Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Росен Аврамов: Социалната работа е сбор от много труд, постоянство, усърдие и вяра! 05 12 2020      
 
Оценка: / 1
СлабОтличен 

Росен Аврамов: Социалната работа е сбор от много труд, постоянство, усърдие и вяра!


Росен Аврамов е дългогодишен ръководител на Център за обществена подкрепа към Сдружение „ЖАНЕТА”- гр. Разград. Индивидуален носител на наградата „Почетен знак за принос към развитието на социалните услуги в община Разград“ за 2019 година. Удостоен с приза заради дългогодишната си професионална и последователна работа в сферата на социалните услуги. Завършил е Шуменският университет „Епископ Константин Преславски“ специалност „Социална педагогика”. Има допълнителни квалификации и курсове „Социални услуги за деца и семейства в риск", "Социална работа с деца преживели насилие", "Супервизия и интервизия в социалната работа", „Обучение на обучители”, „Работа в екип и мотивация на специалистите в социалната работа” и др. Както се казва познава спецификата на социалната работа от „а“ до „я“. Малко след неговото участие в седмицата посветена на Деня на социалната работа (18-22 март 2019) организирана от Община Разград се състоя и нашият разговор.

Господин Аврамов, честита награда и с какви чувства отбелязахте световния ден на социалния работник?
-Този ден традиционно се отбелязва в нашата страна от скоро. Последните няколко години, обединени социалните услуги в Община Разград отдаваме все по-голямо значение с все повече събития. Така че по естествен път прерасна в седмица на социалната работа. Лично за мен световния ден на социалната работа е ден на почит и уважение към професията. Ден в който много институции и организации работещи в тази сфера заявяват своя принос към благосъстоянието на гражданите на нашата страна. Благодаря на всички, според които съм заслужил приза.

Достатъчно позната ли е дейността на социалния работник, какви са вашите наблюдения? Гражданите търсят ли специалиста при нужда от тази сфера?
- Работим много в насока популяризиране на това какво се прави в услугите. Само до преди няколко години много малко се знаеше за същността на социалната работа. До голяма степен разбирането за нея бе сведено до това да се изчисляват и раздават помощи, да се наставляват хората, да бъдат настанявани в домове. Ситуацията се променя бързо. Разкриха се много услуги, подпомагащи хората в семейна среда. Все по голяма част от населението има достъп до тях. Самите услуги полагат повече усилия да презентират дейността си- да отразяват медийно постиженията си, да включват активно потребителите в обществения живот на населеното място.

Социалните услуги за деца и възрастни имат своята специфика, какво е обаче общото между тях? Какви услуги предлага ръководеният от Вас център?
- Общото е, че се касае за хора в състояние на трудност и криза, с която не могат да се справят сами и е нужна професионална подкрепа. Общото е, че помагайки им се търсят силните страни и ресурси, на даден етап тези хора да могат да са по–самостоятелни. Общото е че независимо от възрастта помагащите, трябва да имат висок професионализъм, воля, вяра в силите и възможностите на потребителите и разбира се доброта.
Центъра за обществена подкрепа е уникална иновативна услуга – израз на новите тенденции за :
• Услуги , достъпни за всички - в домовете на потребителите.
• Насочени към превенция на рисковите фактори
• Даващи възможност семейни форми на настаняване на деца, разделени от биологичните семейства
• Мултидисциплинарни екипи от специалисти
• Социална работа със семейства, основана на системен подход
• Гъвкавост , съобразена с постоянно променящите се условия
• Иновативност- алтернативните подходи, които адаптира и внедрява в работата със своите потребители
• Партньорството и работата в мрежа
• Постоянно повишаване на капацитета на професионалистите, които работят в услугата
В ръководения от мен ЦОП се предоставят услуги за деца и семейства, с цел предотвратяване на изоставянето на деца в специализирани институции, превенция и корекция на рисковото поведение, превенция от отпадане от училище, превенция на насилието, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на деца и семейства в риск, оценяване, обучаване и подкрепа на приемни родители и осиновители, социално, педагогическо, психологично и консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. Наред с пряката си работа по предоставяне на социални услуги, ЦОП работи за повишаване на обществената чувствителност към социално значими проблеми.

Кои са проблемните зони в изграждането на доверителна връзка социален-работник-клиент и какво се прави за тяхното отстраняване?
- Изключително важно в работата с потребителите на услугите, изграждането на доверителна връзка. Без нея няма как да има онзи ефект, който очакваме от интервенциите. Това е и темата на началните обучения и квалификации на специалистите в услугата. Затруднения настъпват в случаите, когато родители не осъзнават наличието сериозността на проблема, считайки че нямат нужда от професионална подкрепа за тях и за детето им. Уверени са че могат да се справят сами. Това се случва, когато преценката Отдел закрила на детето , за нужна подкрепа от специалист и тяхната собствена се разминават. Това недоверие, разбира се предава на децата, които могат да имат в началната фаза на работа недоверие, съпротиви. Такива потребители жаргонно наричаме „недоброволни”. В такива случаи отделяме много време в консултиране на родителите за нашата роля- ролята на специалист, подкрепящ и помагащ, а не на контролиращ и винящ. В повечето случаи успяваме, показвайки с работата си че работим само в полза на благосъстоянието на детето и семейството.

