

Занимания с деца до 1 г.

1.Задачи за развитие на движенията:

-За развитие и укрепване на мускулатурата:
Развитие на умението детето да държи главата си изправена.
Стабилизиране опората на краката.
Приучаване да се обръща от гръб по корем и обратно.
Приучаване да стои самостоятелно.
-За развитие на самостоятелното ходене:
Стимулиране на пълзенето, изправянето чрез неподвижна опора, пристъпването чрез придържане, самостоятелното ходене.
- Гимнастика.

2.Задачи за емоционално- социално развитие на детето:

-Развиване на уменията на детето за общуване с възрастните:
Активно предизвикване съсредоточаване на детето. Заглеждане и проследяване на човешкото лице. Предизвикване усмивка у детето и “комплекс на оживление”. Поощряване и установяване на социални контакти дете- възрастен. Развиване чувството за привързаност.
- Развиване на общуването чрез действия и предмети:
Подражаване на социални жестове и действия с предметите. Самостоятелна манипулативна дейност. Приучаване към извършване на определени действия. Развиване чувството на удовлетвореност при успешно изпълнение на словесни задачи.

- Приспособяване към първите социални изисквания:
Приучаване да се
радва на одобрението от околните. Поставяне на първите забрани и преодоляване неудовлетворението от тях. Подчиняване на изискванията на възрастния. Създаване на условия за контакти с други деца и поощряване на първоначалния интерес.
-Развиване на преднамерени волеви действия:
Настойчиво добиране до играчка. Многократно повтаряне на едноактивни действия с предметите.


3.Задачи за формиране на социални умения:

Приучаване на детето да: Изпълнява поръчки по словесно указание. Хваща активно подадени предмети. Изпълнява някои социални жестове /довиждане и др./ Взаимодейства с възрастните. Свиква с дневния режим.

4. Задачи за умствено развитие на децата:

-За развитие на сетивните усещания и възприятия чрез:
Вслушване в говора на възрастния и в звученето на играчка. Следене с поглед на движещи се ярки играчки. Следене на движещи се предмети с глава. Вглеждане в образа на възрастен. Посягане към играчка. Наблюдаване на предмети. Различаване на интонацията с която се говори. Търсене на източника на звука.
-За развитие целевите действия с предметите чрез приучаване:
Към целенасочено хващане на играчка. Да държи предмети едновременно с двете ръце. Да прехвърля предмет от една ръка в друга. Да хваща с пръсти. Да удря две кубчета едно в друго. Да изважда скрити играчки. Да поставя предмети в кутия.
- За развитие на паметта и вниманието:

Различаване на познати хора и предмети. Разпознаване в огледало. Наблюдаване на предмети.
- За развитие на нагледно– действеното мислене:
Приучаване да реагира на собственото си име. Овладяване на нови достъпни действия с предмети. Да изпълнява познати действия по словесни указания.
-За овладяване на речта:
Стимулиране гукането на детето. Развиване на звукоподражанието. Разбиране названието на играчки, имена на близки хора. Усвояване на осмислени думи.


Занимания с деца от 1 до 2 г.

1.Развитие на речта:

-Задачи за развитие на разбирането:
Откриване на премети и играчки по тяхното наименование.
Запознаване с предмети и названието им.
Словесни указания за действия.
-Задачи за развитие на активната реч:
Упражняване на произношението на звуци, срички, думи и фрази.

Разширяване на речниковия запас.
Стимулиране на говора.

2.Музикално възпитание:

Задачи за музикално възпитание:
- Слушане на музика:
Слушане на музикални произведения и песни за деца.
Реагиране на бързо и бавно темпо при изпълнение на музикален инструмент.
- Движения съпроводени с музика:
Групови движения при песен.
Ритмично чукане с кубчета и др. съобразно темпото и динамиката на музиката.
- Подпяване:
Подпяване на повтарящи се срички и отделни думи от текст на песен.
Подпяване на мелодии заедно с възрастния.

3.Предизобразителна дейност:

- Рисуване:
Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи по листа.
Стимулиране на спонтанното и усърдно драскане.
Регулиране на драскането в границите на листа.
Рисуване на вертикални и хоризонтални линии.

4.Строително- конструктивна дейност:

- Строене:
Подреждане на кубчета едно до друго и едно над друго.
Конструиране на прости фигури с различни по големина елементи.
Строене на прости по замисъл фигури с разнообразни материали.

- Низане:
Низане на едри халки върху неподвижна и подвижна ос.

