Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Въпроси и отговори за интегрираното обучение 29 11 2021      
 
Оценка: / 25
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Въпроси и отговори за интегрираното обучение
Страница 2
Страница 3
Страница 4
Страница 5
Страница 6


Какво означава "деца със специални образователни потребности"?

Със специални образователни потребности (СОП) са децата, които не се справят с приетия в масовото училище образователен минимум и причина за това се явява едно от следните състояния :
- сензорно увреждане (зрително или слухово);
- физическо увреждане;
- множествено увреждане;
- интелектуална недостатъчност;
- езиково-говорно нарушение;
- специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфия, дискалкулия/.

Какви оценки ще получава детето като е на интегрирано обучение?

Има два варианта:
- ако на детето му е изключиелно трудно и изостава от съучениците си много, ако не може по никакъв начин да покрие изисканията за учебно съдържание, то не получава количествени оценки (2,3,4,5,6), а качествени (много добър, добър, отличен....) . Съответно на края на учебната година в дневника на класа и в бележника на детето срещу всеки учебен предмет се изписва не оценка, а израза: "по индивидуална програма". Това означава, че когато детето завърши 8 клас, то няма да получи свидетелство за завършено основно образование, а удостоверение за завършен 8 клас. Това обаче ще даде възможност на детето да бъде насочено към професионално обучение и въпреки сериозните трудности, да овладее 1-ва степен на професионална квалификация.
- ако детето успява в сравнителна степен да овладее учебното съдържание за съответния клас, то си получава оценки като другите деца. След завършване на 8 клас ще получи свидетелство за завършено основно образование.

Интегрирано образование

Всяко дете има право на качествено образование, което да му осигури добра реализация и финансова независимост като възрастен човек. Много често сме чували фразата „равен достъп до образование”, но рядко сме си задавали въпроса колко трудно достижимо понякога е това. Децата с увреждания в България вече имат шанса да учат заедно със своите връстници в масовите училища и детски градини. Интегрираното образование е обучение на деца с увреждания в общообразователна среда, която им осигурява подкрепа и развитие на потенциала, който имат , независимо от вида и степента на увреждането. Приобщаването на децата е бавен и труден процес, зависим от много фактори, като подкрепяща среда, ресурсно подпомагане, финансово и нормативно осигуряване на процеса. Голяма част от децата с увреждания бяха скрити от погледа на обществото в помощни училища или по домовете си. Тези деца, както и техните семейства се изолираха, като много често това се случваше под натиска на незаинтересованото социално обкръжение,което не им оставяше право на избор. Под натиска на НПО и организации на хора с увреждания, след редица промени в нормативната база вече реално може да говорим за включващо образование на деца с сензорни, физически, умствени и множество увреждания. Но нека не се заблуждаваме,че това е реално навсякъде. Ако внимателно се вгледаме в сградата на училището или детската градина до нас, сами ще си отговорим колко малко от тях позволяват на едно дете с трудно предвижване или в инвалидна количка да влезе в тях. Реален архитектурен достъп означава детето само, без непрекъснатото обгрижване на страна своя родител да преодолее стъпалата, да влезе със своята инвалидна количка през вратата на сградата, да се движи свободно по етажи и коридори, да посети тоалетната или необходимата му стая или кабинет. Строежът на рампи и достъпни тоалетни помага на родителите да не носят децата си с увреждания на ръце, за да влязат в училище, да не са принудени непрекъснато да отсъстват от работа,само за да помогнат на детето си да се движи, храни и обслужва в училище. Много от децата в инвалидни колички са не само със съхранен интелект, но и с блестящ потенциал в различни области на познанието. Да, интегрираното образование вече се случва и у нас, налице са значими промени в мисленето на хората, нормативната уредба, капацитета и квалификацията на педагозите и специалистите, но дали само това е достатъчно? Достъпни ли са реално нашите училища, това е първото препятствие за дете с физически увреждания? Има ли сградата рампа, помощни приспособления за предвижване, достъпна тоалетна, асансьор или подемно съоръжение за инвалидни колички. Само при наличието на тези приспособления всяко дете, независимо дали е различно,ще има условия за общуване и развиване на своите способности. А това ще допринесе за формирането на една по – толерантна училищна и социална среда. Нека с изграждането на архитектурна достъпност на всяко училище дадем шанс на децата с физически увреждания да живеят живота на своите връстници, ако имат силите и желанието за това. Нека им дадем правото сами да направят своя избор. Нека всички ние се научим, че различието е богатство и основа за много топло и истинско приятелство.

