Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Детският учител трябва да има призвание за това! 07 12 2023      
 
Оценка: / 12
СлабОтличен 

Детският учител трябва да има призвание за това!

Интервю с Красимира Иванова Тодорова- педагог, директор на ОДЗ № 2 "Знаме на мира"- гр. Балчик, обл. Добрич

Красимира Иванова Тодорова: Завършила е Френска гимназия- гр. Варна и ШУ "Епископ К. Преславски"- гр. Шумен. Има едногодишна специализация в Департамента за квалификация на учителите в гр. Варна и притежава ІІ професионално- квалификационна степен.
От 1986г. е директор на ОДЗ № 2 "Знаме на мира"- гр. Балчик, обл. Добрич. Консултант и член на екипа на НФМД.


Ако зависи от Вас какви промени бихте предложили в предучилищното образование в България?

Ако все пак нещата поне малко зависеха от мен то бих предложила на МОМТ да бъде изградена стратегия за пълното обхващане на децата от 3 годишна възраст до постъпването им в І клас в безплатно предучилищно обучение. Така ще се реши проблема донякъде с деца от двуезични и другоезични семейства, които имат затруднения в общуването си на български език. Ще се преодолее и дискриминирането на тези родители, които като не могат да спонсорират детската градина остават по-назад в списъка на приетите деца.
Бих предложила да бъде изградена единна система за ранна диагностика на деца със специални образователни потребности. Така тези родители, които не желаят по една или друга причина да заведат децата си пред компетентна комисия за комплексна оценка на детето им, ще бъдат насърчавани по други адекватни начини да потърсят своевременно помощ за детето си. Сега в детските градини ходят ресурсни учители, които се занимават само с тези деца, които са минали пред комисия. Заниманията са за учебна година. Аз обаче смятам, че това специфично обучение на деца с потребности трябва да бъде непрекъснат процес. Учителите в детските градини не познават особеностите на заболяванията на децата и съответните педагогически техники за работа с тях. Спешно е необходима подходяща квалификация на тези учители, които имат деца със СОП в групите си. Грижите за тези деца са трудни и интегрирано обучение без допълнителна помощ и подкрепяща среда просто е невъзможно.
Според мен е крайно належащо изграждането на национална инвестиционна програма за изграждане на физкултурни зали и площадки във всички детски градини от страната. Децата ни затлъстяват не само от това, че ядат чипсове и подобни, а и от това, че спортуват само по план. Задължително трябва да се усъвършенстват комплексните грижи за най-малките деца и особено опазването на психическото и физическото им здраве. И не на последно място бих предложила пълен анализ и актуализиране на сега действащите Програми за възпитание и обучение в предучилищна възраст. Положението в момента е горе-долу следното: Единни за всички детски градини, независимо дали са държавни, общински или частни са Държавните образователни изисквания /ДОИ/. А програмите за осъществяване на ДОИ са няколко: на Витанова и колектив; на Русенова и колектив; На Ир. Колева и екип; „Стъпка по стъпка”. Всяка детска градина е задължена да работи по свой избор по една от програмите. В подготвителните групи задължително се работи по Програмата за подготвителна група. Програмно-дидактичните системи за осъществяване на ДОИ и на програмите са значително повече: издателство „Просвета” – „Ръка за ръка”; Из. „Изкуство”; изд.”Слово” – „Моливко”; изд.”Булвест” и „Анубис”; изд.”Д.Убенова”; отделно помагала по труд и техника, безопасност на движението. Тъй като програмите са доста остарели бе направен опит за нова такава от проф. Гюров, чийто обсъждане заглъхна тотално. Във връзка с изказванията на новия министър на МОМН за задължителността на подготовката на 5 годишна възраст внедряването на нова програма с адекватно на съвремието ни програмно съдържание е наложително.

Според Вас подготвителните групи в детска градина или в училище трябва да бъдат?

Една от целите на предучилищното образование е подготовката на децата за училище и осигуряване на равен старт за учене на всички деца. Предучилищната група е задължителна, което гарантира приемственост между детската градина и училище. Много деца до подготвителната група не са посещавали детска градина – от безработни семейства, социално слаби, семейства в риск, ромски семейства. А точно тези деца имат най-голяма нужда от грижи и подготовка за училище. По принцип Програмата за подготвителна група и ДОИ са едни и същи за и за група в Детска градина и за група в училище. И в двете институции се провеждат обучаващи ситуации. Приликата обаче е може би до тук. В училище децата са до обяд. Там са в класна стая, няма лелка на групата, която е готова да се притечи винаги на помощ, няма самостоятелна тоалетна приспособена за малки деца. Някой ще възрази, че това са битови проблеми. Но точно тези проблеми атакуват детската психика. Децата се сблъскват с реалните условия в училище – режим на учене с редуващи се междучасия. Според мен е напълно неприемливо дете посещавало детска градина да бъде преместено в подготвителна група в училище само за да освободи място или да бъде бройка за получаване на пари към училищния бюджет. Определено смятам, че децата трябва да си останат в детските градини до постъпване в І клас. Тръгването на училище преди психиката на детето да е готова за това натрупва у него стрес за дълго време. Всяко дете трябва максимално да развие своите способности и да се подготви за училищно обучение чрез формирането на определени умения и навици за адаптиране към новата среда и към ученето като задължение. В детската градина много плавно се формира положително отношение към училището и позитивна мотивация за учене.

