Търсене:
 
      Начало 20 07 2024      
 
Оценка: / 5
СлабОтличен 
Съдържание на статията
Инициатива за промени в детското здравеопазване
Страница 2
Страница 3


Първо заседание за 2008 год на ОС към ЦФЛД

Общественият съвет към ЦФЛД в своето първо заседание за 2008 год. състояло се на 09.01.08 г. взе следните решения:
1. Всяко решение относно деца нуждаещи се от финансово подпомагане от Центъра да бъде съобщавано в интернет страницата.
2. До 15.01. да се изпрати покана за среща с министъра на здравеопазването – проф. Радослав Гайдарски за среща с членовете на ОС. На срещата ще бъдат предложени мерки, с които да се осигури изпълнение на взетите решения, съгласно нормативната база, за подпомагане лечението на децата, както у нас, така и в чужбина в срок до 15 дни.
3. Да започната консултации на членовете на Обществения съвет със съответните институции и експерти за промяна на съществуващата нормативна база за статута и дейността на Центъра. До края на м. февруари да бъдат разгледани от съвета и през март да се внесат като предложение по съответния ред.
4. На последното заседание бяха разгледани и се взе решение да бъдат подпомогнати следните деца:
- Георги Стефанов Борисов- допълнителна консултация за ефекта от предлаганото лечение.
- Ивет Ивайлова Пешева- продължаване лечението в болница „Асута”, Израел
- Ирен Ивова Йовчева – провеждане на лечение в клиника „РУДОЛФИНЕРХАУС”- Австрия.
- Михаил Ивайлов Христов- финансиране изработката на протеза във фирма „Отто- Бок” и осъществяване на поставянето й в България
- Регина Йолова Стоянова- финансиране търсенето на донор от Световното донорна банка и осъществяване на костно-мозъчна трансплантация в Р. България
- Цветомир Петров Стефанов- финансиране търсенето на донор от Световното донорна банка и осъществяване на костно-мозъчна трансплантация в Р. България
Обръща се внимание на родителите на кандидатстващите деца да се запознаят по детайлно с реда за подаване на документи, публикуван на страницата. Комисията за лечение в чужбина към Дирекция „Медицински дейности” и Център „Фонд за лечение на деца са различни структури. Първата дава заключение по медицинската целесъобразност за лечението на деца в чужбина, а втората решава организационни и финансови въпроси.
Благотворителността е високохуманен жест, присъщ на всяко зряло общество. В настоящия момент Република България уверено върви по пътя на икономическата стабилизация и развитие. Обществото се сблъсква с много трудности, включително и в сферата на здравеопазването, където протича основна реформа.
Правителството на Република България предприе редица инициативи за стимулирането и популяризирането на благотворителността. В тази връзка с ПМС № 280/18.10.2004 г. бе създаден и Център „Фонд за лечение на деца” към Министерство на здравеопазването. Народното събрание прие изменения и допълнения към Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр.107/07.12.2004/, като в чл.35. т.20 за данъчни преференции е включен и Ц”ФЛД” .
За гарантиране на принципите за прозрачност и справедливост при разпределянето на средствата към Центъра е сформиран Обществен съвет, в който влизат изявени личности и експерти от различни ведомства, доказали своята компетентност.След първоначалната държавна субсидия се разчита неговата дейност да продължи на базата на постъпили дарения от всички граждани, обществени организации, фирми, индустриалци и т.н.
Обръщаме се към всички, които желаят да подпомогнат нуждаещите се от лечение в чужбина деца да дарят някаква сума за тази цел.
Център Фонд за лечение на деца: http://www.cfld-bg.com

Ред за кандидатстване за лечение на деца в чужбина:

1. родителите или настойниците трябва да подадат молба в деловодството на МЗ до Комисията за лечение в чужбина, която е свободен текст, но следва да съдържа диагнозата, точния адрес и начините за свързване с родителите или настойниците.Освен това трябва да е приложена и цялата медицинска документация.
2.След получаването на положителен отговор от КЛЧ родителите или настойниците подават отново молба в деловодството на МЗ, адресирана към Център „Фонд за лечение на деца”. Молбата трябва да бъде в свободен текст и да са приложени към нея копия от медицинските документи и решението на КЛЧ.
3. След постъпването на документите в ЦФЛД, те се разглеждат по реда на постъпването.
4.Служителите от администрацията на ЦФЛД се свързват с родителите или настойниците на детето за да ги осведомят за решенията на Обществения съвет.
Решение на МС.
Има светлина в тунела. Сега остава ЦФЛД да направи заседанията открити и да започне да публикува размера на отпуснатите суми.

НФМД

 
Google
 
 
Facebook
  Моето Дете