Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта МКБППМН 15 07 2020      
 
Оценка: / 5
СлабОтличен 

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и тяхната роля в обществото

Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)- държавни субекти на ПРЕВАНТИВНАТА ДЕЙНОСТ С МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРАВОНАРУШИТЕЛИ!

Обществеността не е достатъчно информирана за статута на месните комисии, които имат изключително отговорна работа в осъществяването на превенцията и противодействието на малолетни и непълнолетни с асоциално поведение и тяхната ресоциализация.

Държавни субекти на превантивно-педагогическа дейност с малолетни и непълнолетни правонарушители са онези специализирани държавни органи или институции, чиято основна дейност е насочена към превенция на детската престъпност и която изцяло е щатно осигурена. Част от тази дейност са МКБППМН (местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни). Защо е необходимо да се познава дейността на тези комисии? Защо е необходимо да се говори за тях и да се намерят подходящите механизми за популяризиране на тяхната дейност ни показват примерите от ежедневната работа на тези комисии. Нещата се случват тогава, когато има добра информираност, добро взаимодействие с всички местни и национални институции, които поставят интересите и потребностите на детето, като основен приоритет и основна житейска ценност.

Повод да напиша тези редове , е че за хубавите неща все по –малко говорим или изобщо не говорим. Има невероятни силни моменти от дейността на комисиите, които остават незабелязвани и неотразени. Споделям го, като човек, който от седем години има поглед върху случващото се в живота на местните комисии. А добрият и положителен пример трябва да се посочват, щом искаме да формираме личности с креативност, критическо мислене и разгърнат творчески потенциал. И не само това. В практиката на местните комисии има редица примери, които показват, като слабо звено липсата на връзките с обществеността, които биха свършили чудесна работа в популяризирането дейността на комисиите, техните приоритети, ценности и разбирания за тях.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА МКБППМН:
Местните комисии се създават към общините, районите, а при необходимост и към някои кметства като държавно-обществени органи за превенция на детската престъпност по места. Йерархическата структура на местните комисии включва: председател, секретар и членове- представители на общинска администрация, социални грижи, полиция, прокуратура и обществеността. За председател на общинска комисия се определя кмет или заместник-кмет. В местните комисии с население над 10 000 хил. жители се назначава щатен секретар (чл.6, ал.3 от ЗКБППМН). Съставът на комисиите е от 7 до 15 души и се определя със Заповед на кмета (чл.6, ал.2). Ежегодно МКБППМН отчитат своята дейност пред кмета на общината, ОС и ЦКБПППМН. Функциите на ЦКБППМН (централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни) са организаторски, контролни и методически и включват следните основни дейности: ръководство и контрол върху дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН); координиране дейността на държавните органи и обществените организации, работещи по проблемите на борбата с детската престъпност; разработване на мероприятия за привличане на обществеността в дейността по предотвратяване на противообществените прояви сред подрастващите; обобщаване и анализиране на статистически данни от резултатите, свързани с превантивно-педагогическата дейност; организиране и провеждане на научни изследвания и предложения до съответните държавни органи, обществени организации и научни институти за усъвършенстване на дейността и упражняване на контрол върху изпълнението на предвидените в ЗБППМН задължения на субектите на превантивно- педагогическата дейност, проучване и прилагане на чуждестранния опит в предотвратяването и борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.(чл.8)

Всеки член на МКБППМН се задължава да информира периодически за своето участие в комисията организацията или ведомството, които представлява (чл.7, ал.2). Всеки един член на комисията , попълва клетвена декларация за пазене на тайна , както и да пази имена на подали сигнал в случаите по чл.12 т. 3, тогава и само тогава , когато са посочени достатъчно силни и убедителни мотива, касаещи сигурността на подалия сигнал (пр. възрастни с увреждания или деца със специални възпитателни и образователни потребности).

В правомощията на Местните комисии са включени следните основни групи задачи:
Първа група – издирване и установяване съвместно с инспектор ДПС и центрове за социални грижи на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от държавна и обществена помощ;
Втора група – изучаване и анализиране на причините за извършаване на противообществените прояви и престъпления от малолетни и непълнолетните на територията на общината или кметството;
Трета група - предприемане на конкретни мерки за настаняване на малолетни и непълнолетни в учебни заведения, пансиони и други възпитателни или лечебно- възпитателни заведения;
Четвърта група – организиране на патронаж и наблюдение върху освободените от поправителните домове, ВУИ, СПИ и приюти малолетни и непълнолетни, върху условно осъдените непълнолетни, както и над тези, за които съдът е определил възпитателна мярка и е изпратил препис от съдебната присъда на съответната местна комисия съгласно чл.378, ал.2 от НПК.
Пета група– оказване помощ на родителите или лицата ,които ги заместват при възпитанието на децата с проблеми в поведението;
Шеста група – координиране и контролиране дейността на местните субекти на превантивно-педагогическа дейност;
Седма група – изготвяне и представяне на компетентните органи на предложения за предсрочно освобождаване на малолетни и непълнолетни настанени във ВУИ или други специализирани домове и приюти;
Осма група- изготвяне на предложения пред съответните държавни и обществени органи и организации за подобряване дейността в борбата с детската престъпност;
Девата група - организиране и провеждане на възпитателни дела за разглеждане на деянията на малолетни и непълнолетните в случаите, предвидени в чл.16 на ЗКБППМН, както и срещу родителите или лицата, които ги заместват съгласно чл.15 на същия закон и налагане на възпитателно въздействие, предвидени в чл.13, и 15 на ЗКБППМН.
Десета група- прилагането на необходимите за всеки конкретен случай възпитателни мерки за въздействие или уведомяване на прокуратурата или други компетентни органи за направените констатации по отношение на обстоятелствата, засягащи най-добрия интерес на децата.

Както става ясно от гореизложеното местните комисии имат изключително голяма отговорност и изпълняват важна роля в нелекия процес на ресоциализация на малолетните и непълнолетни правонарушители и поставят техните интереси, потребности и грижа на водещо място. За това работещите и ангажирани в пряката дейност на комисиите заслужават уважението и подкрепата на обществеността.

Н.Карагьозова
Секретар на МКБППМН- гр.Кубрат
Член на екипа на НФ "Моето дете"Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Самоук майстор от Казанлък шие фолклорни...
Мария Иванова- самоукият майстор от Казанлък, който шие фолклорни носии Мария Иванова...
Още  ]
Ивайло Йовчев: Защитата и грижата за де...
Ивайло Йовчев: Защитата и грижата за децата основен фокус в превантивната ни работа! Инт...
Още  ]
Основният мотив за извършване на престъп...
Основният мотив за извършване на престъпления от деца е желанието да притежават определени вещи! ...
Още  ]
Мануел Василев: Съвременният ученик тря...
Мануел Василев: Съвременният ученик трябва да учи в добре оборудвани кабинети под грижите на м...
Още  ]
Енуреза при децата
Енуреза при децата (нощно напикаване) Волевият контрол на мускулите сфинктери и детрусо...
Още  ]
  Моето Дете