5.Развитие на движенията:

Задачи за развитие на движенията.
За стабилизиране на:
- Ходенето:
Ходене с и без поддръжка. Ходене по права линия. Ходене заднешком. Слизане и качване по стълба с опора. Прескачане на въженце.
-Бягането:
Единично бягане до определена цел. Бягане в група. Бързо ходене, преминаващо в тичане.
-Скачането:
Подскачане на място с и без поддръжка на двете ръце. Имитационно подскачане.
-Лазенето:
Пълзене до определена цел. Имитационно пълзене. Провиране под пейка и др.
-Хвърлянето:
Хвърляне на топка с и без определена цел с две ръце. Търкаляне на топка без и с определена цел.
-Катеренето:
Катерене и слизане по катерушка.
-Гимнастика.

-Подвижни игри.

Допълнителни задачи:

-Задачи за умствено развитие на децата: За развитие на паметта, вниманието и мисленето чрез подходящи за възрастта дидактични игри.
-Задачи за емоционално- социално развитие на децата: За развитие на адаптационните възможности на детето. За регулиране на емоциите. За начално формиране на самостоятелност. Формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта.
-Дете- околна среда: опознаване на себе си, опознаване на децата и възрастните от ДЗ, запознаване с околната среда, общуване, разходки. Игри на открито. Куклен театър. Празници.


Занимания с деца от 2 до 3 г.

На книжния пазар се предлагат различни дидактични материали, които улесняват педагозите и родителите, но понякога не е излишна малко изобретателност и самоподготовка за заниманията.

1.Занимания за развитие на речта:

Задачи за развитие на речта:
- За разбиране на речта:
Запознаване с действия и предмети изобразени на картина.
Развиване на умението да се слушат приказки и разкази.
Театър на маса.
Разбиране съдържанието на разказ с и без онагледяване.
Научаване да разбират въпросите на възрастен и да дават адекватни отговори.
Изпълнение на словесни поръчки.
-За развитие на активната реч:
Усвояване названията на: животни, птици, прибори и съдове за хранене, основни храни, мебели и предназначението им, плодове и зеленчуци, основни цветове, действия, запознаване с понятия за количество. Изговаряне на осмислени думи и словосъчетания.

Съставяне на самостоятелни разкази от 2-3 изречения по познат сюжет или картина.
Преразказване на познати приказки с помощта на възрастен.
- За развитие на граматически правилна реч:
Приучаване за правилна употреба на словореда на думите в изречението.
Усвояване на граматическите форми число, род, време.
Използване на глаголите в сегашно и минало време.
Приучаване децата да дават адекватни отговори за минали и бъдещи действия.
Обогатяване на речта с нейните съставни части.
- За правилно звукопроизношение:
Овладяване на правилните названия на предметите.
Правилна артикулация на трудните звуци.

2. Музикални занимания:

Задачи за музикално възпитание:
-Слушане на музика:

Слушане на музикални произведения и песни. Отгатване на дадена песен по мелодията.
-Движения съпроводени с музика:
Групови движения при песен. Ритмично чукане с кубчета съобразно динамиката на песента. Упражняване на действия, характерни за даден песенен герой. Упражняване на танцови движения.
-Подпяване и пеене:
Подпяване и пеене на повтарящи се срички, думи и мотиви от текст на песен с без съпровод с помощта на възрастен. Приучаване към точно интониране на песните. Заучаване на детски песнички.

3.Изобразителна дейност:

Задачи за развитие на изобразителната дейност:
-Рисуване:
Приучаване на детето да държи молив и да оставя следи върху листа. Кръгообразни движения по листа. Рисуване на прави линии. Рисуване със съчетаване на кръгообразни и прави линии.
-Моделиране:
Приучаване към работа с подходящи пластични материали. Моделиране на продълговати, кръгообразни и овални форми.
-Апликиране:
Подреждане и залепване с помощта на възрастен на 1 и 2 елемента на определено място.


4.Строително конструктивна дейност:

Задачи за развитие на конструктивната дейност:
- Строене:
Строене с разнообразни по форма, големина и цвят материали. Строене на фигури по замисъл и по предварително зададена задача. Работа със конструктори за деца.
- Низане и забождане:
Низане на различни елементи по цвят, форма и големина.
Забождане на елементи от мозайка за деца до 3г.

