Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Екологично възпитание на детето 27 01 2020      
 
Оценка: / 34
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Екологично възпитание на детето
Страница 2
Страница 3


Авторски дидактични игрови упражнения за екологично възпитание на Камелия Галчева

"Познай по миризмата!"
Дидактична задача: Да се възпитават детските усещания за характерни миризми. Да се формира разбирането за полезността от разпознаването на миризмите. Да се затвърдява разбирането, че миришенето не винаги е безопасно.
Игрова задача: Кой ще събере най-много жетони.
Материали: Набор от миришещи обекти: подправки, цветя, парфюми, химически миризми. Плътен шал или маска. Жетони с различен цвят.
Правила: Децата разглеждат обектите. По предварително възприет начин се избира играч, на когото се завързват очите. Предоставя се възможност на играча да го помирише и разпознае. Предварително се определят цветовете на жетони съобразно групите от миришещи вещества. Например за цветята – червен, за подправките – жълт и т.н. за верен отговор играчът получава жетон с цвят, символизиращ конкретна група мирищещи обекти. В края на играта според жетоните може да се определи кои обекти са били най-много.
Игрово действие: Избиране на деца, разглеждане на обекти, завързване на очите с плътен шал, мирисане и разпознаване на аромати.

“Кога ме сеят, кога ме прибират?”

Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за цикличността в труда на земеделеца. Да се осъзнава от тях продължителността в развитието на растенията (колко сезона расте) съобразно абиотичните фактори нужни за развитието му. Да се моделира цикличността в развитието на растенията.
Игрова задача: Кое дете ще даде най-много верни отговори.
Материали: Картини или истински семена на пшеница, царевица, боб и други познати на децата семена на земеделски култури. Комплект картинки за всяко дете със символни изображения, моделиращи сезона (слънце за лятото, есенно листо за есента, снежинка за зимата, цвете за пролетта).
Правила: Определено чрез жребий дете избира и показва съответното семе на растение и пита ”Кога ме сеят?”. Останалите съиграчи вдигат символа на сезона, през който се засява растението. Следващият въпрос, който се задава е “Кога ме прибират?”. Отново със символ се показва сезона, в който става прибирането на реколтата на конкретното растение. Продължават играта децата, които правилно са вдигнали съответния символ и вярно са отговорили на въпросите, свързани със съответните действия. Победители са децата, отговаряли правилно до изчерпването на семената.
Игрово действие: Избор на водещ, избор на игрово пособие, показване, задаване и отговаряне на въпроси.

“Без какво не може растението?”

Дидактични задачи: да се затвърдяват знанията на децата за абиотичните фактори. Да се осъзнава от тях продължителността в развитието на растенията (колко сезона расте растението) съобразно абиотичните фактори, нужни за развитието му.
Игрова задача: Кой най-продължително време ще остане в играта.
Материали: Комплект изображения на различни растения. Комплект цветни кръгове, чрез които да се моделират светлината (жълт), топлината (червен), водата (син( и един без съответно предназначение – например бял или зелен.
Правила: Определеното чрез жребий дете избира и показва съответното изображение на растение и пита: “Без какво не може растението?”. Останалите съиграчи вдигат само по един символ на абиотичните фактори, нужен за съществуването на растението. Посочват се толкова деца, които да мотивират решението си, колкото различни абиотични фактори са вдигнати. Играта продължава като децата оперират с останалите неизползвани символи. Остават да играят онези деца, които вярно са отговорили на въпроса и правилно са аргументирали отговора си. Победители са децата отговаряли правилно до изчерпването на растенията. Дете, вдигнало нищо не символизиращия кръг, “изгаря” и излиза от играта.
Игрово действия: Избор на водещ, избор на игрово пособие, показване, задаване и отговаряне на въпроси.

Градинари

Дидактични задачи: Да се систематизират детските знания за зеленчуците. Да се учат да класифицират обекти по външни признаци. Да се осмисли важността на труда на земеделеца.
Игрова задача: Кой ще остане най-продължително в играта?
Материали: Изображения на различни зеленчуци, плодове, цветя и жита.
Правила: Децата избират ръководител на играта, който се обръща към съиграчите с въпроса: “Расте ли морков в зеленчуковата градина?”. По същия начин показва и останалите изображения и пита къде растат. Може да провокира останалите съиграчи като например: “Расте ли череша в цветната градина?”. Останалите деца отговарят съответно “Расте” или “Не расте”, в зависимост от това, какво вдига и за коя градина се пита. Играта продължават тези участници, които не допускат грешка при отговарянето.
Игрово действия: Избор на ръководител, избор на различни изображения, задаване и отговаряне на въпроси.