Работата с деца никак не е лесна, особено, когато става за деца в риск? Как мотивирате родители и деца за включване в дейностите, които целят оказване на социална помощ и емоционална подкрепа?
-Постигане на резултат в работата по превенция на рисковете е немислим без включване на родители и разширено семейство. Детето представлява елемент от семейната система, състоянието му е тясно свързано останалите членове на семейството и се определя от правилата, взаимодействието ,начините на комуникация и от структурата на семейната система. Неблагополучието в семейството води до психически травми при децата, агресивност, дисбаланс в общуването, увеличаване на правонарушенията, насилие, отпадане от училище ,изоставяне. Всичко това обуславя системния подход в нашата работа и нуждата да се работи с цялото семейство. Мотивирането на родители и деца става чрез подкрепа, емпатия, разбиране, уважение, включването им в планиране на дейностите, допитване на всеки етап от услугата, избягване на осъдително, критикуващо отношение

Социалната работа, Вас лично на какво Ви научи?
- Социалната работа с деца и семейства ми даде много важни уроци в личен и професионален план. Повече разбиране и толерантност. Съпричастност към проблемите на хората в нужда. Екипност и партниране с институции и организации за постигане на крайните цели. Уважение към усилията на родителите независимо от икономическото състояние на семейството. Социалната работа с такива деца ми показва всеки ден колко важно е семейството, каква нужда имат децата ни от нашето присъствие и общуване.

Какви предизвикателства си поставяте от тук нататък за овладяване и снижаване на негативните тенденции сред подрастващите, имате ли конкретни мерки за това?
- За благосъстоянието на децата в България и в частност в Разград се направи много. Но и предстои още много. Негативните тенденции са много, като се започне от детската бедност, разпад на семейните ценности, насилие, употреба на наркотични вещества и др. За съжаление голяма част от подобни случаи стигат до системата за закрила и до услугите в късен етап, когато има рецидив, когато нещата са трудни за преодоляване. Работата изисква много време и ресурси. Опитът доказва, че превенцията е най-ефективният способ за намаляване на различните видове рискови ситуации сред децата. Чрез нея се постига намаляване на разходите за преодоляване на по задълбочени проблеми впоследствие. Именно за това моето виждане, а и това на моите колеги е , че все по голям дял от работата на услугите работещи с деца и родители да има превантивната работа- мерки, насочени към установяване, ограничаване и отстраняване на негативните факторите. Превантивната работа с децата в детски градини и училища и с родителите.

Специалистите от вашия център и вие, какви родителски грешки маркирате най-често по отношение възпитанието на децата?
- Грешките до голяма степен се дължат на съвременните негативни тенденции при българското семейство. Проблемите, свързани с прехода-разпад на някои социални ценности Бедността, икономическата криза, ниските доходи, безработицата, финансови проблеми, обременеността на родителите с допълнителна трудова и обществена ангажираност, размяна на материалните и нравствените принципи– възпитанието на децата втори, а често и последен приоритет на родителите, трудова миграция и поверяване на грижите за децата на роднини, близки познати и др. Разбира се родителските грешки са различни и специфични при отделните казуси, но най често се срещаме с: Родителите обръщат все по малко внимание на децата, поощрявайки доброто поведение или наказвайки лошото с придобиване или отнемане на материални придобивки– компенсиране на отсъствието с подаръци. Непоследователност в методите на възпитание и общуване с децата– моменти на прекалена строгост, последвани от моменти на прекалена отстъпчивост. Разминаване между личния пример и изискванията към детето. Намесване на децата в спорове и конфликти между родители, роднини. Прехвърляне на родителски задължения към други– училище, услуги, близки и др.

Успешната социална работа означава...?

- Да успееш да вдъхнеш увереност на хората в собствените им сили и възможности да се справят с трудните моменти в живота. Успешната работа е да помогнеш на изоставените да се почувстват обичани, на пренебрегнатите– значими, на отчаяните-уверени.

С Росен Аврамов, разговоря д-р Надие Карагьозова-Нади
Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Период на новороденото
Период на новороденото Прието е психичното развитие на детето да се проследява от деня на ...
Още  ]
Деца Индиго
Деца Индиго Деца Индиго - феномен на новото поколение В последно време много се говори ...
Още  ]
На моето дете
На моето дете Когато мислеше, че не те гледам... Тази сутрин ще се усмихна, когато вид...
Още  ]
Фамилна терапия
Фамилна терапия – основни понятия и приложение ВъведениеФамилната терапия (ФТ) е психотерап...
Още  ]
Бебешкия мозък живее таен живот
Бебешкия мозък живее таен живот Този щастлив период от детството, в който детето не с...
Още  ]
  Моето Дете