Търсене:
 
      Начало Статии и интервюта Държавни зрелостни изпити 20 07 2024      
 
Оценка: / 1
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Държавни зрелостни изпити
Страница 2

Държавни зрелостни изпити

Придобиването на средно образование след успешно завършен 12. клас и успешно положени държавни зрелостни изпити е регламентирано в Закона за народната просвета.
Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити:
1 юни 2008 г., начало 08:00 ч. - български език и литература
3 юни 2008 г., начало 08:00 ч. – учебен предмет по избор от:
* чужд език (английски език, френски език, немски език, испански език, италиански език, руски език);
* математика;
* физика и астрономия;
* биология и здравно образование;
* химия и опазване на околната среда;
* история и цивилизация;
* география и икономика;
* предметен цикъл „Философия”

Допълнителни (по желание):
Математика 4 юни 2008 г., начало 08:00ч.
История и цивилизация 5 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Физика и астрономия 5 юни 2008 г., начало 14:00 ч.
География и икономика 6 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Химия и опазване на околната среда 6 юни 2008 г., начало 14:00 ч.
Философски цикъл 7 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Биология и здравно образование 7 юни 2008 г., начало 14:00 ч.
Английски език 8 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Руски език 8 юни 2008 г., начало 14:00 ч.
Немски език 9 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Испански език 9 юни 2008 г., начало 14:00 ч.
Френски език 10 юни 2008 г., начало 08:00 ч.
Италиански език 10 юни 2008 г., начало 14:00 ч.

Септемврийска сесия:
Задължителни (без освобождаване) държавни зрелостни изпити.
1 септември 2008 г., начало 08:00 ч. – български език и литература
2 септември 2008 г., начало 08:00 ч. – учебен предмет по избор

Важни срокове:
* 14.02.2008 г. – 28.02.2008 г. – подаване на заявления (по образец) за допускане до държавни зрелостни изпити в училището, в което се обучавате
* до 30.05.2008 г. – получаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ
* до 26.06.2008 г. – обявяване на резултатите от ДЗИ

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки изпит продължава 4 астрономически часа.

Заявленията за допускане до държавни зрелостни изпити се подават в срок от 14.02.2008 г. до 28.02.2008 г. до директора на училището, в което се обучава зрелостникът. В заявлението ученикът декларира своите желания, като вписва еднозначно по какъв учебен предмет иска да полага втория изпит, както и дали иска да полага изпити по желание и по кои учебни предмети. След посочената дата не се приемат заявления, а записаните от зрелостника учебни предмети не могат да се променят.

Как ще се формира успехът в дипломата за средно образование? Кои оценки ще се вписват в графата държавен зрелостен изпит и кога това зависи от желанието на зрелостника? Според чл. 57., ал. 3. от Наредба № 4 за документите в системата на народната просвета „общият успех се изчислява като средноаритметична оценка (с точност до 0,01) от следните три оценки:
* средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките в графата за държавни зрелостни изпити
* средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителната подготовка
* средноаритметичната оценка (с точност до 0,01) от оценките по учебните предмети, изучавани в задължителноизбираемата подготовка.
В графата ДЗИ се вписват оценките от успешно положените държавни зрелостни изпити по общообразователните предмети, определени в чл. 24. от Закона за народната просвета: български език и литература, чужд език (английски, немски, френски, испански, италиански, руски), математика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, предметен цикъл философия. Дава се възможност в чл. 24., ал. 4. от Закона за народната просвета в графата за трети държавен зрелостен изпит по желание на ученика да „се вписва средноаритметичната оценка от оценките от държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация”.

Помощни средства: По време на държавния зрелостен изпит според чл. 27., ал. 3., т.1. от Наредба № 3 за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити всеки ученик може да носи: „линия, пергел, триъгълник, син химикал, молив, гума и непрограмируем калкулатор, ако е разрешено в учебно-изпитната програма, а зрелостниците с нарушено зрение и брайлова машина, преносим компютър с брайлов дисплей, брайлови прибори за чертане, техническо средство за уголемяване на шрифта при работа с компютър и оптични средства”. Речници, математически формули, таблици няма да може да се внасят на държавните зрелостни изпити.

Матури и ВУЗ-ове: Според чл. 68., ал. 4. от Закона за висшето образование „висшите училища след решение на академичния съвет можe да приемат и без конкурсен изпит кандидат-студенти, издържали успешно държавните зрелостни изпити”. Във връзка с тази разпоредба се очаква висшите училища до началото на месец февруари 2008 г. да декларират писмено своите намерения, като изпратят в МОН информация за взетите от съответните академични съвети решения.