Какво представлява ресурсният център?

Звената в образователната система, които подпомагат интегрираното обучение, се наричат ресурсни центрове. Идеята за ресурсния център като необходим за обезпечаване на пълноценна интеграция на децата със специални образователни потребности, се опира на големия брой такива деца, на реалната нужда от специалисти и изпитания в света модел на подпомагане от сходни структури. Какво всъщност представлява ресурсният център: това е структура, която има ръководство /директор/, подготвени специалисти и подходяща база. От своя страна базата се разделя логически на два вида - намираща се в централната сграда на ресурсния център и друга-разпръсната из учебните заведения с цел обезпечаване на интегрираното обучение на място. Най-голямата ценност обаче са подготвените кадри. Голямата част от тях са специални педагози:
- логопеди - занимаващи се с деца с речеви проблеми;
- педагози на деца с интелектуална недостатъчност
- педагози на зрително затруднени деца
- слухово-речеви рехабилитатори
Наличието на психолози поставя акцент върху ранната идентификация на различните проблеми, водещи до затруднения в интеграцията /училищна или цялостна/ и адекватната им диагностика.
Ключова е ролята на ресурсния учител. Той е специален педагог, който подпомага с различни методи включването на децата със специални образователни потребности в училищната среда. В зависимост от индивидуалните потребности и възможности на децата, той подпомага учебната им дейност, участието им в групови занимания с другите деца; съветва учителите за най-подходящите методи на обучение, форми за проверка на знанията и др., общува пряко с родителите на децата, като съгласува действията им с тези на психолого-педагогическия екип на учебното заведение, помага им да приемат проблема и да работят за неговото намаляване или отстраняване. Ресурсният център има и още една изключително важна функция - да информира както педагозите и родителите, така и обществото като цяло за принципите и целите на интегрираното обучение, за да могат децата със специални потребности да бъдат приети и да участват пълноценно в обществения живот.

Какви документи трябва да има детето на интегрирано обучение?

Децата на интегрирано обучение имат задължителна документация в личните си дела, които се съхраняват в училище и попадат под разпоредбите на Закона за защита на личните данни .
Задължителната документация е следната:
* Медицински протокол, удостоверяващ заболяването /състоянието на детето;
* Протокол от Екипа за комплексно педагогическо оценяване към РИО, без който детето не може да бъде определено за интегрирано обучение;
* Молба от родител до директора на учебното заведение детето да премине на интегрирано обучение;
* Изследвания на детето от страна на екипа от учебното заведение, сформиран по чл.37, ал.3 от ППЗНП /за училищата/ и чл.28, ал.2 от ППЗНП /за детските градини/, като Протокол по образец и др.;
* Индивидуална програма за обучение и развитие;
* Индивидуално тематично разпределение по учебните предмети, по които детето рязко изостава (не е задължително);
* Заповед на директора на учебното заведение за сформирането на екип;
* Различни контролни и/или творчески работи, тестове и др., даващи представа за развитието на детето.

Екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/


Екип за комплексно педагогическо оценяване /ЕКПО/ функционира към всеки Регионален инспекторат по образованието /РИО/ и е приемник на бившата Диагностична комисия, но с повече правомощия.
Екиът включва:
-експерта по интегрирано обучение, специални училища и ДОВДЛРГ;
-специален педагог;
-логопед;
-психолог;
-учител от общообразователно или професионално училище;
-при необходимост и други специалисти.
Екипът е структурата, която е най-тясно свързана с интегрираното обучение и специалното образование в България, или иначе казано - с децата със специални образователни потребности /СОП/.
Той има следните функции:
*Събиране и изискване на информация за деца със СОП от учебните заведения, домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за деца и младежи с умствена изостаналост и домовете за медико-социални грижи и от други институции.
* Извършване на психолого-педагогическа оценка на децата със СОП и/или с хронични заболявания и насочването им към най-подходяща форма на обучение и учебно заведение.
*Оказване на методическа помощ, координиране на работата и контрол на екипите в учебните заведения и ресурсните учители за изработването и изпълнението на индивидуалните програми за обучение и развитие на децата със СОП.
* Извършване на консултативна дейност на семействата на деца със СОП.
* Оказване на психологическа подкрепа на родителите и близките на децата със СОП при избор на подходяща форма на обучение.
* Отлагане с 1 година на обучението в І клас на деца, чието здравословно състояние не позволява постъпване в училище.
*Даване на препоръки на учебните заведения за нужния брой ресурсни учители и необходимите мерки за постигане на достъпна среда за децата със СОП.ЕКПО е целогодишен и заседава при необходимост. Всеки родител може да потърси помощта му при наличието на някакъв обучителен проблем, вкл. при поведенчески проблеми, пряко повлияващи посещаемостта на детето в училище и успехът му там.