“Кой не е свой?”

Дидактични задачи: Да се възпитава бързина на ума чрез усъвършенстване умението да се класифицира. Да се откриват връзки и зависимости между обектите от природата на основата на общи признаци между тях.
Игрова задача: Кой пръв ще открие чуждия предмет.
Материали: Набор от карти – изображения на групи от плодове и зеленчуци за всяко дете. Едно от изображенията не принадлежи към групата. Например: домат, чушка, картоф и ябълка.
Правила: Ръководителят на играта, избран чрез жребий, раздава картите с изображенията и пита “Кой не е свой?”, а децата откриват излишния предмет и се аргументират. Печели играта този, който пръв открие “кой не е свой”. Следва избор на нов ръководител, размяна на картите и отново задаване на въпроса, откриване на излишния обект. Във всяка игра победител е детето, първо открило чуждия обект и дало верен отговор.
Игрово действие: Избор на ръководител на играта, класифициране на изображенията, задаване на въпроси и аргументиране на отговорите.

“Под и над земята”

Дидактични задачи: Да се формират у децата аналитико-синтетични способности на мисленето им. Да се работи за осъзнаване на важността на всяка част на растенията за тяхното съществуване. Да се затвърдяват знанията на децата за някои корени, използвани за храна на човека (цвекло, моркови, ряпа и др.).
Игрова задача: Кое дете ще даде най-много верни отговори.
Материали: Комплект от цели и разрязани изображения на растения: цвете, дърво, храст и кореноплодни растения.
Правила: Водещият играта, избран чрез жребий, изтегля от колодата карти на цялостните растения една и я показва на децата с думите “Коренче, намери си стебълцето!” Или “Стебълце, стебълце, намери си коренче!”. Децата, разполагащи с комплекти от разрезните картинки на растенията, трябва да открият изображението на съответното растение, да го сглобят и да обяснят каква е функцията на всяка негова част.
Игрово действие: Избор на водещ, избор на изображение на растение, търсене и откриване на частите му и сглобяването им, мотивиране на решението, задаване и отговаряне на въпроси.

“Подаръци от гората”
Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за плодовете на горските видове. Да се затвърдява умението им да установяват принадлежност на част-цяло. Да се формира у децата разбирането, че горските плодове са нужни на всички живи същества.
Игрова задача: Кой ще даде най-много верни отговори.
Материали: Набор от изображения на горски плодове. Книжни жетони с формата на квадрат, триъгълник, кръг за всички деца.
Правила: Дете, избрано чрез жребий, избира един плод на горско растение и без да го показва на съграчите си, го описва. След това ги пита “На кое растение съм плод?”. Играта продължава със задаване на следващия въпрос “На кого съм нужен?”. Ако плодът служи за храна на птиците, под него се поставя кръг, ако е за храна на животните – квадрат, а ако е за храна на хората – триъгълник. След като се изпълни и тази задача, водещият се сменя и играта продължава до изчерпване на набора от изображения на горски плодове. Към играещите се поставя изискване да мотивират защо точно тези жетони са поставили под изображението.
Игрово действие: Избор на водещ, избор на изображение на горски плодове, задаване на въпроси, разпознаване на изображението, вземане на решение, маркиране със съответния знак, мотивириране на решението.

Кой засажда гората?
Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за различните начини на залесяване – чрез засаждане, разнасяне на семената от вятъра, от животни и от птици.
Игрова задача: Кой ще даде най-много верни отговори?
Материали: Децата имат набор от карти с изображения на различни плодове и семена на растения и карти, показващи различните начини за пренасяне на семената и залесяване на горските видове, описани по-горе
Правила: Ръководителят на играта, избран чрез жребий, избира изображението на някое семе или плод – например орех и пита: “Кой го засажда?”. Децата преценяват и вдигат онези карти, изобразяващи възможните начини за засаждането на ореха, след което мотивират своя избор. След това водещият се сменя и играта продължава с показването на нови изображения. Победител е детето, което първо свърши своите карти.
Игрово действие: Избор на водещ, избор на изображение на плод или семе и на начини за тяхното засаждане, показването им задаване на въпроси и отговорите им, мотивиране на решението.