5.Развитие на движенията:

Задачи за развитие на движенията.
-За усъвършенстване на ходенето:
Ходене по повдигнати ограничени повърхности и отскачане. Ходене в кръг. Ходене между препятствия. Ходене в кръг по двойки и един след друг. Имитационно ходене. Качване и слизане по стълба без опора.
- За усъвършенстване на бягането:
Бягане до определена цел и връщане. Бягане със смяна на посоката. ”Състезателно” бягане. Имитационно бягане.
- За усъвършенстване на скачането:
Прескачане на дължина и височина. Подскачане за достигане на цел. Подскачане от един крак на друг. Стоеж на един крак.
- За усъвършенстване на хвърлянето:

Хвърляне на топка във вертикална цел с лява и дясна ръка. Ловене на топка с две ръце. Хвърляне на топка с две ръце назад. Прехвърляне на топка над препятствие.
- За усъвършенстване на лазенето и хвърлянето.
- Гимнастика.
- Подвижни игри.

6.Дете-околно среда:

-Опознаване на себе си: Име и години на детето. Усвояване и затвърдяване названията на частите на лицето и тялото.
-Научаване и затвърдяване имената на близките хора и техните названия. Научаване имената на връстниците в групата.
-Запознаване с околната среда. Нашият дом.
-Запознаване с нови предмети от заобикалящата среда.
-Общуване: Общуване с връстници и възрастни. Срещи с деца от други детски заведения и училища, с приятели и стажанти /ако посещава детски ясли/.
- Чувства: Възпитаване на чувства към други живи същества.
-Празници.
-Разходки.


Допълнителни задачи:

- За емоционално- социално развитие на децата.
- За умствено развитие на децата чрез подходящи дидактични игри и материали.
- За формиране на социални умения и за формиране на битови умения и навици, съобразно възрастта: Да се храни самостоятелно и сравнително чисто. Да си мие ръцете и да изплаква устата си. Да не поставя в устата си предмети с които се играе или намерени вещи. Да избърсва нослето си с кърпа. Да извършва физиологичните си нужди в гърне. Да заспива в определеното по режим време. Да се приучава към спретнатост и ред. Да се облича и съблича самостоятелно, като подрежда дрехите и обувките си. Да се приучи към елементарно културно поведение.


В домашна обстановка можете да си поставите подобни задачки, но придобиването на навици, умения и знания при толкова малки деца, за да бъде успешно трябва да се прилага постепенно, ненатрапчиво и предимно под игрова форма.

Когато детето ви постъпи в Детска градина:

Формиране на навици у децата в първа възрастова група в ДГ

Възрастовата характеристика в тази възраст (3-4г.) демонстрира високи темпове на развитие на движенията и сензорните действия. Овладяват се първоначални умения за самообслужване, формират се основни способи на действия с предмети, усвояват се жизнено необходими за детето знания и правила за поведение.
Възпитателно- образователният процес в първа група включва:

Природен свят

Разглеждат и посочват външни особености на:
- части на растения- лист, стебло и др.
- плодове и зеленчуци- цвят, форма.
- части на животни- лапа, крак, уши и др.
- сезонни промени.
- наблюдават поведенчески реакции.
- движение и начин на дишане на животни.

Социален свят

- запознават се с елементи от битовата и трудова д-ст на хората.
- взаимоотношения на възрастни и връстници.
- запознават се с поведение на обществени места – магазин, театър,сладкарница и др.
- с професии.
Поведение на възрастни.

Игрова дейност

Игрови действия с връстници, спазват правила в конкретна игрова среда.Обединяват поетите игрови действия в ролево взаимодействие.
Прилагат се сюжетно– ролеви, конструктивни, подвижни и др. игри.

Математика

Пространствено ориентиране- горе, долу,отпред, отзад, над под пред зад-в по късен етап.
Групират по определен признак,отделят групи по общ родов признак, сравняват предмети по определени измерения.
Измерване-ниско,високо.
Количество-един,два,много.
Геометрични фигури-кръг,квадрат,триъгълник,чрез еталони.
Части на денонощието.

Български език

Усъвършенстват звукове-м,н,п,б
Овладяват звукопроизношението на- т,д,к,г
Овладяват по-трудни зв.-с,з,ш,ж,ц,ч,р,л.
Възприемат нови думи,съотнасят предмети с названието на дума,отразяваща действие в нагледно-практичен план.
Възприемат художествени произведения, емоционално състояние на герои.
Съгласуват същ. с прилагателно,правят опити да изразяват завършена мисъл.
Развиват начални умения за съставяне на разказ при ползване на опорни точки-въпроси,образец- в по късен етап.

КТБД

Възприемат начини на самообслужване, достъпни трудови действия, възприемат образци за конструиране.

Музика

Вслушват се в музика, разпознават песен, слухово възприемат, изпълняват елементарни движения.

Физическа култура

Извършват подражателни действия, извършват движения чрез външни дразнители.