Тревожни сигнали в предучилищна възраст

- Закъснява появата на първите думи и изречения;
- Наблюдава се изоставане в развитието на речта – детето има ограничен запас от думи, незрял речник. Използва фрази, прави паузи. Бърка граматиката. Често не довършва изреченията. Трудно му е да свързва мислите си чрез думи и в логическа последователност. Разказва зле.
- Детето има звукопроизносителни проблеми, които не се компенсират с израстването;
- Трудно запомня детски ритми и песни;
- Бързо забравя случки и разкази;
- Отлично и дъгло помни лица, места, преживявания, но се затруднява да запомни последователности и непреживени факти и информация;
- Не винаги разбира същността на зададените въпроси или поуката от възприетата приказка;
- Не може да преразказва логично и хронологично случки от ежедневието;
- Проблеми в движенията и координацията – може да е несръчно и тромаво, да има лоша координация, трудно да пази равновесие. Доста по-късно от връстниците си да се научи да бяга, катери, кара колело;
- Налице е непохватност, проличаваща в дейности, подобни на улавяне на по-голяма топка;
- Проблеми във фината моторика – изостава спрямо другите деца в уменията за самообслужване( все още изпитва затруднения при обличане и закопчаване на копчета, обуване на обувки, връзване на връзки, въпреки усилията на възрастните).
- Не успява да прерисува достатъчно точно фигури, букви и други, тъй като не владее добре фините движения на пръстите на ръцете си. Затруднява се в игри, изискващи фини движения с ръце или пръсти, от типа на нанизване, вдяване и т.н.
- Отбелязва се несръчност при боравене с прибори;
- Трудно се справя или изобщо не умее да рисува хора, дървета и къщи;
- Затруднява се при правилното задържане на молива между пръстите. Движението на водещата ръка е несигурно, поради което често търси помощ от другата ръка;
- Има проблеми с вниманието - трудно се концентрира , лесно се разсейва от външни дразнители. Привлича го всичко наоколо;
- Отбягва конструктори, строители, пъзели и препочита занимания с приказки и картинки, преполагащи активна комуникация и социално взаимодействие;
- Наблюдава се обратната картина на предходното твърдение, т.е детето предпочита невербалните дейности (игра с пъзели, конструктори и т.н.);
- Трудно разпознава социалните ситуации – има трудности или не може да разбере какво е отношението на другите към него, не разбира езика на тялото;
- Наблюдава се свръхактивност – детето трудно седи на едно място, непрекъснато се движи, не довършва нещата, които започва;
- Неспособност да следва указания. Често не успява да изпълни инструкция, която изисква няколко последователни действия;
- Лоша пространствена ориентация – трудно се ориентира в нова обстановка, лесно се губи. Има затруднения при разбирането и използването на понятия ляво-дясно, север-юг-изток-запад, горе-долу и т.н.
- Неадекватни понятия за време – ориентира се лошо във времето (ден, месец, сутрин, следобед, година, часовника);
- Трудно преценява съотношения. Има проблеми със значенията за малко и голямо, тежко и леко, близко и далече и т.н.
- Особености на възприятието – детето изглежда неспособно да възприеме разликата между близки графични знаци (бърка например букви, които се пишат по подобен начин) и да ги копира правилно или е неспособно да възприеме различието между някои звукове (например да разпознае по телефона познати гласове, да разграничи звука от телефона и звънеца на вратата;
- Част от затрудненията, които децата имат в ПУВ, продължават да са налице и в НУВ, ако не са предприети адекватни мерки;
!!!Тези прояви биха могли да се видят при почти всички деца, но изразени в различна степен. За значими се приемат само онези, които присъстват трайно във времето и пречат на справянето и натрупването на нови умения в предучилищния период. Ако някое дете проявява по-голяма част от тези признаци, това би могло да бъде евентуален сигнал за специфични обучителни трудности в училищна възраст.Същевременно обаче те биха могли да бъдат компонент от друго разстройство или просто етап от съзряването на детето. Важното в случая е да бъдат регистрирани от родителя, след което да се потърси професионална консултация със специалист-логопед.