Кое след кое следва?
Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за етапите с развитието от семе до плод. Да се осмисля невъзможността от прескачането на някой етап.
Игрова задача: Кой отбор ще подреди пръв най-вярно картите с изображенията.
Материали: Набор от карти, проследяващи развитието на растението (фасул, глухарче, картофи, слънчоглед и др.) през всичките му етапи.
Правила: Децата се разделят на отбори. Всеки отбор получава по един комплект карти. По сигнал отборите нареждат последователността в развитието на растението. Играта продължава с размяна на колодите. Печели играта този отбор, който най-бързо и вярно е наредил всички свои колоди. За вярното отчитане на играта отборите получават стимул за добрата си игра.
Игрово действие: Разделянето на отбори, подреждане на карти, размяна на колодите.

”Лекарства без аптека”
Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за възможността да се лекуваме с природните продукти. Да се открива връзка между конкретно заболяване и билката, с която се лекува.
Игрова задача: Кой ще даде най-много верни отговори.
Материали: Набори от карти с изображения на билки за всяко дете.
Правила: Дете, избрано за “аптекар”, задава някой от следните въпроси: “С коя билка ще си превържа раната на удареното коляно?”; “С коя билка ще си излекувам болното гърло?”; “С коя билка ще превържа изгорената си ръка?”; “С коя билка ще излекувам болния си стомах?”; “От коя билка ще мине главоболът ми?” и т.н. отговаря, детето, което първо е вдигнало карта с вярното изображение на необходимата билка. След верен отговор то заема местото на “аптекаря” и играта продължава до изчерпване на въпросите.
Игрово действие: Избор на водещ, избор на карти с изображения на билки, задаване на въпроси и отговарянето им.

“Следите на хората”
Дидактични задачи: Да се формира у децата подобаващо отношение към негативната дейност на човека към природата. Да се стимулира изработването на словесни модели на поведение на човека в околната среда.
Игрова задача: Кой ще даде най-много верни отговори.
Материали: Картини с изображения, показващи нецелесъобразно човешко поведение.
Правила: Избира се дете, което да започне първо. То избира карта с изображение на конкретно човешко поведение и разказва, какво не е трябвало да прави човекът. Останалите деца допълват или дават друга версия на нарисуваното. Следва нов избор на разказвач и играта продължава до изчерпване на картите.
Игрово действие: Избор на разказвачи, избор на карти, разказване и допълване на разказа.

“Кой не може без водоем?”
Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за водоплаващите птици (патица, гъска, пеликан, корморан, чайка, гларус, жерав, чапла). Да се откриват закономерности свързани с устройството на тялото им и начина на хранене. Да се установи общото между тези птици.
Игрова задача: Кой няма да допусне грешка.
Материали: Три картини с изображение на река; на езеро; на море. Набор с изображения на гореописаните птици, допълнени с непринадлежащи към този разред птици – гълъб, врабче, гарван и т.н.
Правила: Последователно децата, определени чрез жребий, избират някоя птица и я поставят до водоема, в който смятат, че птицата живее и след това мотивират решението си. Останалите могат да допълнят или коригират действията им. При грешни действия детето напуска играта.
Игрово действие: Избор на деца, избор на изображения на птици, поставянето им на определено място, мотивиране на решението.

През кой сезон игрите са най хубави?

Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за характеристиката на годишните времена. Да се възпитава желание да разказват за своите преживявания и игри през различните сезони. Да се осмисля климатичното разнообразие в нашата страна, като важно условие за нашето настроение, труд и почивка.
Игрова задача: Кой ще разкаже най-интересното преживяване или игра през някой сезон.
Материали: Набори от карти, изобразяващи различни играчки и пособия за игра през различните сезони. Карти-изображения на различните етапи от четирите годишни времена.
Правила: Първото започнало играта дете, определено чрез избор, взема една от картите на сезоните и съобразно игровия късмет, избира онези карти с изображения на играчки и пособия, с които може да се играе през съответното годишно време. Мотивира своя избор и разказва в каква игра може да ги използва. Останалите деца допълват и измислят нови игри с избраните карти. Следва избор на нов играч и процесът се повтаря.
Игрово действие: Избор на играчи, избор на карти с изображения, мотивиране на избора, разказване и допълване на разказите.
със символи, съгласуване на знаци със ситуация, контрол и оценка.

“Ако го нямаше труда на ...”

Дидактични задачи: Да се систематизират знанията на децата за някои професии имащи отношение към възпроизводството и опазването на природата. Да се възпитава уважение към човешката дейност в природата и разбирането за полезността на човешкия труд за природата и човека.
Игрова задача: Кой ще даде най-много и най-разнообразни отговори.
Правила: Педагогът задава на децата въпроса “Какво нямаше да има, ако го нямаше труда на земеделеца (хлебаря, лесничея, градинаря, билкаря, ветеринарния лекар, агронома, краваря, овчаря)?”. В отговорите си децата изброяват всички продукти от конкретния труд. За верен отговор децата получават предварително обявен стимул.
Игрово действие: Задаване и отговаряне на въпроси.

Охранители на гората

Дидактична задача: Да се затвърдява умението на децата да ръководят своето поведение от указания, представени чрез символизиращи забрана или указание за дейности сред и в полза на природата.
Игрова задача: Кой ще даде най-пълен и верен отговор.
Материали: Четири картона изобразяващи различни картини от четирите годишни времена. Серия от знаци – забранителни и указателни.
Правила: Първият играч, избран чрез жребий, избира картина и знак. Останалите деца трябва да обяснят, защо точно този знак е поставил. Играта продължава играч, дал най-пълен и верен отговор. Играе се до изчерпване на знаците.
Игрово действие: Избор на дете, избор на карти с изображение, съчетаването им, мотивиране на решение.

“Правилата са нужни”

Дидактични задачи: Да се осмисля от децата нуждата от спазване на правила при съприкосновението на човека с природата. Да се затвърдяват знанията за връзката на човешкото поведение със съхраняването и опазването на природата.
Игрова задача: Кой ще открие точните места на пътните знаци.
Материали: Набор от картини на различни природни обекти. Набор от знаци – забранителни и указателни (по няколко от вид) за дейности сред природата.
Правила: Детето, избрано чрез жребий и започнало играта, избира един вид от знаците и го поставя във всички картини, където е възможно неговото приложение. Останалите деца следят може ли да се допълни схемата. След това процесът се повтаря.
Игрово действие: Избор на дете, избор на карти, намиране на мястото им, допълване на картината.

“Кой замърсява въздуха?”
Дидактични задачи: Да се затвърдява у децата разбирането за нуждата от чист въздух за живите същества. Да се назовават основните замърсители на въздуха.
Игрова задача: Кой ще остане до края на играта.
Материали: Набор с изображения на възможни замърсители на въздуха (превозни средства, заводски комини, запален огън и др.) и на екологични превози (велосипед, конска каруца и др.).
Правила: Съобразно зададените от учителката въпроси “Кой замърсява въздуха?” и “Кой не замърсява въздуха?” децата вдигат картинки от своя набор, отговарящи на зададения въпрос. Ръководителят посочва играч, който мотивира избора си. Всеки символ се използва само един път. Победители са децата, използвали всичките си символи и недопуснали грешки в отговорите. Вдигнали невярна картинка “изгарят” и отпадат от играта.
Игрово действие: Задаване и отговаряне на въпроси чрез избор и вдигане на картини-символи.

“Познай сезона по климата”

Дидактични задачи: Да се затвърдяват знанията на децата за типичните характеристики на годишните времена. Да се свързват климатичните характеристики с екологичните промени, които настъпват през съответния сезон.
Игрова задача: Кой ще подреди най-пълно природната картина.
Материали: Картонени компоненти, с които може да се подреди сезонна картина: цъфнало дърво, къща със сняг на покрива, цъфнала ливада и др., по няколко броя от моделиращи времето изображения: слънце, снежинка, облак, мъгла, дъга и др. Фланелограф за подреждане на картините.
Правила: Избрано чрез жребий дете избира и подрежда картините на един сезон, след това моделира климата. Останалите деца отгатват, кое годишно време и какъв климат са изобразени на картината. Следва повтаряне на процеса с ново дете.
Игрово действие: Избор на деца, избор на сезонни картини и карти с климатични явления, подреждане в една обща композиция и отгатване на годишното време.

доц. д-р Камелия Галчева
Източник: www.galcheva.com


 
Google
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Подобряване плавността на говорния поток...
Подобряване плавността на говорния поток по метода на цветните асоциации върху музикални мотиви ...
Още  ]
Росен Аврамов: Социалната работа е сбор ...
Росен Аврамов: Социалната работа е сбор от много труд, постоянство, усърдие и вяра! Рос...
Още  ]
Фрустрация
Фрустрационен комплекс Положителните и отрицателните въздействия на семейството върху дете...
Още  ]
За начинаещи родители
За начинаещи родители! Десет стъпки към успешно кърмене (УНИЦЕФ/СЗО) Защо да къ...
Още  ]
Защо хората сега масово не желаят да скл...
Защо хората сега масово не желаят да сключат брак? Защо хората сега масово не желая...
Още  ]
  Моето Дете