Важно!
На този етап всеки от Вас, който желае да получи диплома за средно образование, е подал в училището, в което се обучава, заявление за допускане до държавни зрелостни изпити, и е получил служебна бележка за подадено заявление. В служебната бележка са записани изпитите, на които сте пожелали да се явите, както и входящият номер, с който сте регистриран в системата.След успешното завършване на 12. клас от директора на училището си ще получите и служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. В нея ще бъдат посочени избраните от Вас предмети, по които ще полагате държавни зрелостни изпити, както и информация на коя дата, в колко часа, в коя сграда и в коя зала ще ги полагате. Съхранявайте тази служебна бележка до приключване на изпитната сесия!В деня на съответния изпит трябва да се явите в посочената сграда 30 минути преди началото на изпита с документ за самоличност и със служебната бележка, удостоверяваща мястото за полагане на заявените от Вас изпити, и да заемете своето място в залата 15 минути преди началото на изпита. Квесторите в залата ще Ви запознаят с правата и задълженията Ви преди и по време на изпита, както и след приключване на работата с изпитния материал.Внимание! В залата може да внесете и да ползвате синя химикалка, молив и гума, а за изпита по математика – и линия, пергел, транспортир, триъгълник.Преди началото на изпита ще получите голям бял плик, малко бяло пликче и листове за чернова, а непосредствено след обявяване на изпитния вариант – изпитен комплект.
Изпитният комплект съдържа:
  • изпитна книжка

  • лист за отговори, съединен с перфорация с идентификационна бланка

  • свитък за свободни отговори

Необходимо е да разделите внимателно по определения пунктир листа за отговори от идентификационната бланка и да съхранявате идентификационната бланка в големия бял плик до момента на попълването й.
Изпитната книжка съдържа варианти на тест, отделeни с цветни разделители. Вие ще работите само по единия от вариантите – този, който е изтеглен в деня на изпита.
В тестовете има три вида задачи: задачи с избираем отговор, задачи със свободен отговор, задачи за създаване на текст или за представяне на решение на задача.
Отговорите на задачите с избираем отговор отбелязвайте със син цвят на химикалката в листа за отговори, а не върху тестовата книжка. Листът за отговори изглежда така
(тук можете да видите макета)
За да отбележите верния отговор, зачертайте със знака Х кръгчето с буквата на съответния отговор. Например:


Ако след това прецените, че първоначалният отговор не е верен и искате да го поправите, запълнете кръгчето с грешния отговор и зачертайте кръгчето с буквата на друг отговор, който приемате за верен. Например:


Запомнете! Като действителен отговор на съответната задача се приема само този, чиято буква е зачертана със знака Х. За всяка задача трябва да е отбелязан само един действителен отговор.
Отговорите на задачите със свободен отговор отбелязвайте на предоставения свитък за свободни отговори. Свитъкът изглежда така (тук можете да видите макета)
Прочетете внимателно в тестовата книжка инструкциите за всяка задача и напишете верния според Вас отговор на посоченото за това място в свитъка.
Задачите за създаване на текст или за представяне на решението на задача изпълнявайте върху свитъка след мястото за отбелязване на свободните отговори.
Внимание! Написаното на листовете за чернова няма да бъде оценявано. Затова преценете добре времето, с което разполагате, и преписвайте внимателно от черновата върху свитъка за свободни отговори!
Изпитът започва, след като квесторът в залата обяви началото и запише на дъската часовете за начало и за край на изпита. Не преписвайте записаното на дъската, то е за Ваш ориентир във времето!
При необходимост по време на изпита може да получите от квестора допълнителни листове за чернова.
Помнете, че нямате право да напускате изпитната зала по-рано от 1 час след началото на държавния зрелостен изпит, а в случай, че напуснете сградата, няма да Ви допуснат обратно в нея до края на изпитния ден.
Важно е да знаете, че върху листа за отговори и върху свитъка за свободни отговори не се допуска поставянето на знаци, които могат да нарушат анонимността на изпитната работа. В противен случай Вашата работа ще бъде анулирана!
По време на изпита е забранено да шумите и да извършвате действия, които нарушават нормалното протичане на изпита, да подсказвате и да преписвате, да ползвате коректори, калкулатори, справочници, мобилна комуникационна техника.
След приключване на работата е необходимо да попълните собственоръчно идентификационната бланка, като впишете внимателно и точно трите си имена, ЕГН и входящия си номер от служебната бележка, след което да поставите бланката в малкото пликче и да го залепите в присъствието на квестора.
Накрая трябва да поставите малкото пликче заедно със свитъка за свободните отговори и с листа за отговори в големия плик, да залепите големия плик и да го предадете на квестора заедно с изпитната книжка и с листовете за чернова, след което да се подпишете в предоставения от квестора протокол и да напуснете залата и сградата.


Източник: www.zamaturite.bg

 
Google
 
 
 
Facebook
Advertisement
ТЕМИ ОТ СТАТИИТЕ
Статии
Грижи за новороденото дете
Грижи за новороденото дете Недоносено дете Нормалната бремонност продължава 40 седмици...
Още  ]
Раждане
Раждане Обикновено всички родители много ясно си спомнят раждането на своите деца като ос...
Още  ]
Четирите заповеди на ранното детство
Четирите заповеди на ранното детство Из "Изкуството да бъдеш родител" Д-р Фицхю Додсън...
Още  ]
Възпитание и образование в Древния Изток
Възпитание и образование в Древния Изток Четири основни метода за възпитание на децата според ве...
Още  ]
За и против ученическите униформи и вече...
За и против ученическите униформи и вечерния час Униформите в училище – ...
Още  ]
  Моето Дете