За учителите - как да разпознаем учениците със СОП?

- Прояви при четене:
• Ученикът изостава в овладяване на четивните умения;
• Постиженията му при четене са по-ниски, в сравнение с тези в други области;
• Затруднена или нарушена е способността за съотнасяне между звук и буква;
• Ученикът дълго време не може да запомни новите букви, показва склонност да ги заменя при четене;
• Чести са пропускаите на букви, срички или цели думи при четене;
• Отгатва непознатите думи, без да използва уменията за анализ на думата. Доизмисля текста или го чете по памет, а когато текста се променя, ученикът се проваля;
• Трудно свързва буквите в срички при четене и сричкува изключително бавно;
• Чете с по-бавно темпо, пореди което не е в крак с четенето на останалите деца в класа, трудно проследява зрително реда и често пропуска цели редове при четене;
• Не може да се задържа продължително време върху четивната дейност и показва склонност да отвлича вниманието си;
• Ученикът не следи и не се замисля за съдържанието на текста, отсъства разбиране за прочетеното, не се разбират написаните инструкции и условия на поставените задачи;
- Прояви при писане:
• Държи химикалката и молива неправилно или напреганто, натиска ги прекалено и не може да извършва плавни движения с тях;
• Трудно запомня и възпроизвежда формата на буквите;
• Изпуска букви, разменя местата им и/или показва склонност да ги заменя по различен признак /важи и за сричката и думата като проява/;
• Буквите са неравномерни, понякога изключителн различни като големина, ръбести и нечетливи;
• Преписването е безрезултатно. Понякога преписаната задача изглежда още по-лошо. По-често обаче, уменията за преписване са по-добри, но механични и лишени от разбиране;
• При диктовка на сриччки или думи, детето пише само някои букви, без да отразява цялата дума;
• Идеите и съдържанието в писмените работи са лошо организирани и нелогично представени;
• Сюжетът в писмените работи е слабо развит и непълноценно пресъздаден. Ученикът показва предпочитание към схематично изброяване, без да разгръща идеята на текста, характерите на героите и случката като цяло;
• Не може да съставя свързан преразказ или разказ по картина, или отразява само отделни моменти от него, с оскъден брой думи и фрази, без да пресъздава случилото се;
• При тестова форма на изпитване, когато има възможност да избира измежду няколко отговора, се справя много по-добре, отколкото при писане на есе или попълване на отворени въпроси;
- Прояви в сферата на математиката:
• Ученикът има дефицит в ранните математически представи, в разбирането и използването на количествени понятия (по-голямо/по-малко, по-дълго/по-късо, повече/по-малко и др.)
• Не може да класифицира предмети по определен признак, по форма или големина (например триъгълници и квадрати), както и да ги подреди последователно в растящ или намаляващ ред;
• Трудно се ориентира в пространството и има проблем с разграничаването на понятия, които го обозначават (горе/долу, отпред/отзад, пръв/последен);
• Не разбира и не може да отрази връзката между количество и число;
• Трудно съпоставя количества, понякога дори и при нагледна опора;
• Има проблеми при разпознаване на цифрите;
• Не може да пише цифри под диктовка, не помни графичния им образ;
• Заменя едни цифри с други, размества местата им, трудно изписва многоцифрени числа;
• Има трудности в количественото пресмятане и използване на основните аритметични действия;
• Затруднения в решаването на числови изрази и текстови задачи;
• Има проблеми с по-висшите нива на математически умения, свързани с анализ и логическо мислене;
Други прояви на трудности
- Езиков и говорен дефицит:
• Речта се отличава с беден речников запас, трудности при изразяване и недостатъчно развито умение за използване на езика;
• Чести фонологични нарушения – трудно изговаря многосрични думи, размества местата на сричките в тях или ги заменя с други звукове и срички; има трудности в разграничаване на отделните звукове в думата, както и в синтезирането им в цели думи; не спазва сричковата структура на думата и често я опростява, както в рамките на усната реч, така и при писане; бъркат се думи със сходно звучене; детето често си помага в речта с жестове;
• Трудности при назоваване на обекти и предмети
• Не се използват всички части на речта – отчитат се грешки в уптребата на съюзи, предлози, местоимения, както и друг тип граматични грешки, свързани със съгласуването между думите и словореда в изречението
• Не се отговаря адекватно на въпроси и често отсъства разбиране за общия смисъл на възприетия текст;
• Налице са затруднения при описание на сюжетна картина и сериозни проблеми в самостоятелното и свързано разказване и съчинение, в устен и/или писмен вид;
- Проблеми с вниманието:
• Трудно се концентрира;
• Често пречи на останалите;
• Неспокоен в час;
• Успява само за кратко да фиксира вниманието си върху отделна учебна дейност;
- Затруднения при слухово и зрително възприемане:
• Слуховите възприятия са на по-ниско равнище, без да са налице обективно физиологични нарушения на слуховия апарат;
• Ученикът трудно различава различни шумове или звукови дразнители, както и мястото, от което се произвеждат, т.е. откъде идва шумът;
• Има проблеми във възприемането на слухово подаден текст
• Не може да разделя думата на отделни звукове или от дадени звукове да образува нова дума;
• Среща трудности в разпознаване първия и последен звук в дума;
• Не може да раздели думите на срички;
• Не разграничава думи, отличаващи се само по един звук;
• В областта на зрителните възприятия трудно открива прилики и разлики при двойки картинки, възприема неточно техните детайли;
• Прави замени на символи, близки по оптичен признак;
- Затруднения във възприятието за време, ритъм и пространство:
• Среща трудности при възприемане и възпроизвеждане на различен ритъм;
• Проявява неспособността да повтори и изпълни двужения в зададено темпо и ритъм;
• Проблемите в пространствената ориентация се проявяват при определяне на посоките ляво/дясно; разграничаване на местоположение пръв/ последен/ по средата/ отпред/ отзад/ надолу/ нагоре;
• Затруднения във времето проличават при разбиране и използване на понятията, с които то се обозначава – незнание за дните на седмицата, месеците и/или сезоните през годината; трудности при определяне на последователност при редене на серия картини; при следване на зададена хронология в събитията при преразказ, както и в разграничаване на случилото се в началото, средата и края на сюжета;
- Неприемливо поведение:
• У ученика доминира старанието да се наложи в друга дейност, различна от тази, в която изтъкват неговите очевидни проблеми;
• Открояват се прояви на тревожност, притеснение, страх и израз на силно напрежение при изява пред класа или сблъсък с голяма трудност;
• Ученикът прави опит да привлече вниманието към себе си, понякога по доста необичаен наичн;
• Склонен е на отказ или противопоставяне спрямо другите или спрямо въведените правила в час;
- Метакогнитивни затруднения:
• Наблюдава се обективна трудност на ученика да организира живота си в рамките на своето ежедневие;
• Не знае как да планира работата си - как да събере подходящи материали за учебните задачи и да определи приоритетните стъпки за изготвяне на поставеното домашно;
• Не знае как да учи пълноценно в рамките на деня и да разпредели своето време, структурирайки деня си;


Из специализирания електронен печатКоментари
Написано от zara81 на 2011-05-03 15:31:43
:)

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте. 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Бебешки пубуртет
Бебешки пубуртет Чували ли сте, че децата изживяват бебешки пубертет, когато са на около...
Още  ]
Хомеопатичните лекарства
Хомеопатичните лекарства Какво е хомеопатия? Хомеопатия? Защо? Хомеопатия за деца Хомеоп...
Още  ]
Как да предпазим детето от насилие
Как да предпазим детето от насилие! Всяко дете трябва да знае! Малтретираното дете Синдром на ра...
Още  ]
Паразитите
Паразитите и децата Аскарис лумбрикоидеус /детски глисти/ Детският глист, широк...
Още  ]
Новороденото
Новороденото Седмица първа Появата на бебето е нещо дългоочаквано от всички наоколо и...
Още  ]
  Моето Дете