Какво в повече би получило дете посещаващо детска градина от дете не посещаващо детска градина?

Ако детето е гледано от баба или бавачка и не е ходило на детска градина то при всички случаи няма да има изградени умения да работи в група, да общува пълноценно с други деца. Може би ще бъде научено да чете, да брои по някаква методика, което по-късно ще доведе до проблем в І клас. Децата в детската градина растат в колектив. Стават самостоятелни много по-рано от децата отглеждани у дома. Те свикват да преодоляват трудности, което ги прави по-уверени. В детската градина децата са обучавани по планирани предварително теми и задачи, които са подчинени на определени принципи за подбор на програмно съдържание. Децата в детската градина придобиват знания, умения, отношения , натрупват нов житейски опит и голям заряд от емоционални усещания. Всяко дете се нуждае от детска среда и чрез развитието си в такава среда то се чувства по-спокойно, по-самостоятелно и свободно. Децата се радват на своето детство когато са заедно, когато то е споделено.

Какво е мнението Ви относно недостига на детски градини и препълнените групи, факт в повечето детски градини?

Проблемът с детските градини е известен на всички и дори тези семейства, които нямат деца в предучилищна възраст знаят какво е положението в големите градове. Това е голям социален проблем, който обаче е само за тези градове. В по-малките селища на страната дори има недостиг при пълняемостта на групите в детските градини и при отчитане на средната посещаемост има падане под определения минимум през зимните месеци. Не е здравословно за децата групите да превишават задължителния максимум на приети деца. Какво ще бъде качеството на възпитателно-образователна работа в група с деца над 30 просто ми е трудно да гадая. Мисля, че е крайно време всички ония детски градини, които бяха закрити в първите години на демокрация в големите градове като София, Варна, Бургас и др. ако е възможно отново да се превърнат в детски заведения. Докато не се нормализира броя на децата в групите по най-приемливия начин ще продължава да се шири мнението, че и при приема в детските градини има „корупционни игрички”.

Какви са основните качества на които трябва да отговаря детският учител?

На този въпрос не може да се отговори с няколко думи. Според мен един учител за да бъде детски учител трябва да има призвание за това. Много жалко, че през последните години тенденцията е в педагогическите университети предучилищна педагогика да записват млади хора, които не са се класирали за други специалности. Получавайки диплома много малко от тях с желание заявяват, че искат да работят в детска градина.
А тази професия според мен крие много творчески възможности, много креативност и шанс за себедоказване. Този, който пожелае да стане учител в детска градина не бива никога да забравя, че някога е бил дете. Ежедневно трябва да насочва цялата си енергия в посока опазване живота и здравето на децата, да възпитава и обучава с позитивни методи и средства. Да прави всеотдайно всичко в името на детето.
Днес, през ХХІ век, мисля че всеки детски учител , за да бъде в крак със съвремието трябва да има афинитет към новостите, перманентно да се квалифицира, да притежава езикова компетентност и компютърна грамотност. Ето защо изцяло подкрепям програмата за кариерното развитие.
А учителят в детската градина - той трябва преди всичко да обича много децата!

Какво е отношението Ви към мъжете детски учители?

По незнайни какви причини в България е прието разделението на учителския труд върху основата на пола. Така че преди всичко говорим за детска учителка, отколкото за детски учител или учител в детска градина. Тази професия се приема от обществото по инерция като типично „женска”, за чието упражняване се изискват „женски качества” /доброта, търпение, съчувствие, състрадание, алтруизъм, отговорност, майчинска загриженост и т.н./. Приема се, че мъжете заемат привилегировани позиции спрямо жените в резултат на патриархалната организация на нашето общество.

Професията на детски учител е твърде стериотипизирана, което е довело до пренебрегване на факта, че децата извън детската градина общуват с възрастни и от двата пола. Всъщност различният по пол персонал в детската градина увеличава качеството на грижите за децата като им демонстрира редица положителни ролеви модели. Мъжът в детската градина дава мъжки модел на поведение в една изключително феминизирана среда, която всъщност ни най-малко не отразява живота от вън. Учител мъж в детската градина - това би подействало стабилизиращо за женското ядро. А за децата това ще доведе само до много положителни емоции и изграждане на умения за дисциплинираност когато е необходима.

Интервю за НФМД



Коментари

Само регистрирани потребители могат да пишат коментар.
Моля въведете вашето име и парола или се регистрирайте.

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Чревните разстройства и тяхното лечение ...
Чревните разстройства и тяхното лечение чрез храни Диарията е заплаха за живота на най-малките ...
Още  ]
За вас, татковци !
За вас, татковци! Страховете на новите бащи Наръчник за татко- приготвяне на мляко Професия &qu...
Още  ]
Спина бифида
Спина бифида ...
Още  ]
Повръщане при детето
Повръщане при детето Среща се още при новородените и е сигнал за повишено внимание и...
Още  ]
Вирусни менингити
Вирусни менингити Менингитът е възпаление на мозъчнит...
Още  ]
  Моето Дете