Изобразително изкуство

-хоризонтални прави-пътечка.
- вертикални прави-дъжд, трева.
- извършват кръгови движения с молив в рамките на лист.
- изчистена крива- топка.
-затворена крива с права- балон.
Апликиране-подреждат и залепват с помощта на възрастен, поставят с четка лепило, залепват елемент на определено място.
Моделират-източват пръчици, извиват пръчици, овалват пластилин.

В първа възрастова група особено внимание трябва да се отдели на усвояването на културно- хигиенните навици!

Децата трябва да се ориентират в съдържанието на понятието хигиена и да се запознаят със здравословните навици за поддържане на чист външен вид.
- по отношение на личната хигиена създаваме навици за измиване на ръцете със сапун преди и след хранене и игра.
- да привикнат да не поставят пръсти и предмети в устата си, да ползват тоалетна хартия и салфетки, да пазят дрехите си чисти.
- извършват и регулират собствените си физиологични нужди.
- опазват дрехите чисти, да ги поставят на определени места.
- по отношение на храненето ги приучаваме да си служат с прибори, да се хранят със затворена уста, да не правят трохи да пазят покривките чисти,да поставят кърпичките да хранене на определените за това места.Храненето е основен фактор за здравословното състояние на децата.Спазването на режим и използването на подходящи педагогически средства благоприятства за отстраняването на капризите и безапетитието на част от децата.По някога родителите не вярват,че техните капризни деца с удоволствие приемат предоставената им храна. Храната за всички деца в ДГ е еднаква, но културно-хигиенните навици, апетита и темпото на хранене зависят от умението на учителя да вникне в душата на всяко дете и да отговори на неговите потребности с подходящи средства.
- децата се приучават да поздравяват, да употребяват учтиви форми-моля, заповядай,благодаря, да пазят играчките си и да подреждат след игра.
- дневният сън – важен фактор в развитието на детето-самообслужване преди и след сън- да се обличат и събличат в определена последователност.
Създаването на навика изисква единодействие от една страна на двете учителки и на помощния персонал и от друга страна на семейството.
При формирането на навиците важно условие е прилагането на индивидуалния подход към всяко едно дете. В ежедневното си взаимодействие с детето, трябва да вярваме в неговите сили и да съхраним ценността на детската му природа.В цялостната си дейност трябва да не забравяме, че детството трябва да носи радост и възможност всяко дете да живее щастливо.Възпитанието трябва да е такова че да запази слънцето на детския живот.

Някои важни уточнения:


В
ъзрастова периодизация в развитието на детето

- новородено: до 1 месец.
- кърмаческа възраст: до1 г.
- яслена или ранна детска възраст: 1-3 г.
- предучилищна възраст: 3-7 г.
- училищна възраст.
Много е важно да се има предвид възрастта на детето при поставянето или изясняването на какъвто и да е въпрос отнасящ се до детското развитие.
Цялостното развитие и възпитание на детето включва: физическо, умствено, нравствено, познавателно и интелектуално развитие и възпитание.


Водещите дейности в детска възраст

І период: От раждането на детето до 1 г.-потребност от общуване с хората и емоционално отношение към тях.
ІІ пер: 1-3 г. основна д-ст е предметно- манипулативната, детето подражава и усвоява функцията на предметите, възниква речта.
ІІІ пер: 3-7 г.основна е игровата дейност.
Съответно след постъпване на детето на училище водеща дейност е учебната.


Основното от което се нуждае детето във всичките периоди от своето развитие е любов, привързаност и сигурност! Казвайте и показвайте на детето си, че е обичано, но и поставяйте правила!


НФМД
Снимки: автораКоментари
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2008-01-09 14:37:08
Много полезна информация.Определено ми е от полза 8)
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2008-02-10 02:07:44
Страхотна тема.Със сигурност ще ми е от полза.Много е важно да се познава периода,в който се намира детето,за да се знае как да се реагира.Трябва да знаем какво е присъщо за възрастта му,за да можем да го възпитаваме правилно.Благодаря ви за тези хубави теми.Доста неща научих от вашият сайт.Радвам се,че ви открих.
Написано от Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва ДжаваСкрипт поддръжка за да го видите на 2008-04-30 23:23:30
Много интересна и полезна информация,не съм попадала на толкова изчерпателна статия,а това ме интересува много в момента.Мисля че да гледаш дете не е просто да го храниш,приспиваш,обличаш с нови дрешки и да ходите на разходка.Имам 2 деца на 4г. и на 1,6г.и 2те с епилепсия,голямата с леко забавяне и подобна информация ми е много полезна.Благодаря!

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете